Odborné články

Pro těžební plynovody platí od letoška nová pravidla a možnosti

Letošní rok 2021 přináší velké legislativní změny, které nově upravují připojení výrobny biometanu do plynárenské soustavy. Některé zákony a vyhlášky již byly vydány a jsou jasné. Na některých dalších podzákonných normách se nyní ještě pracuje. Budoucí obsah těchto norem můžeme zatím jen odhadovat z konzultačních procesů, z diskusí se zástupci ministerstev a regulačního úřadu a z naší účasti v odborných pracovních skupinách, které se na přípravě dokumentů podílejí. 

Foto: Hutira

První podzákonnou normou, která vyšla dne 19. února 2021 ve Sbírce zákonů, je vyhláška č. 78/2021 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsobu měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.

Hlavními změnami, které tato vyhláška zavádí jsou:

 • rozšíření působnosti vyhlášky i na těžební plynovody,
 • limit obsahu dusíku se zvýšil na ≤ 3 % mol,
 • limit obsahu amoniaku se zvýšil na ≤ 10 mg/m3,
 • limit obsahu organických sloučenin křemíku (tzv. siloxany) se snížil na ≤ 0,3 – 1 mg/m3,
 • zrušení povinnosti výrobce upravovat spalné teplo biometanu (tzv. propanizace),
 • změna minimální četnosti měření kvalitativních parametrů biometanu.

Tou podstatnou změnou je zrušení povinnosti propanizace, tedy přidávání propanu do biometanu za účelem zvýšení spalného tepla. Tento postup zbytečně navyšuje emise skleníkových plynů, a proto je přidávání fosilního propanu do obnovitelného biometanu z hlediska ochrany životního prostředí samozřejmě nežádoucí. Měřit množství metanu, resp. spalného tepla v biometanu, a předávat tyto údaje provozovateli soustavy bude muset výrobce plynu i nadále. Provozovatel distribuční soustavy (PDS) plynu musí s velmi nepatrnou odchylkou stanovit spalné teplo ve fakturovaném objemu plynu, aby nemohlo dojít k event. poškození účastníků trhu s plynem při fakturaci.

Biometan má nižší spalné teplo než distribuovaný plyn, a proto by provozovatel plynárenské distribuční soustavy mohl mít v některých místech připojení problém s přesným stanovením spalného tepla fakturovaného plynu. I když povinnost úpravy spalného tepla pro výrobce biometanu již nadále netrvá, neznamená to, že bude možné v každém místě připojit výrobnu biometanu do distribuční sítě. Práva a povinnosti budou specifikovány ve smlouvě o připojení výrobny biometanu do distribuční soustavy. V této smlouvě bude stanovena i hodnota obsahu metanu ve vtláčeném biometanu. Konkrétní hodnotu v daném místě připojení stanovuje příslušný provozovatel přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu a těžebního plynovodu.

Dále vyhláška č. 78/2021 Sb. odkazuje na navazující předpis (vyhlášku o připojení), ve kterém bude uveden konkrétní postup stanovení/vymezení nových zón kvality, souvisejících s připojením výrobny biometanu, a určení hodnot spalného tepla v těchto zónách. Toto bude nově upraveno v novele vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Konzultační proces novelizace této vyhlášky, který zajišťuje Energetický regulační úřad (ERÚ), právě probíhá a my se jej aktivně účastníme.

I když novela vyhlášky o připojení ještě nevyšla ve Sbírce zákonů, čekáme, že připojování výroben biometanu do vysokotlaké distribuční soustavy (VTL) by mělo být bez problémů a PDS by neměl požadovat vyšší než 95% obsah metanu v plynu. Přesné stanovení spalného tepla v daných zónách kvality vypočítává dynamicky specializovaný program Simone. Programem vypočtené hodnoty se budou u prvních připojených výroben kontinuálně ověřovat i kontrolním měřením na distribuční soustavě a výpočtový algoritmus se bude podle naměřených výsledků vylepšovat.

Připojování do středotlaké distribuční soustavy (STL) už tak jednoduché není. Připojení výrobny plynu do STL, kde je i v létě dostatečná spotřeba, bude v budoucnu možné, ale výrobce by měl počítat buď s propanizací, nebo s omezením výroby v letních měsících, nebo s vyšším požadovaným obsahem metanu v plynu. V některých částech STL se pohyb plynu v letní sezóně velmi zpomalí až zastaví, a právě to může být problém pro připojení výrobny biometanu. Řešením, na kterém se pracuje, by mohl být reverzní tok plynu v letním období. Prakticky by to znamenalo, že v zimě by plyn proudil z VTL do STL. V létě, kdy je výroba biometanu větší než spotřeba STL větve, by se směr toku plynu obrátil z STL do VTL. Znamenalo by to navýšení tlakové úrovně a přetlačení plynu reverzním tokem z místa připojení výrobny biometanu do VTL. Z původní části STL by se tak v létě stal VTL s vyšším tlakem.

Druhým legislativním milníkem, který nastal na podzim 2021, bylo medializované schválení zákona o podporovaných zdrojích energie, který nikomu z Vás určitě neunikl. Možná jste nevěnovali hlavní pozornost pozměňovacímu návrhu, kterým se ukládá nová povinnost pro PDS: „Pokud o to výrobce plynu z obnovitelných zdrojů požádá, je provozovatel distribuční soustavy, ke které je výrobna plynu z obnovitelných zdrojů energie připojena, povinen těžební plynovod a související technologické objekty od výrobce plynu odkoupit, a to za cenu odpovídající hodnotě zařízení zahrnované do ceny související služby v plynárenství. Povinnost odkupu těžebního plynovodu podle věty první nevzniká, pokud výrobce plynu nezadal zhotovení těžebního plynovodu v zadávacím řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo byl těžební plynovod zřízen v rozporu s podmínkami připojení nebo technickými požadavky na výstavbu těžebního plynovodu stanovenými prováděcím právním předpisem.“

Prováděcím právním předpisem k tomuto ustanovení je již výše zmíněná vyhláška o připojení, jejíž uveřejnění ve Sbírce zákonů se připravuje. Pozornosti výrobce biometanu, který chce požádat PDS o odkup těžebního plynovodu, by neměla uniknout příloha č. 9 této vyhlášky, která vymezuje technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy. Součástí požadavků je také vybudování souvisejících technologických objektů, kterými jsou:

a) zařízení pro odorizaci biometanu, které zajistí odpovídající úroveň odorizace vyrobeného biometanu,

b) zařízení pro navýšení hodnoty spalného tepla vyrobeného biometanu na úroveň hodnoty spalného tepla zemního plynu a biometanu, pokud jsou taková zařízení nezbytná a výslednou hodnotu spalného tepla plynu dodávaného připojeným zákazníkům v oblasti dotčené výrobnou biometanu nelze s odpovídající přesností určit jiným způsobem,

c) stanice katodické ochrany, pro zajištění dostatečného ochranného potenciálu těžebního plynovodu, pokud nebude možné tento ochranný potenciál zajistit z existujících stanic katodické ochrany provozovatele distribuční soustavy, k níž se výrobna plynu bude připojovat, a to na základě posouzení tímto provozovatelem.

Tyto související technologie musí na svůj náklad výrobce plynu vybudovat a uvést do provozu. Dosud bylo zřízení technologie odorizace povinností PDS. Po změně energetického zákona, která bude účinná od 1. 1. 2022, je tato povinnost nově uložena výrobci plynu. Znamená to tedy, že výrobce biometanu bude muset vybudovat a uvést do provozu i technologii, která bude do biometanu dávkovat látku, která umožní čichovou identifikaci eventuálního úniku plynu, který je jinak prostý zápachu. K tomu se používají pachově výrazné látky – thioly neboli merkaptany.

Výrobce biometanu bude moci využít svého práva o požádat PDS o odkoupení těžebního plynovodu včetně souvisejících zařízení, a to za cenu odpovídající hodnotě zařízení zahrnované do ceny související služby v plynárenství. Hodnota, za kterou budou plynovod a související technologie odkoupeny, bude také stanovena předmětnou vyhláškou ERÚ. Upozorňuji, že bude nutné při výběru dodavatele postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud investor zvolí jiný zadávací postup, právo na odkup plynovodu mu nevzniká. Z dosavadních jednání s PDS a ERÚ vyplývá, že cena odkupu těžebního plynovodu v délce do 2 km by neměla být nijak krácena. Cena odkupu těžebního plynovodu v délce od 2 do 5 km může být krácena podle kapacity výroby biometanu. Výrobce s malou kapacitou vtláčení biometanu tedy nemůže čekat plnou úhradu nákladů vynaložených na související technologie a stavbu těžebního plynovodu v délce nad 2 km.

Doporučený postup připojení výrobny biometanu:

 • Nezávazný dotaz na místo připojení a výši kapacity (žádá výrobce)
 • Žádost o prověření volné kapacity pro výrobnu plynu (žádá výrobce)
 • Vystavení Protokolu o zajištění kapacity (vystavuje PDS)
 • Uzavření Smlouvy o připojení výrobny plynu k distribuční soustavě (výrobce a PDS)
 • Výběr dodavatele těžebního plynovodu a související technologie podle zákona o zadávání veřejných zakázek a smlouvy o připojení (výrobce) – tento bod a další dle návrhu nové vyhlášky o připojení a změny v energetickém zákoně od 1. 1. 2022
 • Uvedení výrobny plynu, těžebního plynovodu a související technologie do provozu (zajišťuje výrobce, kolaudační rozhodnutí)
 • Žádost výrobce plynu o odkup těžebního plynovodu a související technologie (žádá výrobce)
 • Uzavření smlouvy o odkupu těžebního plynovodu a související technologie (výrobce a PDS)

Nová vyhláška o připojení, na kterou se odkazuji, by měla a mohla platit od 1. 1. 2022. Není to však jisté, protože jednání o její přesné podobě a veřejný konzultační proces nejsou ukončeny a stále probíhají. Je možné, že vyhláška o připojení bude ve Sbírce listin zveřejněna až v průběhu příštího roku a je také možné, že obsah vyhlášky bude oproti dnešnímu stavu modifikován podle výsledků konzultačního procesu a vyjednávání. I když tedy nevíme, kdy a v jaké podobě bude vyhláška zveřejněna, máme jistotu v zákoně, který jasně stanovil povinnost PDS odkoupit těžební plynovod a související technologické objekty, pokud o to výrobce biometanu požádá.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2021 Co přináší novela zákona o POZE?

Seznam zkratek:

PDS                           Provozovatel distribuční soustavy

VTL                            Vysokotlaká distribuční soustava

STL                            Středotlaká distribuční soustava

ERÚ                           Energetický regulační úřad

EZ                              Energetický zákon

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

GASCONTROL se podílel na výstavbě nové technologie výroby a vtláčení biometanu do plynárenské sítě na Slovensku
Využití potenciálu biometanu v plynárenství
Trh s bioplynem má v Česku velký potenciál
Vliv nového zákona o odpadech na provoz BPS a situace ve výstavbě nových odpadářských BPS
Biometan jako možnost ozelenění zemního plynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 6.5.2022
Poslední změna: 6.5.2022
Počet shlédnutí: 2085

Citace tohoto článku:
SCHWARZ, Martin: Pro těžební plynovody platí od letoška nová pravidla a možnosti. Biom.cz [online]. 2022-05-06 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/pro-tezebni-plynovody-plati-od-letoska-nova-pravidla-a-moznosti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto