Odborné články

Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu pro rok 2008 může podpořit rozvoj bioplynu a biomasy v ČR

Je však tato podpora nastavena dostatečně motivačně a podpoří skutečně rozvoj výroby ekologické energie v ČR? Tato podpora je založena na výkupních cenách, respektive na tzv. zelených bonusech a jejich výše se stanovuje pro každý druh obnovitelného zdroje energie odlišně dle jeho ekonomických parametrů. Ve všech případech je vyšší než je tržní cena (silové) elektřiny z neobnovitelných zdrojů (z uhelných a jaderných elektráren). Právě tato podpora má podle zákona č.180/2005 Sb. sloužit jako nejdůležitější nástroj ke zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
CZ Biom – České sdružení pro biomasu se jednání o výši výkupních cen a zelených bonusů účastní již tři roky. Také v průběhu roku 2007 bylo pro ERÚ hlavním partnerem při poskytování podkladů a vedení jednání s odborníky v oblasti biomasy a bioplynu. CZ Biom dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv jsou biomasa a bioplyn nejperspektivnějšími obnovitelnými zdroji u nás, dosavadní výše výkupních cen a zelených bonusů v praxi takřka nevedla k rozvoji výroby elektřiny z těchto zdrojů. CZ Biom přivítal skutečnost, že ERÚ ve svém rozhodnutí zvýšil výkupní cenu za elektřinu jak z biomasy tak i z bioplynu.
V případě cíleně pěstované biomasy se jedná o zvýšení o zhruba 25 %, v případě „zbytkové“ biomasy (kategorie 2 – zejména lesní štěpka a sláma) pak asi o 13 %. V případě bioplynu vzrostla výkupní cena ze 3,04 Kč/kWh v roce 2007 na 3,90 Kč/kWh, resp. 3,30 Kč/kWh pro rok 2008, a to v závislosti na druhu biomasy, ze které bude elektřina v bioplynové stanici vyrobena.
Tato cena je dle metodiky ERÚ stanovena tak, aby byla zajištěna ekonomická návratnost typického projektu nejdříve v patnáctém roce provozu. CZ Biom opakovaně upozorňoval na skutečnost, že pro motivaci zájemců o podnikání odvětví je potřeba nastavit vyšší ceny tak, aby se podařilo vytvořit stabilní odvětví s veškerým zázemím, které k tomu patří. Předlohou takového systému podpory může být Německo, kde byly zákonem ceny stanoveny dostatečně vysoko tak, že každoročně o stanovené procento klesají podle původního předpokladu rozvoje odvětví a působení úspor z rozsahu a dalších faktorů trhu. V případě biomasy a bioplynu však hrají podstatnou roli palivové náklady.
Tyto výzvy nebyly v plném rozsahu vyslyšeny a proto musíme zdůraznit, že pro skutečný rozvoj bioplynových stanic je toto navýšení výkupní ceny stále nedostatečné a nepodařilo se tak zcela eliminovat potřebu investičních dotací. Současně je to také poprvé, kdy je výroba elektřiny z bioplynu kategorizována do dvou skupin, které lze zjednodušeně rozlišit na zemědělskou biomasu a ostatní biomasu. CZ Biom vyjadřuje naději, že toto zvýšení přesto umožní realizaci části připravovaných projektů.
Největší potenciál výroby elektřiny z bioplynu je v tzv. zemědělských bioplynových stanicích, které zpracovávají zejména pěstované energetické plodiny, s nimiž jsou spojené i vyšší provozní náklady. Na rozdíl od diskutované otázky potřeby půdy pro pěstování energetických plodin pro výrobu kapalných biopaliv, jsou v případě bioplynu nároky na plochu pro pěstování zejména kukuřice velmi malé. CZ Biom musí bohužel vyjádřit zásadní nesouhlas s dalším problematickým bodem v rozhodnutí ERÚ v případě elektřiny z bioplynu.
V bodě 1.6.1 rozhodnutí je stanovena podmínka, že vyšší výkupní cena 3,90 Kč/kWh může být uplatněna pouze v případě, že elektřina bude vyrobena nejen z tzv. zemědělské biomasy (neboli také určené biomasy), ale zároveň více než 50 % ze zpracovaných vstupů budou tvořit rostliny ze zemědělské činnosti. V praxi to znamená, že většinu zpracovávaných vstupů tedy vždy musí tvořit např. kukuřičná siláž nebo senáž z trvalých travních porostů, s jejichž pěstováním, zpracováním a skladováním jsou spojeny vysoké náklady.
Stanovení tak vysokého limitu těchto provozně nákladných vstupů může odradit řadu investorů, protože při výkupní ceně 3,90 Kč/kWh bude jejich projekt ekonomicky nezajímavý. CZ Biom považuje stanovený limit za neopodstatněný a při jednáních s ERÚ navrhoval, aby zvýšená sazba 3,90 Kč/kWh platila pro zemědělskou biomasu obecně. Tím by bylo více podpořeno její efektivní zpracování v bioplynových stanicích a celý systém výkupních cen by byl jednodušší a transparentní.

Zdroj: www.agrifair.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 15.1.2008
Poslední změna: 15.1.2008
Počet shlédnutí: 2344

Citace tohoto článku:
: Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu pro rok 2008 může podpořit rozvoj bioplynu a biomasy v ČR. Biom.cz [online]. 2008-01-15 [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/cenove-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu-pro-rok-2008-muze-podporit-rozvoj-bioplynu-a-biomasy-v-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto