Odborné články

Exkurze na kompostárnu Buchlovice

Dne 9. března 2002 se v rámci tzv. Sletu popelářů (pravidelné setkání lidí z nevládních organizací zabývajících se problematikou odpadů) uskutečnila exkurze na kompostárnu Buchlovice u Uherského Hradiště. Tato kompostárna patří firmě OTR s.r.o. O kompostárně podávali informace Ing. Miloslav Maňásek (ředitel firmy OTR) a Ing. Richard Podráský (technolog).

Kompostárna byla vybudována na bývalé skládce, která byla sanována celkem cca 1,5 metrovým sendvičem z drenážních vrstev, geotextilií, apod. Na volné zatravněné ploše je vidět mírné zvlnění způsobené sesedáním skládky v důsledku rozkladu organických látek. Vznikající skládkový plyn se nespaluje, jelikož jej je příliš málo, ale je čištěn v biofiltru.

Roční kapacita kompostárny je 15.000 tun organického odpadu. Zpracovává se kolem 8.000 tun při vzniku přibližně 3.000 tun kompostu. Nejvíce biologických odpadů je zpracováváno z konzerváren Hamé Babice, další zpracovávané materiály pochází z údržby zeleně (cca 800 tun), odděleného sběru bioodpadu z domácností v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích (cca 250 tun - což je velmi málo, jelikož skutečná produkce se pohybuje kolem 7.000 tun), čistírenské kaly (před čtyřmi lety obsahovaly 10 mg/kg rtuti, nyní již pouze 4-6 mg/kg [limit pro vstupní surovinu dle ČSN 46 5735 je 10 mg Hg / kg, pro kompost první třídy 1 mg Hg / kg], snížení bylo dosaženo instalací separátorů amalgamu v zubních ordinacích; problematickým zůstává rovněž zinek, který se do odpadních vod pravděpodobně dostává z pozinkovaných střech), odpady z odlučovačů tuků - lapolů a další odpady.

Kvůli problémům se zápachem, který vznikal při kompostování odpadů z konzerváren (zbytků živočišných tkání, tuků, zbytků zeleniny), byly vybudovány boxy s nucenou aerací. Vzduch je do boxů zároveň tlačen i nasáván. Teplota v boxech obvykle vystoupí do druhého dne po započetí procesu na přibližně 65°C.

V rozích kompostárny byly vztyčeny "budky" pro drobné dravé ptáky. Toto opatření slouží coby prevence proti výskytu hlodavců na kompostárně.

Z intenzivní diskuse vyplynulo několik problematických témat, která se pokusíme řešit:

  • Prostřednictvím odděleného sběru biologického odpadu z Uherského Hradiště se vysbírá jen zlomek vznikajících bioodpadů z domácností mimo jiné díky zatím malému množství rozmístěných sběrných nádob a téměř neexistující motivaci obyvatel k aktivnějšímu využívání systému sběru (např. informováním o souvislosti mezi kvalitou a kvantitou třídění a cenou za komunální odpad, kontrolou kvality třídění ve sběrných nádobách, resp. netřídění v nádobách se zbytkovým odpadem - zavedením funkce odpadového revizora). Bylo by rovněž zapotřebí zoptimalizovat rozmístění sběrných nádob a zajistit vhodné biodegradabilní sáčky/tašky, ve kterých by lidé mohli nosit bioodpad do sběrných nádob (již bylo zahájeno jednání s firmou Ecolean o poskytnutí vzorků pro otestování rozložitelnosti na kompostárně Buchlovice a v případě úspěchu i pro pilotní pokus). Nerozložitelné sáčky navíc zalepují síta při přesívání kompostu.
  • Kompost je v současnosti téměř neprodejný do zemědělství, což může být spojeno podhodnocením významu/ceny organické hmoty. V kalkulacích se většinou počítá pouze s cenou živin obsažených v kompostu. Z těchto výpočtů většinou vychází kompost výhodně, ale jelikož je obtížněji aplikovatelný oproti minerálním hnojivům, tak farmáři mnohdy preferují spíše tuto dražší alternativu. Pokud by se podařilo přesně stanovit přínos/cenu organické hmoty respektive humusu, tak by to mohlo napomoci intenzivnějšímu využívání biologických odpadů pro hnojivé účely.
  • Dále by bylo dobré zjistit, zda je možné kompostovat aglomerované materiály na bázi formaldehydových pryskyřic (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, překližky, apod.). Hlavně je nutné prozkoumat, co se děje s fenolformalehydovou, močovinoformaldehydovou a popř. s melaminformaldehydovou pryskyřicí během rozkladných procesů při kompostování a následně po aplikaci do půdy.
Obrázek 2
Boxy pro kompostování zapáchajících odpadů Obrázek 3
Pohled do boxu

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompostárna v Dražkovicích
Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně
Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Perspektivy kompostování v severozápadních Čechách
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Kompostování biodegradabilních odpadů v České republice
Exkurze po bioplynových stanicích - 5 - Salzburg
Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 20.3.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 24277

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, MAŇÁSEK, Miloslav: Exkurze na kompostárnu Buchlovice. Biom.cz [online]. 2002-03-20 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/exkurze-na-kompostarnu-buchlovice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
22 Mar 2002 13:13 Kamil Stipek
- Ocenovani organicke hmoty v kompostu
26 Mar 2002 15:02 Blahova
- Kompost
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto