Odborné články

Na změny klimatu můžeme odpovědět jediným možným způsobem – změnou chování

V rámci týdne 29.1. – 2.1., který Evropská unie nazvala Týdnem udržitelné energetiky (Sustainable Energy Week), proběhla i doposud největší konference o obnovitelných zdrojích energie (2007 European Renewable Energy Policy Conference [1] ). Současně proběhla i konference mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC v Paříži. Všechny tyto akce měly jedno společné téma a mají společné naléhavé závěry: klimatické změny jsou velmi vážným ohrožením pro lidstvo a jsou největším dílem zapříčiněny lidskou činností.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu se připojuje ke společným výzvám, které v nejvyšší míře směřují do oblasti našeho chování jako spotřebitelů energetických a dalších neobnovitelných přírodních zdrojů. I my v České republice můžeme pro zmírnění klimatické změny a jejích důsledků udělat mnoho. Stačí se zamyslet nad tím, v jaké míře a jakým způsobem využíváme energetické zdroje a že máme k dispozici mnoho možností, jak ovlivnit produkci skleníkových plynů nejen doma, ale třeba i na druhém konci světa – a to jak pozitivním příkladem, tak i exportem vysoce efektivních technologií.

CZ Biom tímto vítá a podporuje „energetický balíček“ Evropské unie, představený také jako nová „energetická politika EU s tím, že některé jeho části bude potřeba velmi pečlivě a uvážlivě rozpracovat, jako například připravovanou směrnici na podporu výroby tepla a chladu, která by mohla ohrozit křehký trh s biomasou, obzvlášť v některých členských zemích. Již dnes je zhruba tři čtvrtě milionu tun energetické biomasy z ČR vyváženo do okolních zemí, kde cena této biomasy roste v důsledku rychle rostoucí poptávky. Biomasa má přitom pro energetiku budoucnosti zásadní význam, zejména cíleně pěstovaná biomasa, která představuje až 80 % potenciálu energetické biomasy. Rozvoj v této oblasti navíc pomůže stabilizovat zemědělství jako jedno z nejperspektivnějších odvětví.

CZ Biom se také významnou měrou zasazuje o vyšší tempo realizace energeticky efektivních opatření ve všech sektorech národního hospodářství. Nelze totiž připustit, aby obnovitelné zdroje energie, zejména biomasa, byly využívány stejně neudržitelným způsobem, jako jsou doposud využívány zdroje neobnovitelné. V tomto ohledu lze například uvést naši podporu výstavbě a rekonstrukcím s využitím dřeva, neboť tyto stavby tak slouží jako přirozený zásobník CO2 a navíc umožňují svojí konstrukcí vyšší míru úspor energie při nižších nákladech. Vysokou podporu má z naší strany maximalizace tempa úspor energie nejen jakožto „alternativního zdroje energie“ s největším potenciálem, ale také jako nezbytného doplnění systémů výroby energie z biomasy s ohledem na její přirozeně omezené zdroje.

CZ Biom se hlásí k myšlence podpory a rychlejšímu šíření decentralizované výroby energie, která může znamenat nejen vyšší bezpečnost zásobování energií, ale představovat současně i vyšší bezpečnost sociální a být přirozenou oporou regionálního rozvoje. Energie z biomasy je v mnoha ohledech efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.

CZ Biom se tímto hlásí mimo jiné i k evropské kampani „Změň se“ (kampaň „Change“). Pokud se s touto myšlenkou všichni ztotožníme, máme šanci nejen podstatnou měrou snížit stávající vysoké emise skleníkových plynů, ale zejména v budoucnu přemýšlet tak, abychom ve všech oborech činností produkovali nejnižší možné množství těchto plynů.

CZ Biom podporuje energetické využívání biomasy, které je v globálním měřítku „klimaticky neutrální“, tj. nepřispívá ke zvyšování koncentrace skleníkových plynů, neboť se jedná o uzavřený koloběh uhlíkubiomasa spotřebuje stejné množství oxidu uhličitého v době svého růstu, jako vznikne při jejím spálení. V případě anaerobní digesce (výroby bioplynu) je bilance ještě pozitivnější – dochází k významné redukci potenciálních skleníkových plynů (methanu). V tomto směru je zásadní, aby byla biomasa využívána udržitelným způsobem. V rámci České republiky budeme umět toto zaručit, zejména s ohledem na vysokou kulturu zemědělské a lesnické činnosti. Podstatné je však, aby toto bylo zaručeno celosvětově. Není přípustné, aby byly vykáceny indonéské pralesy kvůli plantážím k produkci palmového oleje, jak se tomu ve velkém děje, pouze proto, aby mohla evropská a americká doprava zvýšit podíl biopaliv na spotřebě pohonných hmot. Hlásíme se proto důrazně k nastavení celosvětově uznávané certifikace „udržitelně“ vyprodukované biomasy pro energetické účely.

[1] Kompletní prezentace z konference o obnovitelných zdrojích energie bude též k dispozici v podobě videozáznamu a PPT prezentací na www.managenergy.tv.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

CZ Biom vítá a podporuje závěry summitu EU
Biznis Biorafinérie dozrel v Bruseli
Malá bioplynová stanice v České republice jako velký zdroj znečištění ovzduší
Evropské priority výzkumu nakládání s organickými odpady v letech 2007 až 2013
Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)
Biomasa z energetických rostlin

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 7.2.2007
Poslední změna: 6.2.2007
Počet shlédnutí: 7110

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Na změny klimatu můžeme odpovědět jediným možným způsobem – změnou chování. Biom.cz [online]. 2007-02-07 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/na-zmeny-klimatu-muzeme-odpovedet-jedinym-moznym-zpusobem-zmenou-chovani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto