Odborné články

Cíle výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů do roku 2010

V současné době je připravován zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Zákon implementuje Směrnici 2001/77/EC do naší národní legislativy. Účelem tohoto zákona je návrh národního indikativního cíle pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů k roku 2010 a vytvoření podpůrných schémat, která zajistí dosažení národního indikativního cíle. Zákon se dále zabývá certifikací elektřiny z obnovitelných zdrojů a správními postupy povolovacích řízení pro zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Snahou expertů, připravujících tento zákon je zobecnění základních principů podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů.

Cíle zákona:

  1. Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 7%
  2. Zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na primární spotřebě energetických zdrojů v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 6 %
  3. Přispět snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu
  4. Přispět snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně životního prostředí
  5. Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin
  6. Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie, a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie
  7. Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie
  8. Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku tak v zahraničí
  9. Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu
  10. Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech

Indikativní cíle pro jednotlivé segmenty obnovitelných energií byly navrženy experty asociace obnovitelných energií a jsou uvedeny v tab.1. Aktivisté CZ Biom ve spolupráci s organizací Lesinfo provádějí v jednotlivých krajích České republiky inventarizaci zdrojů a potenciálů různých forem biomasy a bioodpadů k posouzení reálnosti splnění indikativních cílů pro energetické využívání biomasy.

Tab. 1: Obnovitelné energie v České republice v roce 2010

Obnovitelná energie PJ % SPEZ GWh % výroby
Teplo z biomasy 55,3 3,16 x x
Elektřina z biomasy 31,6 1,80 2230 3,28
Motorová biopaliva 9,2 0,53 x x
Biomasa celkem 96,1 5,49 2230 3,28
Solární teplo 2,2 0,13 x x
Solární elektřina 0,1 0,00 15 0,02
Tepelná čerpadla 7,2 0,41 x x
Geotermální elektrárny 0,4 0,02 15 0,02
Větrné elektrárny 3,3 0,19 930 1,37
Malé vodní elektrárny 4,0 0,23 1120 1,65
Velké vodní elektrárny 4,2 0,24 1165 1,71
Obnovitelné energie celkem 117,5 6,71 5475 8,05

Biomasa - využitelný potenciál a výroba v ČR v roce 2010 (dle podkladů CZ BIOM)

1/ Dřevo, dřevěný odpad (odpad z těžby dřeva, probírky, prořezávky, odpad z primárního a sekundárního zpracování dřeva).

V ČR z roční produkce dřeva využita méně než polovina. Při těžbě dřeva se využije 70 %, 30% je odpad. Při zpracování dřeva činí odpad dalších cca 25 %.

Roční těžba dřeva v roce 2000

12,5 mil. m3

roční těžba dřeva v roce 2010

11,5 mil. m3

z toho z toho palivové dřevo a využitelný odpad 40 %

4,6 mil. m3

to je při měrné hmotnosti 600 kg/ m3 

2,76 mil. tun

to je při výhřevnosti 12 GJ/t

33,1 PJ

2/ Obilná sláma

Obiloviny zaujímají v ČR 51,5 % plochy zemědělské půdy.

V roce 2000 obiloviny pěstovány na ploše

1,58 mil. ha

v roce 2010 obiloviny na ploše

1,48 mil. ha

to je při výnosu slámy 4 t/ha

5,9 mil. t

to je při výhřevnosti slámy 14,4 GJ/t

85,2 PJ

70 % slámy je nutné použít na stelivo a krmení, část je zaorávána, existují i další překážky v energetickém využití slámy (dopravní vzdálenosti, ochota zemědělců dodávat slámu), takže lze předpokládat využití 7 % slámy, to je

6 PJ

3/ Řepková sláma

Z pohledu zásad řádné agrotechniky lze pěstovat řepku maximálně na 12,5 % orné půdy.

V roce 2000 řepka pěstována na ploše

230 tis. ha

v roce 2010 řepka na ploše 

270 tis. ha

to je při výnosu slámy 4 t/ha

1,08 mil. t

to je při výhřevnosti 15 GJ/t

16,2 PJ

řepkovou slámu nelze použít na krmení nebo na stelivo, jen malá část je zaorávána, vzhledem k dalším překážkám (dopravní vzdálenosti, ochota zemědělců dodávat slámu) lze předpokládat využití cca 60 % slámy, to je

9,7 PJ

4/ Energetické rostliny

Jde o energetické byliny (šťovík krmný, komonice atd.) a rychle rostoucí dřeviny (topol, vrba apod.), které lze pěstovat například na zemědělské půdě uvolněné z využití pro pěstování potravinářských plodin nebo na antropogenních půdách (rekultivované plochy v průmyslových oblastech, rekultivované skládky odpadů, haldy po těžbě apod.).

V roce 2010 bude uvedeno do klidu zemědělské půdy

900 tis. ha

z toho 45 % využito na pěstování energetických rostlin

405 tis. ha

využití antropogenních půd na pěstování energetických rostlin v r. 2010

45 tis. ha

to je při průměrném výnosu biomasy 10 t/ha

4,5mil t

to je při průměrné výhřevnosti 14 GJ/t

63 PJ

Celkem tedy bude v roce 2010 k dispozici využitelných 111,8 PJ energie pevné biomasy. Lze předpokládat, že z toho 50 % bude využito na společnou výrobu elektřiny a tepla a 50 % pouze na výrobu tepla.

Využitelný potenciál výroby elektřiny z biomasy

55,9 PJ

z toho v roce 2010 využito 30 %

16,8 PJ

to je při účinnosti výroby elektřiny z biomasy dle EK 20 %

3,4 PJ (932 GWh)

dtto při účinnosti výroby elektřiny z biomasy 30 %

5,0 PJ (1399 GWh)

Využitím pevné biomasy pro výrobu elektřiny lze tedy v roce 2010 reálně získat 932 až 1399 Gwh.

Bioplyn - využitelný potenciál a výroba v ČR v roce 2010:

1/ Kvantifikace dle zdrojů bioplynu

Živočišná výroba

Při stanovení potenciálu je používán přepočet produkce organického odpadu jednotlivými druhy hospodářských zvířat na VDJ (velká dobytčí jednotka). Používané koeficienty pro přepočet jsou následující - vepř 0,3, ovce 0,1, drůbež 0,0026.

V roce 2010 se v ČR předpokládá

3,3 mil VDJ

to je při produkci bioplynu 1,2 m3/den

3,96 mil. m3/den

to je při průměrné výhřevnosti bioplynu 22 MJ/m3

31,8 PJ/rok

z toho využitelný potenciál (vhodné podmínky pro budování bioplynových stanic) asi 18 %

5,7 PJ/rok

Další zdroje bioplynu (dle materiálů pro vládu Analýza možností využívání bioplynu z r. 2001 a materiálu Návrh programu na podporu bioplynu z r. 2002). Je uveden využitelný potenciál:

Údržba trvalých travních porostů

5,3 PJ/rok

přímé zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů a odpadů z potravinářského průmyslu v bioplynových stanicích

3,0 PJ/rok

bioplyn z čistíren odpadních vod

2,3 PJ/rok

skládkový plyn

5,5 PJ

Celkový využitelný potenciál bioplynu v roce 2010 tedy činí

21,8 PJ (6060 GWh)

to je při účinnosti výroby elektřiny 30 %

1818 GWh

to je při využití 33 % potenciálu v roce 2010

600 GWh

Z uvedených kalkulací vyplývá,že indikativní cíle v roce 2010 pro energetické využití biomasy je možno naplnit potřebnými zdroji biomasy a bioodpadů a to i s ohledem na předpokládané ztráty při přeměnách energie. Zdroje a potenciály biopaliv jsou uvedeny v tab. č. 2.

Tab. 2: Energeticky využívaná biomasa v České republice v roce 2020

Zdroj

Potenciál

Využití PJ

% potenciálu

palivové dřevo a dřevní odpad

40% z 11,5 mil. m3

33,1

100

sláma obilovin

1,48 mil. ha x 4 t/1ha

6,0

7

sláma olejnin

0,27 mil . ha x 4t/1ha

9,7

60

energetické rostliny

0,9 mil. ha x 10 t/1ha

63,0

45

tuhá biomasa celkem

x

111,8

x

bioplyn

18% zvířecích fekálií bioodpady, skládkový plyn

7,0

33

motorová biopaliva

x

9,2

x

Celkem

x

128,0

x

Zákon na podporu obnovitelných energií by měl změnit i podpůrná schémata. A to jak při výrobě elektrické energie, tak i tepla z obnovitelných zdrojů. K tradičním programům podpory budou připojeny i programy vyhlášené krajskými úřady a podpory ze strukturálních fondů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

V očekávání konečného návrhu státní energetické koncepce
Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Shrnutí a vývoj situace výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v ČR a ve Švédsku
Biomasa pro energetické využití a její palivové náklady
Evropské trendy v bioenergetice
Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií
Bioplyn v Německu
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Dotace na pěstování energetických rostlin

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.6.2003
Poslední změna: 20.6.2003
Počet shlédnutí: 11993

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Cíle výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů do roku 2010. Biom.cz [online]. 2003-06-23 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/cile-vyroby-elektricke-energie-a-tepla-z-obnovitelnych-zdroju-do-roku-2010>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
24 Jun 2003 05:09 Ji Bruner
- množství obn.zdrojů
04 Aug 2003 08:37 Milan Bechyn
- Podíl obnovitelných zdrojů
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto