Odborné články

Požadavky na zpracování materiálů v závodech na výrobu bioplynu

Technické požadavky na závody na výrobu bioplynu

Závody na výrobu bioplynu musí být vybaveny pasterizační/sanitační jednotkou, která nesmí být tokem surovin vynechána. Musí být vybavena zařízením ke sledování teploty v reálném čase, záznamovým zařízením ke stálému zaznamenávání výsledků těchto měření a vhodným bezpečnostním systémem zamezujícímu nedostatečnému záhřevu. Musí mít vybudován prostor k čistění a desinfekci dopravních prostředků, kontejnerů a přepravních nádob před výjezdem dopravních prostředků ze závodu.

Pokud jsou v závodě na výrobu bioplynu zpracovávány pouze materiály podrobené metodě 1 (viz dále) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (český překlad, angl. orignál), není pasterizační/sanitační jednotka povinná.

Každý závod na výrobu bioplynu musí mít svou vlastní laboratoř, nebo musí využívat služeb laboratoře jiné, aby moha být zabezpečena požadovaná nezbytná vyšetření. Laboratoř musí být pro tyto účely schválena Státní veterinární správou ČR.

Hygienické požadavky

V závodech na výrobu bioplynu mohou být zpracovávány pouze následující vedlejší živočišné produkty, definované v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002:

 • materiály 2. kategorie zpracované ve schváleném závodě pomocí metody 1 (tepelné zpracování při teplotě nejméně 133°C po dobu nejméně 20 minut bez přerušení, při absolutním tlaku nejméně 3 bary, přičemž velikost částic nesmí být větší než 50 milimetrů
 • hnůj a obsah trávicího traktu
 • materiály 3. kategorie

Materiály určené ke zpracování musí být zpracovány co nejdříve po dodání. Do té doby však musí být odpovídajícím způsobem skladovány. Dopravní prostředky, kontejnery a další nádoby musí být ve vyhrazeném prostoru očištěny. Umístění tohoto prostoru musí být situováno tak, aby nedošlo k ohrožení finálních produktů z hlediska sekundární kontaminace. Provozovatel musí zabezpečit průběžné provádění ochranných opatření proti hlodavcům, ptákům a hmyzu. K tomuto účelu musí mít v případě hlodavců zpracován a doložen program preventivních opatření. Rovněž tak pro všechny provozy musí být zpracovány a doloženy čistící a desinfekční postupy; používány musí být odpovídající prostředky a vybavení. Pokud jsou používána zařízení, kde je nutné provádět kalibraci, musí být prováděna v pravidelných intervalech.

Technologické požadavky

Materiály 3. kategorie, používané jako suroviny v závodě na výrobu bioplynu, vybaveném pasterizační/sanitační jednotkou, musí podléhat následujícím minimálním požadavkům:

 1. maximální velikost částic před vstupem do bioplynové jednotky: 12 mm;
 2. minimální teplota všech materiálů v bioplynové jednotce: 70°C; a
 3. minimální doba ošetření v bioplynové jednotce bez přerušení: 60 minut.

Finální produkt (zbytky rozkladu) musí při vyskladnění splňovat požadavky:

 • Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
 • Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

kde:

 • n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
 • m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;
 • M = nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M;
 • c = počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je považován za přijatelný, pokud ostatní vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m.

Požadavky na shromažďování a přepravu vedlejších živočišných produktů a zpracovaných produktů

Označování

 1. Musí být přijata veškerá opatření zajišťující, aby:
  1. materiály 3. kategorie byly označeny a během shromažďování a přepravy byly odděleny a označeny; a
  2. zpracované produkty pocházející z materiálů 2. a 3. kategorie byly označeny a během shromažďování a přepravy byly odděleny a označeny.
 2. Během přepravy musí etiketa, připevněná k dopravnímu prostředku, nádobě, kartonu nebo jinému obalu, jasně uvádět:
  1. kategorii vedlejších živočišných produktů nebo, v případě zpracovaných produktů, kategorii vedlejších živočišných produktů, ze které zpracované produkty pocházejí; a
  2. - v případě materiálů 3. kategorie slova „neurčeno k lidské spotřebě“,
   - v případě materiálů 2. kategorie, s výjimkou hnoje a obsahu trávicího traktu, a zpracovaných produktů z nich pocházejících slova „neurčeno k výživě zvířat“,

Přeprava musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí ohrožení zdraví zvířat nebo lidí.

Dopravní prostředky a nádoby

 1. Vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty musí být shromažďovány a přepravovány v zapečetěných nových obalech nebo krytých nepropustných nádobách nebo dopravních prostředcích.
 2. Dopravní prostředky, opakovaně použitelné nádoby a veškeré opakovaně použitelné součásti vybavení nebo zařízení přicházející do styku s vedlejšími živočišnými produkty nebo zpracovanými produkty musí být:
  1. po každém použití očištěny, omyty a vydezinfikovány;
  2. udržovány čisté; a
  3. před použitím čisté a suché.
 3. Opakovaně použitelné nádoby musí být vyhrazeny pro přepravu určených produktů v rozsahu nezbytném k zabránění křížové kontaminaci.

Obchodní doklady a veterinární osvědčení

 1. Během přepravy musí vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty doprovázet obchodní doklad případně veterinární osvědčení, pokud je požadováno.
 2. Obchodní doklady musí uvádět:
  1. datum odeslání materiálů
  2. popis materiálů;
  3. množství materiálů;
  4. místo původu materiálů;
  5. jméno a adresu dopravce;
  6. jméno a adresu příjemce, případně číslo schválení; a
  7. případně:
   1. číslo schválení závodu původu, a
   2. druh a metody ošetření.
 3. Obchodní doklad musí být vyhotoven trojmo (jeden originál a dvě kopie). Originál dokladu musí doprovázet zásilku do místa konečného určení a příjemce zásilky si ho musí ponechat. Jednu z kopií si musí ponechat výrobce a druhou kopii dopravce.
 4. Veterinární osvědčení, pokud je požadováno, musí být vystaveno a podepsáno příslušným orgánem.

Záznamy a uchovávání dokladů

Veškeré osoby odesílající, přepravující nebo přijímající vedlejší živočišné produkty musí vést záznamy o zásilkách. Záznamy, obchodní doklady nebo veterinární osvědčení obsahují údaje stanovené výše a uchovávány musí být nejméně po dobu 2 let.

Vedlejší živočišné produkty vhodné ke zpracování v závodech na výrobu bioplynu

 • hnůj a obsah trávicího traktu
 • masokostní moučka zpracovaná stanoveným postupem, pocházející z asanačních podniků, u které asanační podniky garantují že pochází z materiálů 2. nebo 3. kategorie
 • materiály 3. kategorie za které se považuje:
  1. části poražených zvířat, které jsou v souladu s právními předpisy poživatelné, ale z obchodních důvodů nejsou určeny k lidské spotřebě;
  2. části poražených zvířat, které jsou vyřazeny jako nepoživatelné, které ale nevykazují žádné známky onemocnění přenosných na lidi nebo na zvířata a pocházejí z jatečně upravených těl, která jsou v souladu s právními předpisy poživatelná;
  3. kůže, kopyta, paznehty, rohy, prasečí štětiny a peří pocházející ze zvířat poražených na jatkách po prohlídce ante-mortem, na jejímž základě byla v souladu s právními předpisy posouzena jako vhodná k porážce k lidské spotřebě;
  4. krev získaná z jiných zvířat než z přežvýkavců; zvířata byla poražena na jatkách po prohlídce ante-mortem, na jejímž základě byla v souladu s právními předpisy posouzena jako vhodná k porážce k lidské spotřebě;
  5. vedlejší živočišné produkty vznikající při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně odtučněných kostí a škvarků;
  6. zmetkové potraviny živočišného původu nebo zmetkové potraviny obsahující produkty živočišného původu s výjimkou kuchyňského odpadu, které z obchodních důvodů, z důvodů závady při výrobě nebo balení nebo jiné závady nepředstavující nebezpečí pro lidi nebo zvířata již nejsou určeny k lidské spotřebě;
  7. syrové mléko zvířat, která nevykazují klinické příznaky žádného onemocnění přenosného tímto produktem na lidi nebo na zvířata;
  8. ryby nebo jiní mořští živočichové s výjimkou mořských savců, ulovení ve volném moři za účelem výroby rybí moučky;
  9. čerstvé vedlejší produkty z ryb ze závodů vyrábějících rybí produkty k lidské spotřebě;
  10. skořápky, vedlejší produkty z líhní a vedlejší produkty z porušených vajec zvířat, která nevykazovala klinické příznaky žádných onemocnění přenosných prostřednictvím vajec na lidi nebo na zvířata;
  11. krev, kůže, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, a kožešiny pocházející ze zvířat, která nevykazovala klinické příznaky žádných onemocnění přenosných prostřednictvím těchto produktů na lidi nebo na zvířata; a
  12. kuchyňský odpad pocházející z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní, včetně centrálních kuchyní a domácích kuchyní

Nakládání se zpracovávanými materiály v závodech na výrobu bioplynu musí být v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Vznik tohoto článku umožnil grant Nadace Sluníčko číslo 5/03.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplynové stanice - příspěvek k ochraně vod
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
Využívání odpadů ke hnojení podle legislativy odpadů
Stávající a budoucí požadavky na zpracování vedlejších živočišných produktů včetně hnoje na kompostárnách a bioplynových stanicích
Zpracování veterinárního asanačního odpadu anaerobní technologií
Kompostování a anaerobní digesce odpadů ze stravování dle nařízení 1774/2002 (ES)
Malá rešerše ke zkrmování biologicky rozložitelných odpadů
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Zemědělské odpady

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 28.7.2004
Poslední změna: 24.7.2004
Počet shlédnutí: 9018

Citace tohoto článku:
BELZA, Radomír: Požadavky na zpracování materiálů v závodech na výrobu bioplynu. Biom.cz [online]. 2004-07-28 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/pozadavky-na-zpracovani-materialu-v-zavodech-na-vyrobu-bioplynu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto