Odborné články

Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů

Speciální nádoby pro sběr bioodpadů firmy SSI SCHÄFER se vyznačují zvláštní konstrukcí – vnitřní stěny nádoby mají svislá žebra, boční otvory a otvory ve víku umožňují stálý přístup vzduchu a vytváří tak v nádobě aerobní prostředí.

Sběr bioodpadů do takových nádob je hygienický, odpad nezahnívá a tedy ani nezapáchá.

Použitím těchto nádob vznikají ve srovnání s používáním standardních nádob tyto úspory:

 1. úspora - snížení hmotnosti odváženého bioodpadu během 14 dnů v průměru cca o 13%
 2. úspora - snížený počet manipulací:

Vytříděný bioodpad z Compostainerů lze odvážet jen 1 x za 14 dnů, naproti tomu bioodpad tříděný do standardních nevětraných nádob je nutné z hygienických důvodů odvážet minimálně 1 x týdně (a přesto jejich zápach obtěžuje).

Pro příklad uvádíme výpočet ekonomických úspor vznikajících při provozu systému sběru bioodpadů u obce s 3000 obyvateli a s převážnou zástavbou rodinných domků.

Vstupní údaje

 1. Všech 3000 obyvatel bydlí v 900 rodinných domech se středními nebo velkými pozemky.
   
 2. Plánovaná kvóta sběru bioodpadů 90 kg/obyvatele/rok, počet sběrných nádob celkem 900, z toho 90 % - 810 ks CT 120 a 10 % - 90 ks CT 240 (pro domy s velkými pozemky).
   
 3. Roční sběr bioodpadu 270 000 kg, v průměru 300 kg/nádobu/rok (asi 900-1000 litrů za rok).
   
 4. Při odvozu bioodpadu 1 x za 14 dnů bioodpadu je ztráta jeho hmotnosti celkem (vysýcháním) v průměru 13 %, tj. 35 100 kg/rok .

Výpočet úspor při použití Compostainerů

Úspora č. 1

Snížení přepravované hmotnosti:

Při předpokládané ceně dopravy 1 tuny 225 Kč/tunu ( zde byla uvažována vzdálenost na kompostárnu do 35 km, dle skutečných vzdáleností místa sběru od kompostárny je jednotková cena odlišná), je roční úspora přepravy 35,1 x 225 = 7898 Kč.

Při minimální životnosti Compostainerů 10 let je úspora za tuto dobu 78980 Kč, tj. 87,75 Kč/kus nádoby.

Úspora č. 2

Snížený počet manipulací s nádobami:

 • Kalkulace nákladů 1 minuty manipulace: 4,20 Kč/min (0,07 Kč/sec.)
 • Kalkulace výkonu komplexní manipulace 2,18 min/ nádobu
 • Při odvozu bioodpadů ze standardní nádoby 1x týdně: 52 manipulací.
 • To představuje u jedné nádoby 113,36 minut/rok - 476 Kč/rok
 • Při odvozu z Compostaineru 1 x za 14 dnů: 26 manipulací
 • představuje u jedné nádoby 56,68 minut/rok - 238 Kč/rok
 • Rozdíl ročních nákladů vyplývající ze sníženého počtu manipulací: 238 Kč/nádobu a rok
 • Při 10 letém provozu:
 • Úspora manipulací v hodnotě 2380 Kč/nádobu a rok

Úspora č. 3

Bioodpad z Compostaineru je dopraven na kompostárnu s podstatně příznivější hodnotou pH (přes 7,0), což zlepšuje podmínky dalšího zpracování. Tento faktický přínos však lze jen obtížně vyčíslit.

Přehled

Úspora č. 1 vyplývající ze snížení hmotnosti odváženého bioodpadu tříděného do provětrávaného Compostaineru:

 • Za 1 rok: 8,77 Kč/nádobu
 • Za 10 let: 87,75 Kč/nádobu

Úspora č. 2 vyplývající ze snížení počtu nezbytných manipulací s nádobou typu Compostainer - odvoz jen 1 x za 14 dnů.

 • Za 1 rok: 238 Kč/nádobu
 • Za 10 let: 2380 Kč/nádobu

Úspora č. 3 - nevyčísleno

Úspora č. 1 + 2 + 3 celkem:

 • Za 1 rok: 246,77 Kč/nádobu
 • Za 10 let: 2467,75 Kč/nádobu

Závěr

Cena Compostaineru je proti neprovětrávané nádobě typu Standard v průměru o 450 Kč/kus vyšší. Návratnost vyšší investice do Compostaineru je pak jen 1,82 roku.

Používání Compostaineru pro sběr bioodpadů je správné rozhodnutí. Hygiena sběru je zajištěna, zápach neobtěžuje, bioodpad je odvážen na kompostárnu z aerobního prostředí a možnost odvážet bioodpad jen 1 x za 14 dnů je ekonomický výhodná.

V modelovém případě obce se 3000 obyvateli a 900 rodinnými domky přinese jejich využívání na straně manipulace a dopravy roční provozní úsporu 222 093 Kč. Při započtení vyšší pořizovací ceny Compostainerů je desetiletý přínos jejich využití dokonce:
        (10 x 222093 – 900 x 450) = 1 815 930 Kč.

Výše uvedený příklad výpočtu úspor pochopitelně nepředstavuje komplexní ekonomickou rozvahu celého systému sběru a zpracování bioodpadů, je především argumentací pro používání při nákupu sice dražších, ale hygienických, a v dlouhodobém provozu podstatně levnějších provětrávaných nádob Compostainerů.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Materiálové a energetické využití odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Zber bioodpadu
Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR
Sběr bioodpadu v Plzni
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)

Předchozí / následující díl(y):

Hnojivé účinky čistírenských kalů pro topoly
Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách
Briketování odpadů z dendromasy a zjištění mechanických parametrů briket
Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO
Úvodní článek ke sborníku z konference Materiálové a energetické využití odpadů
Zpracování a využití biologických a dřevních odpadů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 7.2.2005
Poslední změna: 7.2.2005
Počet shlédnutí: 7722

Citace tohoto článku:
NĚMEC, Jiří: Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů . Biom.cz [online]. 2005-02-07 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/ekonomika-sberu-bioodpadu-za-pomoci-compostaineru>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto