Odborné články

Evropská agentura pro životní prostředí poukazuje na klíčová opatření pro snížení skládkování biodegradabilních odpadů

Překlad tiskové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (European Environmental Agency - EEA) z 22.3.2002.

Národní strategie pro redukci množství biodegradabilních komunálních odpadů poslaných na skládky by měly zahrnovat integrované balíčky opatření, jako oddělený sběr, daně a centrální kompostování, a zabezpečit vytvoření trhů s komposty a dalšími koncovými produkty.

Toto je jedním z klíčových závěrů zprávy 15/2001 EEA - Hospodaření s biodegradabilním komunálním odpadem v Evropě - jejímž cílem je pomoci zemím vyhovět požadavkům Skládkové směrnice EU, která progresivně omezuje množství biodegradabilních komunálních odpadů (BKO), jež mohou být skládkovány.

Zpráva dává dohromady informaci o produkci a hospodaření s BKO v západní Evropě a o rozličných strategiích a nástrojích používaných k povzbuzení odklonu od skládkování BKO.

BKO zahrnuje odpady z potravin a zahrad, papír a lepenku, textil, dřevo a další biodegradabilní odpady.

Ve zprávě se uvádí: "Zkušenost zemí a regionů, které uspěly v odklonění velkého množství BKO ze skládek doporučuje přijmutí integrovaného balíčku opatření". Země s vysokou mírou odklonu BKO ze skládkování využívají kombinaci odděleného sběru BKO, termického zpracování (zejména spalování), centralizovaného kompostování a recyklace.

Klíčem k dosažení, jak snížení skládkování BKO, tak i vysoké úrovně znovupoužívání, recyklace a kompostování, se zdá být zajištění rozšíření zařízení pro oddělený sběr BKO, společně s dostupností přiměřených trhů pro sebrané materiály.

Zpráva doporučuje, aby separace BKO od ostatních odpadů byla zahrnuta do národních strategií. Daně a omezení skládkování a spalování určitých toků odpadů jsou rovněž složkami úspěšných strategií.

Některé země přijaly nebo uvažují o přijetí zákazů skládkování celé biodegradabilní frakce komunálního odpadu, zatímco jiné zavedly daně, jež zvyšují cenu skládkování, tak aby možnosti materiálové recyklace byly ekonomicky výhodnější. Optimální přístup dle zprávy spočívá v kombinaci progresivních omezení skládkování  společně s daňovým systémem, který zvyšuje cenu skládkování až do bodu, kdy již není finančně lákavé.

Zpráva podtrhuje, že vytvoření a údržba přiměřených trhů a příležitostí pro uplatnění kompostu a dalších koncových produktů je podstatná, pokud mají být národní strategie úspěšné. Země a regiony těžce investující do odděleného sběru riskují vytvoření nového problému ve svém odpadovém hospodářství, pokud nejsou k dispozici spolehlivé odbytiště.

Množství ověřených a dostupných technologií pro využití BKO je v současnosti relativně malé. Tři hlavní možnosti jsou spalování s využitím energie (zejména u biodegradabilní složky smíšeného odpadu), centrální kompostování (zejména pro zahradní odpady a v menší míře pro odpady z potravin) a materiálová recyklace (zejména pro papír a lepenku). Novější technologie jako je zplynování a termolýza mohou také hrát svou roli v národních strategiích.

Zpráva upozorňuje na potřebu pro každou zemi vytvořit systém kontroly a řízení, který by dovolil průběžně sledovat produkci a hospodaření s BKO. Zpráva poukazuje na významné mezery v dostupných  informacích dostupných na národní úrovni a podtrhuje důležitost pokračujících snah na vytvoření harmonických systémů sběru dat a jejich zveřejňování "tak aby se věrohodné informace o tocích odpadů staly normou a ne výjimkou".

Zpráva má tři části, první dvě jsou zaměřeny na strategie a nástroje pro odklon BKO ze skládkování a třetí na technologie a obchod.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě
Možnosti snižování množství skládkovaných BRKO
Kontakty na zpracovatele krajských koncepcí OH a oponenty z nevládních organizací
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Zařízení využívající biodegradabilní odpady

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 29.3.2002
Poslední změna: 28.3.2002
Počet shlédnutí: 6768

Citace tohoto článku:
EEA, European Environmental Agency, SLEJŠKA, Antonín: Evropská agentura pro životní prostředí poukazuje na klíčová opatření pro snížení skládkování biodegradabilních odpadů. Biom.cz [online]. 2002-03-29 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/evropska-agentura-pro-zivotni-prostredi-poukazuje-na-klicova-opatreni-pro-snizeni-skladkovani-biodegradabilnich-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto