Odborné články

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci Programu rozvoje venkova pro rok 2009

Odhlédneme-li od aktuální masové propagace programu "Zelená úsporám", jež je cílen spíše na majitele rodinných a bytových domů, od roku 2009 nastaly některé důležité změny v Programu rozvoje venkova - především v podporách výstavby bioplynových stanic, kotelen na biomasu, peletáren a nákupu lesní techniky.

Program rozvoje venkova České republiky, jehož opatření přispívají k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, doznal v roce 2009 několik důležitých změn. Následující detailní soupis se zabývá oblastí využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci Programu rozvoje venkova vč. několika změn platných od letošního roku.

Dotační nástroje podporující přímo obnovitelné zdroje energie v Programu rozvoje venkova lze shrnout do následujících opatření:

opatření osy III:

 • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

opatření osy I:

 • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
 • I.1.2 Investice do lesů
 
Obr. 1: kotel na pelety
Obr. 2: bioplynová stanice
 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

V tomto podopatření jsou podporovány:

Příjemci dotace mohou být zemědělští podnikatelé, nejsou zde podporovány mikropodniky. Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů tvoří cca 570 mil. Kč. Maximální míra dotace je diverzifikována dle mapy regionální podpory na 60 % pro malé podniky, 50 % pro střední podniky a 40 % pro velké podniky. Pro region Jihozápad je počítáno se sníženou sazbou. Bioplynové stanice jsou podporovány max. mírou dotace 30 % z celkových nákladů.

Absolutní max. výše způsobilých výdajů je stanovena na 75 mil. Kč pro bioplynové stanice a 15 mil. Kč pro ostatní záměry. Způsobilé výdaje mohou tvořit stavební investice, strojní, technologické a regulační systémy, nebo nákup nemovitosti. Hlavní změny v roce 2009:

 • o dotaci mohou žádat i velké podniky
 • snížení max. míry dotace pro bioplynové stanice na 30 %
 • zvýšení max. způsobilých výdajů pro kotelny a peletárny z 5 mil. Kč na 15 mil. Kč
 • rozšíření způsobilých výdajů u bioplynových stanic o čištění bioplynu pro pohon do motorových vozidel a o veřejné plnící stanice
 • zrušení preferenčního kritéria týkajícího se dobrovolného snížení míry dotace u bioplynových stanic

nová preferenční kritéria:

 • u záměru b) zvýhodňováno čištění bioplynu a plnící stanice
 • u všech záměrů zvýhodnění projektu, v rámci kterého nedošlo k vyjmutí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu

Předběžný termín příjmu žádostí je stanoven na únor 2010.

 
Obr. 3: dřevní pelety
Obr. 4: bioplynová stanice
 

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

V tomto podopatření jsou podporovány:

Příjemci dotace mohou být zemědělští podnikatelé, nejsou zde podporovány mikropodniky. Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů tvoří cca 380 mil. Kč. Maximální míra dotace je 60 % s tím, že pro region Jihozápad je počítáno se sníženou sazbou. Bioplynové stanice jsou podporovány max. mírou dotace 30 % z celkových nákladů. Absolutní max. výše způsobilých výdajů je stanovena na 75 mil. Kč pro bioplynové stanice a 10 mil. Kč pro ostatní záměry.

Hlavní změny v roce 2009

 • snížení max. míry dotace pro bioplynové stanice na 30 %
 • zvýšení max. způsobilých výdajů pro kotelny a peletárny z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč
 • rozšíření způsobilých výdajů u bioplynových stanic o čištění bioplynu pro pohon do motorových vozidel a o veřejné plnící stanice
 • zrušení preferenčního kritéria týkajícího se dobrovolného snížení míry dotace u bioplynových stanic

nová preferenční kritéria:

 • u záměru b) zvýhodňováno čištění bioplynu a plnící staniceu všech záměrů zvýhodnění projektu, v rámci kterého nedošlo k vyjmutí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu

Předběžný termín příjmu žádostí je stanoven na únor 2010.

 
Obr. 5: pelety a brikety z biomasy
Obr. 6: kotel na pelety
 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

V tomto podopatření jsou podporovány:

 • stavební a technologické investice do zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku (kotle na biomasu, peletovací a briketovací linky)
 • inovace v oblasti využití bioplynu

Příjemci dotace mohou být zemědělští podnikatelé. Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů tvoří cca 1,1 mld. Kč. Maximální míra dotace je 40 až 60 % z celkových nákladů.

Předběžný termín příjmu žádostí je stanoven na únor 2010.

I.1.2 Investice do lesů

V tomto podopatření je podporováno:

 • pořízení a modernizace technologií na zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely
 • nákup techniky na odstraňování a zpracování klestu, apod.

Příjemci dotace mohou být v případě pořízení a modernizace technologií podnikatelé v lesnictví nebo souvisejícím odvětví – pouze mikropodniky, v případě nákupu techniky a strojů všechny osoby hospodařící v soukromých či obecních lesích. Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů tvoří cca 310 mil. Kč. Maximální míra dotace je 50 % v režimu de minimis.

Předběžný termín příjmu žádostí je stanoven od 6. 10. 2009.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora OZE pro rok 2010 z pohledu ERÚ
Obnovitelné zdroje energie
Biomasa je nezbytná součást lidského života
Energie dvojnásobně zelená
Zelená úsporám: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti
Udržitelná energie ze zemědělství
Možnosti energetického využití netradičních plodin

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 13.4.2009
Poslední změna: 16.4.2009
Počet shlédnutí: 11004

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci Programu rozvoje venkova pro rok 2009. Biom.cz [online]. 2009-04-13 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/podpora-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju-energie-v-ramci-programu-rozvoje-venkova-pro-rok-2009>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
13 Apr 2009 19:30 Crewmanek
- A dotace na kotel na peletky jako v rakousku nikde
16 Feb 2010 21:42 m
- A dotace na kotel na peletky jako v rakousku nikde
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto