Odborné články

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

V roce 1994 vzniklo při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni občanské sdružení s názvem "Svaz pěstitelů a zpracovatelů energetických a technických rostlin". Tento Svaz usiloval o zavádění energetického využití biomasy a o pěstování energetických rostlin v tehdejších nepříznivých podmínkách ekologické, energetické a agrární politiky. Energetické využití biomasy mělo v té době daleko více odpůrců jak ve vědecko odborných institucích, tak i mezi úředníky státní správy a politiky, než je tomu v současnosti. Zkušenosti z fytoenergetiky byly čerpány především ze států Evropské unie a Svaz usiloval již od svého založení o spolupráci a přidružení k Evropské asociaci pro biomasu - AEBIOM v Bruselu. Po dosažení tohoto přidružení byla provedena transformace tohoto Svazu, byly vypracovány nové stanovy a změněn název na CZ BIOM - České sdružení pro biomasu. CZ BIOM se stal otevřeným sdružením fyzických a právnických osob, souhlasících s cíly, vytčenými ve stanovách. Hlavním cílem CZ BIOMu je úsilí o zlepšení životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj společnosti. Hlavní náplní se stalo zavádění biopaliv a ekologické nakládání s bioodpady.

Členská základna dnes představuje 26 právnických osob a cca 300 fyzických osob. Početně nejvýznamněji jsou zastoupeni členové z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Dále jsou v členské základně zastoupeny veškeré zemědělské univerzity a fakulty, Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta životního prostředí Univerzity v Ústí nad Labem, katedry energetiky a ekologie vysokých a technických škol, střední zemědělské a technické školy a plodinové výzkumné zemědělské ústavy. V poslední době členskou základnu stále více navyšují i zástupci obcí usilující o zavedení fytoenergetiky, zemědělci a podnikatelé. V CZ BIOMu jsou zastoupeny nejvýznamnější české firmy vyrábějící fytoenergetická zařízení a fytopaliva. V členské základně CZ BIOMu jsou nejen vědečtí a výzkumní pracovníci různých oborů a specializací, vysokoškolští a středoškolští pedagogové a studenti, publicisté a podnikatelé různých profesí, ale i prostí občané s ekologickým cítěním.

CZ BIOM spolupracuje i s dalšími občanskými sdruženími, zabývajícími se obnovitelnými energiemi a je řádným členem Asociace pro využití obnovitelných energií. Na úseku zavádění a podpory pěstování energetických rostlin CZ BIOM dlouhodobě spolupracuje s Agrární komorou ČR a s regionálními agrárními komorami. V současné době se CZ BIOM podílí na celostátní kampani pro rozvoj obnovitelných energií a vede propagační kampaň na podporu ekologického nakládání s bioodpady. Značný zájem členské základny je v oblasti budování bioplynových stanic, využití bioplynu k výrobě elektrické energie a tepla. Tímto způsobem se usiluje o energetické využití nadbytečné travní fytomasy a komunálních a zemědělských bioodpadů. CZ BIOM sdružuje odborníky z oblasti anaerobní digesce a kompostování odpadů. V informačních materiálech a v příručkách pro odpadové hospodářství vydávaných Ministerstvem životního prostředí je CZ BIOM označován jako významná instituce, která řeší koncepci nakládání s bioodpady.

Nejvýznamnějšími aktivitami CZ BIOMu je informatika ve svých zájmových oblastech. Každoročně CZ BIOM pořádá 8 - 10 odborných nebo vědeckých konferencí se zahraničními lektory. Sborníky přednášek z těchto akcí jsou rozšiřovány mezi potenciální zájemce o propagované technologie. Pro laickou veřejnost, zejména pro zájemce o vytápění rodinných domků biomasou jsou vydávány propagační letáky. Na úseku propagace využívá CZ BIOM veškerá media. Významným dílem byl desetidílný televizní seriál o obnovitelných energiích "Energie pro 21. století", který byl opakovaně uveden Českou televizí. O úspěšnosti seriálu svědčí ocenění tohoto pořadu na slovenském festivalu Envirofilm v Bánské Bystrici, kde seriál získal Cenu rektora Univerzity Matěje Bela. Jednotlivé díly tohoto seriálu jsou zařazeny do videotéky MŽP a půjčovány po celé republice. Aktivisté CZ BIOMu pravidelně vystupují v pořadech rozhlasových stanic a publikují v odborném a denním tisku. CZ BIOM vydává odborný časopis pro biomasu "BIOM", který je šířen i mimo členskou základnu. Velkým úspěchem v informatice je současný on-line web (www.biom.cz) s využitím publikačního systému APC Action Applications. Zatím se daří každý pracovní den zveřejňovat jeden odborný článek. Zájem o jednotlivé články je možné vyhodnocovat dle počtu shlédnutí. Ke každému článku mohou čtenáři připojit své komentáře. Tato publikační databáze je často využívána studenty vysokých škol jako učební pomůcka. Na webu jsou informace o odborných akcích a web je propojen s dalšími webovými stránkami ekologických i profesních organizací.

Další aktivitou CZ BIOMu je bezplatné poradenství. Poradenské středisko v Chomutově - Nové Spořice udržuje demonstrační parcely různých energetických rostlin a je často navštěvováno exkurzemi, zejména školní mládeže. Toto poradenské středisko zprostředkovává též i nákup osiva nebo sadby různých energetických rostlin a poskytuje odborné informace k zakládání energetických plantáží. Sekretariát CZ BIOMu v Praze - Ruzyni zprostředkovává pracovní kontakty na příslušné specialisty CZ BIOMu. Pro učitele základních a středních škol provádějí specialisté CZ BIOMu poradenství pro výuku ekologické výchovy. V rámci řešení grantu byly vytvořeny učební pomůcky o obnovitelných energiích pro základní a střední školy, kde kromě názorných učebních textů je využívána videokazeta.

I když se CZ BIOM přímo neuchází o projekty ve vědě a výzkumu, podílí se na řešení dílčích úkolů pro další řešitele. Takto byl např. zajištěn vývoj automatického kotle pro rodinné domy na štěpku pro projekt "Využití obnovitelných energií v rodinných a bytových domech". Daleko užitečnější je aktivita rychlého získávání vědecko technických informací ze zahraničí. Mezinárodní sekce CZ BIOMu zajišťuje pravidelný kontakt nejen s Evropskou asociací AEBIOM, ale i s rakouským, finským, španělským, italským, řeckým a slovinským národním svazem. Získané informace jsou předávány specialistům CZ BIOMu. To je důležité zejména v technologiích, které zatím u nás nejsou provozně zvládnuty, jako je například rychlá pyrolýza, plazmové reaktory, biovodík apod.

Mezinárodní spolupráce je v současné době završena řešením projektu Altener na téma Společné investiční projekty na energetické využití biomasy. V tomto programu jsou kromě České republiky zástupci dalších 6 států EU. Cílem projektu je získání investičních prostředků pro české investory na základě obchodování s ušetřenými kvótami oxidu uhličitého.

Členové CZ BIOMu iniciovali řadu investičních projektů a některé zcela nové technologie jako je např. pěstování vytrvalých energetických bylin v ČR zavedli. Propagačními aktivitami CZ BIOMu se mění i názor na uplatňování obnovitelných a druhotných energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Podíl těchto energií na celkové energetické spotřebě by se měl podle Národního programu zvyšovat ze současných 2,2% na 3 - 6% do roku 2010, přičemž energie z biomasy bude mít i v budoucnosti nejvyšší potenciál rozvoje. Z této prognózy vyplývá, že nejtěžší úkoly aktivisty CZ BIOMu očekávají v následujících letech.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informační kampaň pro veřejnost a školy
Akční plán CZ Biom na rok 2005
Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Úvodník pro tištěný BIOM
Zahraniční spolupráce s AEBIOM
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Nové učební pomůcky pro školy
Zpráva o činnosti Bioplynové sekce v roce 2004
Zpráva o vývoji domovního teplovodního kotle na dřevní štěpku 15 - 45 kW
Co přinesla valná hromada 2005
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Slovo předsedy
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 11.4.2002
Poslední změna: 8.4.2002
Počet shlédnutí: 15838

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: CZ BIOM - České sdružení pro biomasu. Biom.cz [online]. 2002-04-11 [cit. 2024-06-17]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/cz-biom-ceske-sdruzeni-pro-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto