Odborné články

Kompostárna v Dražkovicích

Dne 22. října 2004 se v rámci semináře, který organizovala organizace Hnutí DUHA, uskutečnila exkurze na kompostárnu v Dražkovicích.

Investorem výstavby kompostárny byl magistrát města Pardubice. Kompostárnu projektoval Agroprojekt (během psaní článku jsem však zjistil, že firem se jménem Agroprojekt existuje velké množství). Realizace kompostárny (povolení, projekce, výstavba) trvala 4 roky. V tuto chvíli je dokončena stavba, ale ještě není nakoupeno strojní vybavení. Aktuálně je zvažován nákup traktorem tažného překopávače, u něhož se předpokládá cena mezi 300-400 tisíc Kč. Síto a drtič budou pravděpodobně pronajímány. Kapacita kompostárny je 9000 tun / rok. Kompostování by mělo být zahájeno 1. listopadu.

Kompostárna se skládá ze tří částí:

  • příjem surovin (odpadů) s mostovou váhou; rozloha 500 m2,
  • panelová plocha pro příjem, skladování a drcení větví; rozloha 2000 m2,
  • vyspádovaná plocha na níž bude probíhat aerobní kompostování na volné ploše; 5000 m2.
Obr. 1: Vyspádovaná plocha kompostárny v Dražkovicích
Obr. 2: Jímka ve spodní části kompostárny
Obr. 3: Kanálek na kraji kompostovací plochy
Obr. 4: Jímka v horní části kopostárny
Obr. 5: Ovládání čerpadla pomocí něhož budou komposty zvlhčovány
Obr. 6: Kanálek oddělující plochu určenou pro kompostování a plochu pro skladování a drcení větví

U vyspádované plochy byl původně navržen spád 5-6%, ale v průběhu stavby byl kvůli potřebě snížit náklady snížen na cca 3%. Dešťové vody a výluhy jsou sváděny prostřednictvím systému kanálků a podzemních rozvodů do třech jímek. Jak můžete vidět na obrázku 3, tak kanálky jsou příliš mělké a aby byly schopny plnit svou funkci, tak by zřejmě bylo zapotřebí je doplnit obrubníkem, který by zabránil odtoku vody mimo kompostárnu. U jímek jsou čerpadla umožňující využívání vody k zavlažování kompostu. Podle propočtů projektanta by všechna voda měla být využita k závlaze kompostu (počítá se tedy s tím, že všechna nadbytečná voda odejde odparem), a nic by nemělo odcházet do čistírny odpadních vod.

Obr. 7: Plocha pro skladování a drcení zeleně

Na kompostárně budou zpracovávány zejména odpady z Pardubic, např. tráva, větve a listí z údržby zeleně, kaly z čistírny odpadních vod, uliční smetky, zelené odpady ze sběrných dvorů. Jenom z údržby zeleně v Pardubicích vzniká ročně kolem 5-6 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. Obyvatelé Pardubic platí paušální (solidární) poplatek za zpracování odpadů a mají tudíž právo bezplatně ukládat odpady ze svých zahrad na sběrné dvory či přímo na kompostárnu. V provozním řádu kompostárny je celkem 25 druhů odpadů. Nejsou v něm však např. odpady z jídelen. Dále provozní řád stanovuje odběry vzorků, frekvenci monitoringu, sledování teplot v kompostu.

Předpokládá se, že frekvence překopávání bude jednou za tři dny a výška hromad 1,5 metru. Doba kompostování by měla být zhruba tři měsíce.

U vyrobeného kompostu se počítá s odbytem pro živnostníky a firmy zabývající se údržbou zeleně, rekultivacemi, apod.

Je připravena propagační kampaň, která byla zahájena při oficiálním předání kompostárny. Kampaň využívá:

  • regionálních médií, zejména tisku,
  • místní televize, ve které bude vysílán klip o kompostování,
  • webu.

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MZe 0002700601 "Principy vytváření kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě."

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Seminář „Ekologické přístupy v nakládání s KO“.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Náležitosti výstavby kompostovacího zařízení
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy a kompostárny v obci Smržice
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Kompostárna v Zabrzu
Exkurze na kompostárnu Buchlovice
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 8.11.2004
Poslední změna: 30.6.2006
Počet shlédnutí: 12370

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Kompostárna v Dražkovicích. Biom.cz [online]. 2004-11-08 [cit. 2024-06-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/kompostarna-v-drazkovicich>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto