Odborné články

Co bude znamenat vstup do EU pro CZ Biom?

13. června mám svátek k němuž se v tomto roce přidají dvě velké události - první celostátní referendum v Čechách (tedy svátek všech lidí, kteří si přejí rozvoj přímé demokracie v naší zemi) a zároveň mezník v našem úsilí o integraci do Evropského společenství - Referendum o vstupu do Evropské unie.

Myslím si, že CZ Biom již v Evropě je. Je členem Evropského sdružení pro biomasu AEBIOM a již brzy bude členem Evropské kompostovací sítě ECN. V současné době je např. druhá půlka redakce Biom.cz - Jan Habart - na konferenci v italské Lerici, kde má mimo jiné za úkol jednat s ostatními členy ECN o možné spolupráci v oblasti kompostování a biologického odpadu.

Pro CZ Biom se tedy možná zas tak moc nezmění - snad jen to, že bude moci svou současnou spolupráci s evropskými partnery ještě více prohlubovat. Co se však změní pro členy CZ Biom? Pro podniky to bude zejména:

 • jednotné standardy a akreditace pro zařízení na využívání biomasy, fytopaliva a komposty, což znamená možnost prodávat své výrobky po celé EU bez nutnosti schvalování v každém státě zvlášť a vyšší konkurenci na domácím trhu (více naleznete zde a zde),
 • otevření trhu s energiemi, které umožní vytvoření konkurenčního prostředí, a tudíž výběr dodavatele energií,
 • možnost ucházet se o veřejné zakázky v členských zemích EU a zrušení zvýhodnění českých subjektů v soutěžích na veřejné zakázky v ČR (více),
 • možnost poskytování služeb v celé EU pouze na základě české licence k podnikání (více),
 • přístup na trhy států, se kterými EU vyjednala preferenční dohody,
 • odstranění cel, celní kontroly a celního projednávání pro obchod s ostatními členskými státy (více),
 • možnosti získávání dotací ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti, které jsou směřovány na podporu regionálního rozvoje a zlepšování infrastruktury, modernizaci vybavení a rekvalifikačním programy, apod. (více),
 • výrobní kvóty pro zemědělskou produkci (viz tabulka).
Srovnání výše vyjednaných kvót se stavem produkce v ČR, které se přímo dotýkají fytoenergetiky (více)

Oblast

Původní nabídka EU

Výsledná vyjednaná kvóta

Stav v roce 2001

orná půda – plocha (ha)

2 251 087 

2 253 598 

 2 381 749 

přadné rostliny (len a konopí)
– dlouhé vlákno (t)
– krátké vlákno (t)


1 295  
1 764  


1 923  
2 865 


1 600 
3 141 

Všeobecně se aktivit, jejichž jmenovatelem je CZ Biom, dotkne (resp. již dotýká) především:

 • legislativa EU: 
  • připravovaná směrnice Biologické zpracování odpadu (viz slovenský překlad 2. návrhu),
  • zelená zpráva: Směrem k evropské strategii pro bezpečnou dodávku energie,
  • rozhodnutí Rady č. 2002/358/EC týkající se schválení Kjótksého protokolu,
  • směrnice č. 2001/77/EC o podpoře produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů,
  • 6. environmentální akční program Evropského Společenství - COM(2001)31,
  • směrnice č. 1999/31/EC o skládkování odpadu,
  • Bílá kniha obnovitelných energií - COM(97) 599,...
 • snadnější pohyb a spolupráce v rámci EU (více),
 • zvýšení daně na dodávky tepelné energie pro domácnosti od r. 2008, kdy skončí vyjednané přechodné období pro sníženou sazbu DPH.

Celkově slze předpokládat, že pro fytoenergetiku a kompostárenství přinese vstup do EU více přínosů než ztrát. Výhod budou schopny využít především silné a pružné firmy a lidé inklinující k mezinárodní spolupráci a sdílení.

Já osobně budu hlasovat pro vstup. Vodítkem mi však není tento výčet přínosů a ztrát, ale jednoduše to, že se cítím být Evropanem.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ušetřené skleníkové plyny pomohou financování projektů
Nepříjemné probouzení z mámivých snů, aneb "Lidé nemají zájem o drahý plyn, topí raději uhlím"
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Evropské trendy v bioenergetice
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě
Pozemky pro biomasu
Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Dopady změny DPH na fytoenergetiku
EÚ naznačila jasné smerovanie v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 11.6.2003
Poslední změna: 10.6.2003
Počet shlédnutí: 6877

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Co bude znamenat vstup do EU pro CZ Biom?. Biom.cz [online]. 2003-06-11 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/co-bude-znamenat-vstup-do-eu-pro-cz-biom>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto