Odborné články

Zelené obchodovatelné certifikáty ve Velké Británii

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

V dubnu 2003 uběhl rok od zavedení nového systému podpory využití obnovitelných zdrojů energie ve Velké Británii - kombinace povinné kvóty pro podíl obnovitelných zdrojů na dodávané elektřině a obchodovatelných zelených certifikátů. Jaké přináší výsledky?

Mezi dubnem 2002 a 2003 byli dodavatelé elektřiny ve Velké Británii povinni z celkového objemu elektřiny dodat 3% pocházející z obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2010 byla kvóta stanovena na 10% a plánuje se její podstatné zvýšení pro rok 2026.

K prokazování plnění zákonem stanovené kvóty vydává energetický regulátor OFGEM tzv. certifikáty ROCs (Renewable Obligation Certificate), kde za každou 1 MWh elektřiny z obnovitelných zdrojů dodanou spotřebitelům na území Velké Británie obdrží dodavatel jeden certifikát.

Dodavatelé mohou plnit zákonem stanovené požadavky dvěma způsoby:

  • odevzdáním certifikátů v objemu stanoveném kvótou, které obdrželi za vlastní dodávky elektřiny anebo je nakoupili od jiných dodavatelů,
  • zaplacením poplatku ve výši 30 liber za každý neodevzdaný certifikát.

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů obdrží příjmy ze dvou zdrojů - trhu s elektřinou a trhu s certifikáty. Certifikáty byly za poslední rok obchodovány za cenu pohybující se kolem 50 liber, tj. zhruba třikrát vyšší než je tržní cena elektřiny. Na první pohled je překvapivé, že tato cena je vyšší než poplatek za neodevzdání certifikátu. Důvodem je skutečnost, že příjem z vybraných poplatků je na konci každého období přerozdělen mezi dodavatele, kteří splnili svou povinnost odevzdáním certifikátů. Tím se ekonomická hodnota certifikátu zvyšuje - dodavatel ušetří za poplatek a získá přerozdělený příjem navíc. V případě, že instalovaná kapacita neumožňuje dodat podíl obnovitelné elektřiny požadované kvótou, plní tento mechanizmus dvě funkce:

  • omezuje náklady dodavatelů na únosnou mez tím, že jim dává možnost zaplatit poplatek,
  • zároveň přidává další ekonomickou motivaci k investicím do obnovitelných technologií.

O úspěchu systému vytvářet ekonomickou motivaci pro investice do obnovitelných zdrojů svědčí také výsledek nové studie Ernst&Young. Podle ní je Spojené Království zemí s nejvýhodnějšími podmínkami pro investice do větrně energie, a to díky zavedení výše popsaného systému kvóty v kombinaci se zjednodušením územním povolováním nových elektráren a zároveň velkého potenciálu využití větrné energie. Britská asociace pro větrnou energie tak předpokládá instalaci zhruba 1000 nových větrných turbin v následujících dvou letech a uvádí, že v březnu tohoto roku jich již mělo povolení k výstavbě téměř 550. Navíc mnohé uhelné elektrárny začínají s uhlím spalovat různé typy biomasy, aby tak obdrželi tyto certifikáty za část elektřiny vyrobenou z obnovitelného zdroje energie. K vyššímu využití obnovitelných zdrojů v Británii přispívá částečně také poskytovaná výjimka z uhlíkové daně (Climate Change Levy) pro zelenou elektřinu ve výši 4,3 libry/MWh.

Další informace:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktuality z oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů
Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií
Kjótské pružné mechanismy: Vyhlídky pro financování energetických investic
Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?
Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 9.7.2003
Poslední změna: 8.7.2003
Počet shlédnutí: 6668

Citace tohoto článku:
SZOMOLÁNYIOVÁ, Jana: Zelené obchodovatelné certifikáty ve Velké Británii. Biom.cz [online]. 2003-07-09 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zelene-obchodovatelne-certifikaty-ve-velke-britanii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto