Odborné články

Rychle rostoucí dřeviny (vrby a topoly) pěstované s použitím mulčovací folie

V květnu 2008 byly na dvou lokalitách v blízkosti Příbrami (Komín a Litávka) založeny plantáže rychle rostoucích dřevin – jmenovitě topolů a vrb. Plantáže vznikly za účelem pokusů – pěstování rychle rostoucích dřevin na území Příbramska. Půda v této oblasti je na mnoha místech vysoce kontaminovaná těžkými kovy zejména z důvodu dlouhodobé tradice zpracování a výroby olova v Kovohutích Příbram.

Obr. : Zakládání plantáží jaro 2008

Rychle rostoucí dřeviny jsou známy svojí schopností fytoremediace, tj. akumulací těžkých kovů ve svých pletivech. Z tohoto důvodu zde byly tyto dřeviny zasazeny – pro měření jaké množství těžkých kovů jsou schopny pojmout.

Na plantážích se pěstují následující klony topolů a vrb (označení VB1, VB2, TP1 a TP2 jsou zkratky daných použitých klonů pro jednodušší orientaci dále v textu), označení K značí kontrolní řádky (bez ošetření) a M řádky, ve kterých došlo k ošetření mykorhizním hnojivem:

  • VB1 : Vrbový klon Tordis – (Salix viminalis x Salix schwerinii) x Salix viminalis
  • VB2: Vrbový klon S-smith F-218 - Salix -smith. X smithiana Willd. (hybrid Salix caprea x Salix viminalis)
  • TP 1: Topolový klon Maxvier – Populus nigra L. × Populus maximowiczii
  • TP 2 : Topolový klon Wolterson – Populus nigra.

Klony byly vybrány dle jejich schopnosti fytoextrakce a dostupnosti. Řízky byly vysázeny na polích o rozloze 87 x 50 m v přesně daných vzdálenost mezi sebou. Hnojení probíhalo opět podle daných schémat rozdílně, došlo ke hnojení kaly, sorbentem, mykorhizním hnojivem a u části z nich se použila mulčovací folie.

 
Graf 1: Srovnání suché váhy (g) prýtů a listů na pokusném poli „Komín“ bez a s mulčovací folií
Graf 2 : Srovnání suché váhy (g) výhonů a listů na pokusném poli „Litávka“ bez a s mulčovací folií
 

Mulčovací folie je vyrobena z recyklovaného odpadového papíru, je tedy biologicky odbouratelná a nezatěžuje životní prostředí. Díky ní došlo k potlačení růstu plevelů, což je jeden z největších problémů při pěstování plantáží RRD. Dřeviny na plantážích nejsou sázeny nahusto a mají poměrně pomalý růst v první růstové sezóně. Konkurence s plevely je nejtypičtějším problémem, ovlivňující růst rychle rostoucích dřevin. Přítomnost plevelů může způsobit slabý nárůst, vyšší procento úmrtnosti a nižší výnos.

Růst řízků, u nichž se použila mulčovací folie, můžeme zhodnotit jako úspěšný. Rostliny byly na první pohled větší a silnější (zejména na svažité lokalitě označené názvem „Komín“). Z hlediska procenta úmrtnosti nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl při pěstování s nebo bez mulčovací folie. Ze vzorků rostlin se zjišťovala suchá váha výhonků, listů a délka výhonů. Výsledky, použité v tomto článku, byly získany na podzim 2008.

Dle uvedeného grafu 1 a 2 můžeme názorně vidět, že suchá váha výhonků je vyšší ve většině případů, viditelný je zejména rozdíl na pozemku „Komín“, kde byly rostliny - v porovnání s řádky kde folie použita nebyla – mnohem silnější a viditelně zdravější.

 
Graf 3: Srovnání délky výhonů s a bez použití mulčovací folie – pozemek „Komín“
Graf 4: Srovnání délky výhonů s a bez použití mulčovací folie – pozemek „Litávka“
 

V případě pokusů provedených na rovinaté písčité fluviální půdě (označených jako „Litávka“) byl tento rozdíl viditelný jen u některých klonů, u části z nich – zejména co se týká suché váhy listů, došlo k opačnému problému, tj. řádky, kde nebyla použita folie, rostly lépe.

Následující dva grafy porovnávají délku prýtů na pozemcích „Litávka“ a „Komín“, výsledky víceméně korespondují s výsledky předcházejících grafů.

Závěr

Rozdíly mezi pozemky „Litávka“ a „Komín“ mohou být způsobeny několika příčinami, které ovšem zatím nejsou známy, jednou z možných příčin mohou být rozdílné půdní podmínky (vláha, rozdílné procento kontaminace). Obecně se dá říci, že mulčovací folie je spolehlivým pomocníkem při boji s pleveli, kterých se na poli v průběhu jara a léta objevilo veliké množství a které způsobily omezení růstu řady řízků rychle rostoucích dřevin – vrb a topolů. Použití mulčovací rohože můžeme doporučit zejména na pozemcích, kde se z provozních či finančních důvodů neprovedla precizní účinná ochrana proti plevelům, dále na pozemcích přihnojených, neboť aplikace hnojiva v prvním roce vegetace stimuluje spíše růst plevelů nežli samotných klonů rychle rostoucích dřevin.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování
Topoly a vrby k energetickému užití
Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P.
Pěstování topolů pro energetické účely – 1.
Pěstování topolů pro energetické účely – 2
Pěstování topolů pro energetické účely – 3
Rychle rostoucí dřeviny
Rychle rostoucí dřeviny - technologie sklizně
Výběr vhodného stanoviště pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin
Pěstování energetických plodin na devastovaných půdách
Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel
Topoly a vrby pro energetiku
Vrby a topoly v ochraně životního prostředí proti hluku

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 6.7.2009
Poslední změna: 9.11.2012
Počet shlédnutí: 12284

Citace tohoto článku:
KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana: Rychle rostoucí dřeviny (vrby a topoly) pěstované s použitím mulčovací folie. Biom.cz [online]. 2009-07-06 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy-pelety-a-brikety/odborne-clanky/rychle-rostouci-dreviny-vrby-a-topoy-pestovano-s-pouzitim-mucovaci-folie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
06 Nov 2009 18:13 Tom Jung
- Umístění plantáží
04 Dec 2009 17:16 CZ Biom
- Umístění plantáží
05 Dec 2009 14:02 Bc. Tom Jung
- Umístění plantáží
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto