Odborné články

Úvodní článek ke sborníku z konference Materiálové a energetické využití odpadů

Vážený čtenáři!

Srdečně Vás vítáme na stránkách našeho sborníku, který je sestaven především z příspěvků, poskytnutých účastníky odborné konference "Materiálové a energetické využití odpadů" konané 14. října 2004 v Praze. Sborník příspěvků není úplně totožný s programem konference. Je to především z důvodu, že někteří přednášející nepředali své příspěvky do uzávěrky sborníku. Celá řada zajímavých příspěvků se však nevešla na plenární jednání konference a vy máte možnost s těmito příspěvky seznámit alespoň ve sborníku.

Stejnojmennou konferenci věnovanou průřezové problematice využívání odpadů jsme naposled organizovali v r. 2001. Ke stávajícím organizátorům této konference VÚRV - Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor agroekologie, oddělení ekotoxikologie a CZ Biom - České sdružení pro biomasu a STEO - Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice přistoupil další spoluorganizátor, VÚZT - Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze Ruzyni. STEO nebudu čtenářům představovat, neboť tato nezisková organizace se představila sama v následujícím sdělení. Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky jsou propojeny společným řešením projektů v oblasti kompostování a anaerobní digesce bioodpadů a řešením problematiky zemědělských odpadů. Výzkumný ústav zemědělské techniky provozuje v areálu Ruzyně experimentální kompostárnu s uplatňováním malé zemědělské a zahradnické mechanizace a s využíváním různých biopreparátů. V rámci konference připravil odpolední exkurzi na kompostárnu. CZ Biom zajišťuje technicko - organizační aktivity konference a hradí nepokryté náklady konference. CZ Biom je občanské sdružení založené v r. 1994. Zajišťuje rozvoj dvou oblastí. Je to jednak pěstování a využívání technické a energetické biomasy, jednak zajišťování ekologického nakládání s bioodpady. CZ Biom je řádným členem Evropské asociace pro biomasu (AEBIOM) a Evropské kompostárenské asociace (ECN/European Compost Network). CZ Biom sdružuje české kompostáře a působí jako jejich profesní organizace. V současné době se stará o to, aby legislativa ekologického nakládání s bioodpady byla součástí české legislativy odpadů. CZ Biom řeší pilotní projekty separovaného sběru bioodpadů a v oblasti anaerobní digesce bioodpadů řeší úkol vědy a výzkumu.

Při zajišťování programu konference a výběrů přednášejících jsem měl snahu, aby z jednání vyplynul další osud Čistírny odpadních vod v Praze, zejména jaké se připravují varianty nakládání s čistírenským kalem, tak aby mohla být informována nejen odborná, ale i laická veřejnost. V odpadovém hospodářství jsem se držel vždy zásady, že do rozhodovacího procesu na všech úrovních je třeba maximálně vtáhnout veřejnost. Díky této zásadě máme v Praze vzorovou a dokonalou spalovnu komunálních odpadů s ošetřenými emisemi a přál bych si, aby složitý problém čištění odpadních vod v Praze byl vyřešen k plné spokojenosti především občanů.

Evropská komise zpracovala jako jeden ze svých základních dokumentů 6. akční program EU pro životní prostředí na období 2001 - 2010 nazvaný "Životní prostředí 2010 - naše budoucnost - naše volba". Jednou z hlavních priorit programu je ochrana přírodních zdrojů a nakládání s odpady. V dokumentu jsou vyžadována rozsáhlá opatření na podporu recyklace a opětovného využití odpadu. Do r. 2010 je požadováno snížení množství odpadů ke konečnému odstranění o 20% v porovnání s rokem 2000. Do r. 2050 by mělo dojít ke snížení tohoto množství dokonce o 50%. Tyto cíle jsou zahrnuty i do Plánu odpadového hospodářství České republiky. Z výše uvedených cílů vyplývá význam programu naší konference. Materiálové a energetické využití odpadů má v trvale udržitelném odpadovém hospodářství hlavní prioritu a to hned po předcházení vzniku odpadů.

K organizaci odborné konference přispěl ještě jeden soukromý motiv. Přesně před 40 lety 14. října 1964 jsem zahájil své aktivity v oblasti nakládání s odpady. K tomuto výročí jsem si přál pozvat nejen známé české odborníky v odpadovém hospodářství, ale i jejich mladší následovníky.

Chtěl bych všem popřát, aby vytěžili z příspěvků konference něco pozitivního a těším se, že se budeme i nadále setkávat na dalších našich odborných akcích.

S přátelským pozdravem,

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.,
předseda CZ BIOM
vedoucí odd. ekotoxikologie VÚRV Praha

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Materiálové a energetické využití odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Konference "Obnovitelné zdroje v obcích"
Šance pro kaly z komunálních ČOV

Předchozí / následující díl(y):

Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Hnojivé účinky čistírenských kalů pro topoly
Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách
Briketování odpadů z dendromasy a zjištění mechanických parametrů briket
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 13.12.2004
Poslední změna: 12.12.2004
Počet shlédnutí: 7772

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Úvodní článek ke sborníku z konference Materiálové a energetické využití odpadů. Biom.cz [online]. 2004-12-13 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt-pestovani-biomasy/odborne-clanky/uvodni-clanek-ke-sborniku-z-konference-materialove-a-energeticke-vyuziti-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto