Odborné články

VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR

Již podruhé jsem měl možnost zúčastnit se mezinárodního setkání věnovaného problematice obnovitelných zdrojů a vzájemné výměně informací, konaného pod záštitou ministerstev zemědělství a hospodářství SR a EK.

Ze zahraničních hostů jste mohli potkat zástupce Rakouska, Holandska, Finska, Velké Británie, Maďarska, Německa, Slovenska, Česka, zástupce EK a pochopitelně celou plejádu zástupců slovenské státní správy, samosprávy a podnikatelských subjektů z těchto zemí.

Českou republiku zastupoval zástupce MPO ČR paní Irena Plocková a pan Jaroslav Jakubes, společnost Enviros s.r.o. a zástupce Zlínského regionu paní Miroslava Knotková.

Celé dvoudenní fórum bylo rozděleno do několika sekcí:

 • Politika, strategie, legislativa
 • Trh s bioenergií, nástroje a vlivy
 • Produkce a obchodování s biopalivy
 • Spalovací technologie
 • Realizace projektů na úrovni měst a obcí
 • Kogenerace na základě biomasy v malém a velkém rozsahu
 • Enviromentální technologie
 • Financování projektů (kulatý stůl)

Bylo předneseno celkem 53 příspěvků, které by zabraly cca 600 stran. S ohledem na účelnou délku tohoto příspěvku, nebudu komentovat veškerá vystoupení a pokusím se vystihnout pouze základní věci, případně seznámení s vystoupeními, které mě zaujaly. Zájemce o všechny přednášky mohu odkázat na Energocentrum Bratislava, které vydalo CD s kompletními příspěvky a věřím, že je případným zájemcům může zaslat.

Největším a bohužel nemilým překvapením bylo zjištění, že nůžky mezi novými zeměmi a vyspělými zeměmi v oblasti rozvoje a využívání OZE (obnovitelných zdrojů energií) se dále rozevírají.

Polsko a Slovensko připustily, že asi nebude dosaženo národních cílů ve stanoveném % objemu využití OZE, k němuž se zavázaly, situace v ČR se, podle mého názoru, tomuto postoji začíná blížit.

Kde hledat příčiny tohoto stavu? Téměř všichni řečníci nepřímo označili za viníky tohoto stavu národní vlády (parlamenty), a to ve smyslu legislativního nezajištění příslušných právních předpisů - jedná se pochopitelně o tolik diskutovaném zákonu o podpoře výroby elektrické energie z OZE.

Bylo potom velice smutné poslouchat perfektně připravené zástupce Rakouska, Belgie, Německa a Holandska, kteří nás seznamovali s podmínkami jejich platných zákonů o podpoře výroby elektřiny z OZE, novými a realizovanými projekty využití zelené energie, slibně se vyvíjejícím trhu s biomasou či slibně se rozvíjejícím obchodem se zelenými certifikáty a také prvořadé pozornosti, kterou věnují práci s veřejností.

Kde hledat příčiny tohoto neutěšeného stavu v této oblasti v nových zemích EU? Osobně se domnívám, že se jedná o nezvládnutí části transformace postkomunistických ekonomik, jinými slovy došlo k účinnému propojení zájmů velkých společností a části politické reprezentace, kterým není po chuti liberalizace trhu a ztráta monopolního či dominantního postavení na trhu s energiemi a které takto „pozdržují“ naplňování příslušných směrnic EU. (Určitě by stálo za to nechat vypracovat odbornou studii, která by se touto problematikou podrobně zabývala.)

Slovenští zástupci konstatovali, že 90% energie se do SR dováží a že je ve vlastním zájmu SR pokročit dále ve využití OZE, zejména biomasy a přiznali nutnost rychlejšího včleňování směrnic EU do právního řádu SR.

Slovensko dodnes nezvýhodňuje výkup obnovitelných energií, což je vysvětlováno pomalým postupem legislativy, a tato skutečnost znepokojuje řadu potencionálních investorů. Akcent byl zástupci Slovenska kladen zejména na biomasu a vodní energii, o využití větrné, solární a geotermální energie toho moc nepadlo. „Za Dunajem vítr nefouká“, sdělil mi úsměvně, ve zřejmé narážce na desítky větrných elektráren na rakouské straně těsně za slovensko-rakouskými hranicemi, jeden z účastníků setkání.

Sympaticky a pozitivně se prezentoval zástupce Slovenských lesů s.p. pan Neméth s představením ambiciózního projektu BIOMASA, který se klade za cíl promyšlené zvyšování výroby energie z přírodních zdrojů Slovenska. Jejich potenciál je 1,1 mil. tun štěpky/rok, tento rok chtějí vyprodukovat 90 tis. tun štěpky, v r.2006 již 140 tis. tun štěpky a v r. 2010 300-400 tis. t štěpky.

Mají zájem o rozvinutí domácího trhu s biomasou,spolupráci i s privátními vlastníky lesů, obcemi a perspektivně uvažují o pěstování energetických porostů na nevyužité zemědělské půdě. Byla již vytvořena organizační struktura a probíhá nákup štěpkovačů pro Lesy SR s.p.

Dovolím si zdůraznit vystoupení slečny Alexandry Langelheldové, ministerstvo životního prostředí Spolkové republiky Německo . Tak, podle mého názoru, má vypadat systémové zajištování proklamovaných cílů - v tomto případě rozvoj a využívání OZE.

Cíle v oblasti využití OZE jsou promítnuty do třech časových etap, krátkodobé 2000-2010, střednědobé a dlouhodobé. V současnosti pochází z OZE 10% el. energie a 3,2 celkové energetické spotřeby.

 • Do r. 2010 by měl být stav : 12,5 % a 4,2 %
 • Do r. 2020: 20%
 • V r. 2050 by podíl OZE na celkové spotřebě energie měl činit 50%

(Více viz stránky německého MŽP: http://www.bmu.de/de/800/js/base/, http://www.erneuerbare-energien.de/1024/)

K zajištění těchto cílů byly již schváleny příslušné zákonné normy, m.j. povinnost provozovatelů sítí vykupovat zelenou energii,dále byly stanoveny pevné výkupní ceny podle druhu a velikosti zdroje (např. 11,5 centů/ kWh u zdroje do 150 kWh el.) na dobu 20 let, včetně dalších pobídkových bonusů např. za využívání odpadních materiálů, za využívání šetrných technologií - plynové turbíny, Rankinův cyklus, Stierlingův motor, zplyňování atd.)

Byly vytvořeny pobídkové investiční plány a jsou investovány značné prostředky do výzkumu a vývoje obnovitelných energií. Nedílnou součástí je ucelená informační kampaň určená široké veřejnosti.

Velice zajímavé také bylo vystoupení pana Keese Kwanta, Holandsko na téma: Zelené certifikáty- nástroj pro rozvoj trhu, který na konkrétních příkladech doložil dynamický nástup obchodu se zelenými certifikáty. Získané finanční prostředky následně slouží jako další prostředky účelově určené pro další rozvoj využívání OZE.

Je skutečností, že trh s těmito certifikáty roste geometrickou řadou, přičemž se musí vyřešit celá řada dílčích otázek - definice biomasy v jednotlivých zemích EU,vytvoření jednotného obchodního systému s certifikáty apod.

Vláda kombinací daňových a cenových nástrojů akceleruje zvyšování tempa produkce zelené energie.

Obr. 1: Ekologické daně a daňové úlevy v Holandsku

Zatímco v r. 1990 se potenciál využívání OZE v Holandsku pohyboval na úrovni cca 20PJ do r.2020 má vzrůst na úroveň 380 PJ.

Výroba el. energie z OZE vzrostla z cca 700Gwh v r. 1990 na 3600Gwh v r.2002 . Holandské domácnosti mají volbu jakou elektřinu chtějí používat a jednoznačně inklinují k využívání zelené elektřiny, čímž podporují další rozvoj OZE. (Více informací na : www.certiq.nl, www.enerq.nl/english, www.recs.org)

Vystoupení pana Jaroslava Jakubese ze společnosti ENVIROS s.r.o. o situaci v ČR bylo propracované, doplněné celou řadou údajů a reálně vykreslovalo stav OZE v ČR. Velice decentně připomněl, že zákon na podporu výroby elektřiny z OZE připravený od r. 2003 leží v Parlamentu ČR a také to, že závazek ČR - 8% výroby energie z OZE je ambiciózní cíl. (Pozn. 1: S p.Jakubesem si pouze dovolím nesouhlasit v tom, že zvýšení sazby DPH z 5ti% na 19% bylo vynuceno předpisy EU. Pozn 2: Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila dne 23.2.2005 zákon o podpoře výroby el. energie z OZE, doufejme, že Senát i prezident tuto normu potvrdí).

Zklamáním pro mě bylo vystoupení zástupce MPO ČR, paní Ireny Plockové, nikoliv svou formou, ale obsahem. Po konstatování, že ČR má 2x vyšší energetickou náročnost než Německo a 2.5x vyšší než Dánsko, přistoupila k vysvětlování, proč je v podstatě nemožné splnit závazky vyplývající z dohod s EU nebo Kjótského protokolu.

To prý vyplývá ze skutečnosti, že objem státního rozpočtu ČR ja cca 740 mld. Kč a s ohledem na objem nutných prostředků, které by bylo nutno vyčlenit na splnění našeho závazku vyrábět v r. 2010 8% všech energií z OZE, částku podstatně převyšující naše možnosti. Reálná výše dosažitelných úspor je odhadována na 30% ovšem při vynaložení částky 790mld Kč. A proto je spíše reálné číslo 3,6 % výroby OZE k datu 2010.

Poté byli posluchači seznámeni s existencí Státní energetické koncepce ČR, Národním programem změn klimatu, čerstvě schválenou Národní strategií udržitelného rozvoje. Úplně závěrem jsem se dozvěděl, že nejlepší cestou je program energetické certifikace budov a zlepšení územního plánování.

Příspěvek pana Michaela Wilda (European Bio Energy Services AG, Auhofstrasse 142a, 1130, Vienna, Austria, E-mail: wild@ebes.at, www.ebes.at) na téma: Obchodování s palivy na bázi biomasy, byl zajímavý, neboť dokládal na faktech možnost tržně přepravovat biopalivo na vzdálenosti tisíce kilometrů,seznámil s možnostmi opčních obchodů a finančních derivátů na fytoburze.

Obr. 2: Spotřeba paliva pro výrobu elektřiny v EU-15

EBES v roce 2004 dodal přibližně 75 tisíc tun biopaliv, což odpovídá 400 000MWh. 95% tohoto materiálů je dopravováno dále než 5000km. Pouze 5% je prodáváno lokálně.

Obr. 3: Doprava fytopaliv v Evropě

Pan Michael Golser, Holzforschung Rakousko, ve svém příspěvku "Produkce dřevěných pelet v Rakousku, Německu a Švédsku" podrobně vysvětlil propracovaný systém norem, který je povinný (ÖNORM M 7135 ) a jenž zajišťuje plnění požadavků na tento druh paliva.

Exponencionální nárůst spotřeby peletek dokládá fakt, že ve Švédsku se v r.1995 produkovalo 180.000t/rok peletek, ale v r. 2001 již 750.000t/rok a dnes je odhad 1 mil.t/rok.

Obr. 4: Vývoj bioenergetiky ve Švédsku

Peletkami vytápí 25tis. domácností a je očekáváno dalších 30.000 instalací v nejbližší době. Většina pelet je spalována v kotlích střední velikosti 0.5-4MW nebo elektrárnách, oproti tomu v Rakousku a Německu se většina produkce spotřebuje v domácnostech.

Obr. 5: Program rakouské vlády na rozvoj OZE
Obr. 6: Vytápění štěpkou a peletami v Rakousku

Pan Kent Nystrom (Swedish Bioenergy Association, Svebio) ve svém příspěvku načrtnul rozmach využívání bioenergie ve Švédsku,dokládá následující tabulka:

 • 1970: 9%
 • 1980: 11%
 • 1990: 15%
 • 2000: 20%
 • 2003: 23%
Obr. 7: Rozvoj trhu s peletami ve Švédsku
Obr. 8: Uživatelé lesní štěpky ve Finsku

V podobném duchu se nesl příspěvek pana Pentti Hakkila, VTT Processes, Box 1601, 02044 VTT, Finland, který seznámil přítomné s propracovaným systémem využívání dřevní hmoty ve Finsku .

Asi největší pozornost vzbudil příspěvek rakouského hosta, pana C. Aicherniga (REPOTEC - Renewable Power Technologies Umwelttechnik GmbH, Nordbahnstraße 36/3/2.5, A-1020 Vídeň, Rakousko, tel.:++43 1 2161895 502, fax:++43 1 2161895 15, mobil: ++43 664 2048369, c.aichernig@repotec.at) o využití biomasy v malém rakouském městečku Güssing. V tomto malém městečku (3.5 tis.obyvatel), nalézajícím se v jihovýchodním cípu příhraniční oblasti Rakouska, díky biomase vyřešili řadu palčivých problémů - vysokou míru nezaměstnanosti, málo pracovních příležitostí, odchod mladých lidí, nedostatek finančních zdrojů v obci, apod.

Jak toho dosáhli? Ve městečku byl realizován projekt komlexního využití biomasy pro vytápění,současnou výrobu elektřiny (kogenerace), včetně využití biomasy pro výrobu bionafty. Obec se tak stala nejen 100% soběstačnou, ale energii navíc vyváží (elektřina). Proces kogenerace je založen na využití bioplynu (zplyňování organické hmoty). Výroba tepla zahrnuje m.j. spalování plynu v upraveném plynovém motor JENBACHER.

Parametry viz tabulka, investiční náklad činil 10 mil. euro, t.j. 300 mil.Kč.

 • Zahájení: listopad 2001
 • Palivo: dřevní štěpka
 • Výkon: 8000 kW
 • Elektrický výkon: 2000 kW
 • Tepelný výkon: 4500 kW
 • Elektrická účinnost: 25,0 %
 • Tepelná účinnost: 56,3 %
 • Celková účinnost: 81,3 %

Následující schéma představuje cyklus výroby energií:

Obr. 9: Cyklus výroby energií v městečku Güssing

Zařízení je v provozu cca 11.000 hod, případné zbytky - dehet - přiváděno zpátky do zplyňovače. V r. 2004 zde byly provedeny práce na zprovoznění jednotky pro výrobu bionafty pomocí metody Fischer Tropsch Synthesis, zprovozněna by měla být na jaře 2005 .

Dřevoplyn je stlačen (25 bar), odsířen a zbaven chlóru a přiveden do FT-reaktoru. Zde je převeden do pevné fáze (vosk) a následně převeden do kapalné fáze. Výsledný produkt má být plnohodnotnou náhradou klasické nafty. Podle sdělení pana Aicheringa přineslo uplatnění biotechnologií 615 nových pracovních příležitostí a projekt by se mohl stát vzorovým modelem pro další uplatnění.

Obr. 10: Podíl obnovitelných zdrojů energie v Güssingu

Závěrem - co na mě udělalo největší dojem ?

Propastný rozdíl mezi vnímáním ochrany životního prostředí na „západě“ a „východě“ a přístupem k proklamovaným cílům. Zatímco postkomunistické země sdělují proč to nejde, naši vyspělejší partneři naopak zpřísňují své cíle a vůbec nepochybují o tom, že toho dosáhnou.

Výrazy jako podpora obnovitelných zdrojů energií, Kjótský protokol, snižování emisí skleníkových plynů, aktivní spoluúčast veřejnosti, nezněla z jejich úst vůbec frázovitě a myslím, že v Německu, Rakousku, Švédsku a dalších vyspělých zemích mohou být hrdi na to, čeho během minulých 15ti let dosáhli. Nabyl jsem přesvědčení, že to myslí naprosto vážně a dělají všechno proto, aby tomu tak bylo, což bylo v příkrém kontrastu s vystupováním některých našich zástupců.

Je jenom dobře, že jsme povinni plnit dohodnuté cíle a že i u nás sílí tendence svědčící o aktivním přístupu části veřejnosti i některých odborníků ve smyslu kontroly státní moci a spoluúčasti na rozhodovacích procesech právě v oblasti obnovitelných zdrojů energií.

Jsem si naprosto jist, že ČR má stále obrovský potenciál k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů, zejména biomasy, a to nejen ve využití vlastních surovin, ale také v lidských zdrojích, dovednosti a umu našich lidí a také kvalitní technické základně.

Není žádným tajemstvím, že existují nové biotechnologie umožňující získat efektivně z biomasy zakonzervovanou energii ať už v podobě bioplynu, biooleje jako plnohodnotné náhrady fosilních paliv. Naše členství v EU nám umožňuje přímý transfer těchto technologií a je pouze na nás, zda tuto šanci uchopíme.

Úplně naposledy pak veliký dík všem lidem z ENERGOCENTRA Bratislava, zastoupeného jeho ředitelem panem Vladimírem Heclem, a poděkovat všem, kteří přispěli k zajištění této akce. (Energetické centrum Bratislava, Bajkalská 27, 82101 Bratislava, office@ecbratislava.sk, www.ecbratislava.sk).

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

První světová konference a výstava o biomase pro energii a průmyslové suroviny
Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu
EEBW: Energie efektivně 2002 - možnost účasti na konferenci a výstavě
Konference "Obnovitelné zdroje v obcích"
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 28.2.2005
Poslední změna: 25.2.2005
Počet shlédnutí: 22905

Citace tohoto článku:
VINKLER, Miroslav: VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR. Biom.cz [online]. 2005-02-28 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/vi-rocnik-slovak-biomass-forum-21-22-2-2005-bratislava-sr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
06 Jul 2019 17:07 AlexeySet
- Ëó÷řűé ňđĺíĺđ Áîđîäčí Ńĺđăĺé Ŕëĺęńŕíäđîâč÷ 20.01.1983
26 Sep 2019 05:52 ritaSet
- Ďđîęčď Ŕíäđĺé Çčíîâüĺâč÷ ďîńĺňčë ôčíŕíńîâűé ôîđóě
28 Sep 2019 16:26 hoiply
- Ńŕéň çíŕęîěńňâ Âîëćńęčé
16 Oct 2019 01:10 AngelaSet
- Ďđîęčď Ŕíäđĺé Çčíîâüĺâč÷. Ăîńóäŕđńňâĺííŕ˙ ďîääĺđćęŕ
30 Nov 2019 02:44 Richardnex
- ăĺđěĺňč÷íűĺ ďŕęĺňű äë˙ őđŕíĺíč˙ ďđîäóęňîâ
20 Dec 2019 16:26 Ervinpayor
- ńŕéň çíŕęîěńňâ â Ďčňĺđĺ
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto