Odborné články

Provozní podpora tepla pro pevnou biomasu

V současné době se většina poskytovaných podpor obnovitelných zdrojů týká pouze výroby elektřiny. V Evropské unii je pro podporu elektřiny alokováno 81 % dotací určených na obnovitelné zdroje. Pouze 11 % dotací je určeno na podporu výroby tepla. Je to dáno řadou faktorů. Na teplo se bohužel často zapomíná a na provozní podporu tepla je také obvykle potřeba menší částka pro překonání tržních bariér. Jsme proto rádi, že Česká republika na rozvoj obnovitelného tepla nezapomíná. Provozní podpora je výrobcům tepla poskytována již od roku 2012. S novelou zákona přichází úprava, která provozní podporu tepla mění a doplňuje.

Ilustrační foto: TTS Energo

Podpora pro stávající provozovatele

Stávající provozovatelé dosud využívali provozní podpory definované v § 26, kde byla podpora taxativně stanovena na 50 Kč/GJ s pravidelným ročním navýšením o 2 %. Tento paragraf však byl zrušen a věcně jej nahradil § 25a, který stanoví udržovací podporu následovně:

“Úřad (ERÚ) stanoví udržovací podporu tepla tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben tepla spalujících biomasu … a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv.”

Znamená to tedy, že se tato podpora bude počítat především z rozdílu paliv, biomasy a uhlí a popř. dalších provozních nákladů. Předpokládáme, že vstupními parametry bude biomasa kategorie 2 s dosud uvažovanou cenou 120 Kč/GJ. Palivové náklady na uhlí byly dosud uvažovány 70 Kč/GJ. Další provozní náklady na spalování biomasy se oproti uhlí příliš neliší, ale je zde složitější manipulace s palivem z důvodů biologických rozkladných procesů a náklady na údržbu zařízení, které spalování biomasy vyvolává. Předpokládáme, že rozdíl těchto nákladů, respektive podpora stanovená z rozdílu těchto nákladů, bude na úrovni 50–60 Kč/GJ. V tuto chvíli probíhá příprava vyhlášek o technicko-ekonomických parametrech a věříme, že brzy proběhne také konzultační proces k cenovému rozhodnutí.

Podmínkou vydání této podpory je schválení alespoň této části zákona Evropskou komisí v rámci procesu notifikace, na kterém nyní pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Není zcela jisté, zda se to podaří do začátku ledna 2022 připravit.

Ilustrační foto: Adam Moravec

Podpora pro nové výrobny tepla

Novela zákona pamatuje také na provozovatele nových zdrojů, kteří nemají svou investici zaplacenou. Na nové výtopny se vztahuje § 26a. Podpora tepla by měla být stanovena tak, aby byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny tepla roven nule, za splnění technických a ekonomických parametrů a zohlednění příjmů z prodeje tepla a popř. elektřiny. Součástí technicko-ekonomických parametrů je také přiměřený zisk z investovaných prostředků.

Energetický regulační úřad (ERÚ) by měl v nejbližších dnech zahájit konzultační proces. Dle našich odhadů mohou činit celkové náklady na výrobu 1 GJ tepla z biomasy pro projekt s životností 20 let zhruba 510 Kč. To je základ pro výpočet zeleného bonusu, nikoli celková výše podpory. Zelený bonus by měl být stanoven rozdílem této “hypotetické výkupní ceny” a tržní ceny, za které provozovatel teplo prodá. Předpokládáme, že cena tepla by měla být na úrovni komodity zemního plynu, tedy zhruba 240–270 Kč/GJ a zelený bonus pro nové výrobny tepla z biomasy by se tak měl pohybovat na úrovni 230–260 Kč/GJ.

Podmínky této podpory jsou obdobné, jako dosud. Podpora tedy bude vyplácena na teplo dodané do tepelného rozvodného zařízení a budou ji moci využívat výrobny se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2021 Co přináší novela zákona o POZE?

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pro těžební plynovody platí od letoška nová pravidla a možnosti
Nevyužité teplo z BPS může vydělávat slušné peníze
Valorizace výkupní ceny elektřiny z bioplynu
Technologie na spalování pevné biomasy a jejich nabídka v ČR
Příprava na certifikace udržitelné elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu
Příklady dobré praxe v oblasti vytápění pevnou biomasou
Využití potenciálu biometanu v plynárenství
Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 16.5.2022
Poslední změna: 16.5.2022
Počet shlédnutí: 2180

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Provozní podpora tepla pro pevnou biomasu. Biom.cz [online]. 2022-05-16 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/provozni-podpora-tepla-pro-pevnou-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto