Odborné články

Dotace na pěstování energetických rostlin

Dotace na pěstování energetických rostlin se řídí dle Nařízení vlády ze dne 21.11.2001 č. 86/01 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné. V příloze č. 3 je uveden výčet plodin pěstovaných pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, které lze pěstovat na půdě uváděné do klidu. Ze známých druhů se jedná o řepku, plodiny na zelené hnojení, dále o len setý (přadný, olejný) a konopí seté pro textilní využití.

Důležitou součástí přílohy č.3 jsou též byliny pro energetické využití, uvedené pod bodem 3, které jsou naší zemědělské veřejnosti dosud málo známé a proto považujeme za potřebné na ně zvláště upozornit. Jejich seznam je následující:

jednoleté:
a) laskavec Amaranthus L.
b) konopí seté Cannabis sativa L.
c) sléz přeslenitý Malva verticillata L.
dvouleté:
d) pupalka dvouletá Oenothera biennis L.
e) komonice bílá Melilotus alba L.
víceleté a vytrvalé:
f) mužák prorostlý Silphium perfoliatum L.
g) jestřabina východní Galega orientalis
h) topinambur Helianthus tuberosus L.
i) psineček bílý Agrostis gigantea L.
j) čičorka pestrá Coronilla varia L.
k) oman pravý Inula helenium L.
l) šťovík krmný Rumex tianshanicus x Rumex patientia
m) sveřep bezbranný Bromus inermis Leyss. (odrůda Tribun )
n) sveřep samužníkovitý Bromus carharticus Vahl. (odrůda Tacit )
o) lesknice (chrastice) rákosovitá Phalaris arundinacea L.

Výběr těchto rostlin byl stanoven podle dosud získaných zkušeností, které se mohou i nadále doplňovat. Největší význam mají rostliny víceleté a vytrvalé, které současně plní i půdoochranná opatření a u kterých je již v ČR zajištěno osivo. Takovým příkladem je především výnosný krmný šťovík, u něhož byly stanoveny navíc též velmi dobré vlastnosti pro vytápění - vysoká výhřevnost apod.

Žádosti o dotace na rok 2003 přijímá Státní zemědělský intervenční fond v příslušné oblasti a to do 28.2.2003. Na energetické rostliny byla stanovena podpora v částce 5.500 Kč na 1 ha. Dotace se poskytují na 5 až 10% plochy z orné půdy, kterou žadatel obhospodařoval na začátku hospodářského roku (říjen 2002).

Využívání energetické biomasy je velmi perspektivní program a proto by byla škoda, zmeškat tento termín, který se již blíží a nevyužít tak nové příznivé možnosti, které se pro zemědělství nyní naskýtají. Podrobnosti o způsobu pěstování a využívání získaných energetických produktů poskytneme zájemcům v rámci osvětové činnosti CZ Biomu (České sdružení pro biomasu). Kontaktovat můžete zejména:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Názor odborníka z jiného oboru
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií
Krmný (energetický) šťovík není nebezpečný plevel
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Dopis ministru zemědělství
Podpora a perspektivy energetických rostlin
Cíle výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů do roku 2010
Dotace na pěstování energetických rostlin

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 5.2.2003
Poslední změna: 4.2.2003
Počet shlédnutí: 14283

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Dotace na pěstování energetických rostlin. Biom.cz [online]. 2003-02-05 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-pestovani-biomasy/odborne-clanky/dotace-na-pestovani-energetickych-rostlin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
02 Jul 2003 10:07 Tom Bro
- dotace na pěstování energ. plodin
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto