Odborné články

Rakouská linka MBÚ ve Wiener Neustadt

Koncem listopadu 2004 uskutečnilo Hnutí DUHA dvoudenní exkurzi pro obce a úřady Olomouckého kraje do Rakouska. Na programu byla návštěva Vídeňské kompostárny v Lobau, faremní kompostárny ve Freistadtu a exkurze v zařízení na mechanicko biologickou úpravu (MBÚ) odpadu ve Wiener Neustadtu. Linky na MBÚ jsou předmětem zájmu odborné veřejnosti jak u nás tak v zahraničí. V následujícím článku chceme proto nejmodernější rakouskou linku MBÚ blíže představit.

V Rakousku od 1. ledna 2004 platí nařízení, které znemožňuje ukládat na skládky neupravený SKO. Skládkované odpady musí splňovat jedno z níže uvedených kritérií:

  1. Musí mít výhřevností nižší něž 6,6 MJ/kg sušiny a zároveň biologikckou aktivitu nižší než 7 mg O2 na g sušiny vzorku (metodou AT4) nebo
  2. Musí mít méně než 5% obsahu celkového organického uhlíku v sušině.

Směsný komunální odpad tedy musí projít předúpravou. A to buď termickou (spálení ve spalovně komunálního odpadu) nebo mechanicko-biologickou. Žádná jiná možnost nakládání se směsnými komunálními odpady není v Rakousku od 1.1.2004 možná.

Linku MBÚ ve Wiener Neustadtu provozuje Wiener Neustadter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH. Firma původně městská, má od října statut společnosti s ručením omezeným, vlastněné městem. Firma zaměstnávající 115 občanů se zabývá svozem, zpracováním a skládkováním směsného komunálního odpadu z oblasti zahrnující více než 100 000 obyvatel. Sbírá a překládá také nebezpečný odpad, kompostuje 10 000t domácnostmi vytříděných bioodpadů, dotřiďuje plasty a provozuje skládku odpadů. Skládka má těsnění ze spodu i z vrchu a vydrží dalších 30 let.

Rada města se v roce 2000 rozhodla pro MBÚ, neboť měla k dispozici třídicí linku fungující od roku 1997. Tu chtěli radní zachovat a vytvořit k ní další pracovní místa. Rok získávali zástupci firmy zkušenosti z Rakouska a Německa. V říjnu 2002 byl projekt, který předložili, schválen a ještě téhož roku zvítězil i ve výběrovém řízení. V prosinci 2002 začala stavba trvající 12 měsíců. Po zkouškách byla linka MBÚ uvedena v lednu 2004 do provozu.

Linka, pracující ve dvousměnném provozu, slouží také k dotřiďování plastů. A v případě úpravy směsného komunálního odpadu (SKO) vypadá proces následovně. Nejprve se ze směsného odpadu manuálně vytřídí rušivé příměsi (dlouhé pásky, kameny apod.). Poté nakladač naloží SKO na pásový dopravník. Následuje zařízení na otevírání pytlů a síto průměru 80 mm, které rozdělí SKO na dvě frakce.

Podsítná frakce obsahuje především bioodpady. Tato frakce je homogenizována a míchána s vodou, po čemž je 2 týdny kompostována v uzavřeném bioreaktoru s řízenou spodní aerací. Pak je odpad znovu dovlhčen a kompostován v bioreaktoru další dva týdny. Tím skončila intenzívní část biologického rozkladu a odpad je následně 8 týdnů kompostován v krechtech umístěných na venkovní zpevněné vodohospodářsky zabezpečené ploše za občasného kropení s minimálně týdenním překopáváním samojízdným mostovým překopávačem. Na závěr je takto stabilizovaný odpad neobsahující BRKO proséván sítem s průměrem oka 40 mm. Nadsítná frakce je poslána ke spálení ve spalovně a podsítná frakce může být skládkována.

Z nadsítné frakce z 80 mm síta jsou ručně vytříděny nebezpečné a využitelné odpady. Následuje magnetická separace kovů a roztřídění odpadu na lehkou a těžkou frakci pomocí vibračního separátoru. Těžká frakce je po slisování odvážena do spalovny. Lehká frakce obsahující především papír a plasty je drcena na velikost 20 mm nebo lisována do balíku a je určena ke spálení v cementárnách jako přídavné palivo. Viz graf 1 a tabulka 1.

Tabulka 1.: Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt

Složka Použití %
kovy z nadsítného ze síta 80 mm recyklace 5
podsítná frakce ze sít 80 mm a 40 mm skládka 27,5
lehká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm cementárna 35
težká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm a nadsítné frakce ze síta 40 mm spalovna 25
ztráta výparem - 7,5
Graf 1: Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt

Linka MBÚ je zajímavá čištěním vzduchu odsávaného z biologické úpravy odpadů. Ten je spalován za teploty 850°C v unikátním zařízení.

Náklady na popsanou linku MBÚ zpracovávající 20 000 t/rok byly 5,5 mil. euro. Je však třeba připočítat také 2 mil. euro investovaných do třídící linky v roce 1997, která této investici předcházela a jejíž části byly na lince MBÚ použity. Celková investice tedy činní 7,5 mil. euro. S cenami 135 euro/t zpracovaného SKO je linka MBÚ levnější než nejbližší spalovna, kde spálení stojí 136 euro/t + 14 euro/t za dopravu odpadu po železnici. Firma při obratu 10 mil. euro vytvoří zisk 1,5 mil. euro/rok.

Tabulka 2: Ekonomická bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt

Položka Množství [kt] Příjmy [euro/t] Příjmy celkem [1000 euro/rok]
Vstup na linku MBÚ
směsný KO 20 135 2700
Výstup z linky MBÚ
palivo pro cementárnu 7 -90 -630
odpad ke spálení ve spalovně 5 -150 -750
stabilizovaný odpad uložený na skládku 5,5 -45 -247,5
odpar vody 1,5 0 0
kovy k recyklaci 1 -50 -50
Celkem 20   1022,5

Během naší návštěvy na lince MBÚ ve Wiener Neustadtu její provozovatelé zdůrazňovali, že během svého ročního provozu linka potvrdila předpokládanou úsporu nákladů oproti spalování SKO a přírůstek pracovních míst. Linka dokazuje, že úprava SKO pomocí MBÚ je v tomto případě smysluplná i ekonomicky obhajitelná. K energetickému využití směřují pouze frakce SKO s vysokou výhřevností, což je výhodnější než spalování nevýhřevného a vlhkého SKO ve spalovnách KO a to i s ohledem na vznikající emise.

Obr. 1: Dotřiďovací linka
Obr. 2: Zařízení pro homogenizaci a vlhčení odpadu před fermentací
Obr. 3: Fermentační box
Obr. 4: Dozrávání na hromadách

Článek byl zpracován za použití informací Ing. Rudolfa Udo Wiesmüllera ředitele společnosti Wiener Neustädter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Oddělený sběr a kompostování BRKO, Mechanicko-biologické zpracování KO v Rakousku.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak na bioodpady? Zkušenosti z Německa (V.)
Možnosti produkce bioplynu na zařízeních mechanicko-biologické úpravy
Moderní zpracovávání netříděného komunálního odpadu, závod ALTENO, SRN
Anaerobní mechanicko biologická úprava
Mechanicko - biologická úprava odpadov
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Integrovaný systém nakládání s odpady, mechanicko biologická úprava a dynamický respirační index jako ukazatel biologické stability
Mechanicko - biologická úprava odpadů
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 23.5.2005
Poslední změna: 26.5.2005
Počet shlédnutí: 11733

Citace tohoto článku:
KROPÁČEK, Ivo, SLEJŠKA, Antonín: Rakouská linka MBÚ ve Wiener Neustadt. Biom.cz [online]. 2005-05-23 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt-pelety-a-brikety/odborne-clanky/rakouska-linka-mbu-ve-wiener-neustadt>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto