Odborné články

Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování

Obr. 1: Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování

Většina odrůd rychlerostoucích dřevin pěstovaných pro produkci biomasy ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě se řadí k nepůvodním druhům nebo jejich křížencům. Jejich pěstování je limitováno zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb., který zakazuje použití geograficky nepůvodních druhů ve zvláště chráněných územích a podmiňuje jejich pěstování v ostatní krajině souhlasem orgánu ochrany přírody.

Výsledky našeho dlouhodobého testování ukazují, že vybrané klony domácích vrb mohou v příznivých stanovištních podmínkách dosahovat výnosů, které jsou srovnatelné, příp. vyšší než u nepůvodních druhů RRD v podobných půdně-klimatických podmínkách u nás i v zahraničí.

Povolení k pěstování bývá podmíněno i určitými pěstebními opatřeními anebo může být pěstování zamítnuto, například pokud hrozí riziko křížení s domácími druhy. Použití domácích druhů vrb do výmladkových plantáží je vhodné jak z hlediska legislativního tak ekologického, pokud budou mít vhodné produkční a technické vlastnosti.

Graf 1: Salix smithiana

Na území České republiky se vyskytuje několik domácích druhů vrb, potenciálně vhodných pro výmladkové pěstování na zemědělské půdě, které jsou využívány pro produkci biomasy k energetickému, případně průmyslovému využití. Z hodnocení klonových testů topolů a vrb v VÚKOZ, v. v. i. na různých lokalitách, bylo zjištěno, že mezi nejlépe rostoucí patří vybrané klony příp. odrůdy domácích vrb, z nichž některé dosahovaly srovnatelného výnosu jako zahraniční odrůdy vrb případně topolů (Weger, Bubeník, 2009).

Hodnocení vybraných klonů vrb probíhalo v poloprovozně pokusném porostu, který byl založen v roce 1996 u obce Dešná ve spolupráci s místním úřadem za účelem výběru vhodných klonů vrb a topolů pro produkci štěpky pro místní teplárnu spalující biomasu. Stanovištní podmínky pozemku, lužní louky, jsou pro pěstování RRD optimální – slabě oglejená hnědozem s hladinou vody 0,3–1,0 m (BPEJ 51100).

Graf 2: Salix viminalis

Porost byl v prvních dvou letech po výsadbě kvalitně odplevelován v rámci sociálního programu pro nezaměstnané v obci. Po úspěšném ujmutí výsadeb vrb a vytvoření korunového zápoje byla údržba omezena na minimum, např. v případě nutnosti úklidu po sklizni. Porost nebyl nikdy hnojen, zaléván, ani oplocen.

Průměrný roční výnos sledovaných 12 klonů vrb v pokusném porostu je po 4 sklizních 11,8 t (suš.)/ha/rok. Průměrný výnos biomasy v prvních 3 sklizních postupně stoupal z 7,0 na 10,3 a 15,6 t(suš.)/ha/rok. Při čtvrté a zatím poslední sklizni výnos mírně poklesnul na 14,2 t (suš.)/ha/rok.

Výrazně nejlepších výnosů biomasy bylo dosaženo u klonu vrby Smithovy S-218 (Salix × smithiana). Dobře též rostly oba klony vrby košíkářské S-264 a S-699 (Salix viminalis). Z okruhu vrby bílé (Salix alba) je třeba upozornit na klon S-131, který má dobrou dynamiku nárůstu sklizené biomasy. V případě pěstování nejlepších klonů vrb z pokusu v provozních podmínkách na podobných lokalitách (dle BPEJ) lze očekávat mírný pokles výnosů z důvodů proměnlivosti podmínek pozemků, horší pěstební péče při pěstování na větších rozlohách a dalších vlivům prostředí (např. poškození zvěří).

Poděkování

Publikované výsledky vznikly díky finanční podpoře z výzkumného projektu MŠMT 2B06131. Celý článek je k nalezení v časopise Acta Pruhoniciana č. 97 (2011).

Související literatura

Weger, J., Bubeník, J. (2012): Produkce biomasy nových klonů vrb a topolů po šesti letech pěstování na zemědělské půdě v tříletém obmýtí. Acta Pruhoniciana, č. 100, s. 51–62. Weger, J., Bubeník, J. (2011): Hodnocení výnosu a růstu domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování. Acta Pruhoniciana, č. 97, s. 39–46.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rychle rostoucí dřeviny
Výmladkové plantáže topolů a vrb
Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P.
Rychle rostoucí dřeviny (vrby a topoly) pěstované s použitím mulčovací folie
Energetické využitie fytomasy pestovanej na Slovensku
Topoly a vrby pro energetiku

Zobrazit ostatní články v kategorii Rychle rostoucí dřeviny

Datum uveřejnění: 27.1.2014
Poslední změna: 7.1.2014
Počet shlédnutí: 9584

Citace tohoto článku:
WEGER, Jan, BUBENÍK, Jaroslav: Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování. Biom.cz [online]. 2014-01-27 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy-pelety-a-brikety/odborne-clanky/vynos-a-rust-domacich-vrb-po-14-letech-vymladkoveho-pestovani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
04 Feb 2014 12:34 Petr Dvok
- dynamika S-131
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto