Odborné články

Biomasa - perspektivní zdroj energie

Biomasa, přesněji řečeno efektivní a promyšlené projekty založené na produkci a zpracování biomasy, může přinést obcím a venkovu energii mnohem důležitější, než jen tu elektrickou nebo tepelnou; může poskytnout energii lidské podnikavosti a v blízké budoucnosti jistě i prosperity.

Biomasu lidstvo využívá od počátku své existence. Pomocí biomasy se tavilo železo, slévaly barevné kovy, vyráběl střelný prach i kolomaz. Průmyslová industrializace zapříčinila, že v podhorských oblastech se chalupy místo tamního dřeva začaly vytápět zdaleka dováženým a ekologicky problematickým uhlím. Ve jménu velkovýroby byly uzavírány zpracovatelské kapacity na využití biomasy nejrůznějšího druhu.

Dnes lze topit ekologicky i v malých automatických kotlích biomasou ve formě pelet, s komfortem srovnatelným s plynem. Zásah obsluhy postačuje jednou týdně, odpadá manuální manipulace s palivem a minimalizuje se potřeba skladovacího prostoru.

Pokud by si obec (nebo sdružení obcí) vlastnící lesy nebo pozemky pořídila peletárnu, ve které by k výrobě pelet zhodnotila odpadní dřevo nebo k tomuto účelu pěstovanou biomasu, mohla by si tím zajistit ekonomicky přijatelné a ekologicky bezkonkurenční vytápění jak pro své budovy, tak i pro své obyvatele. Navíc by vytvořila pracovní místa a významně podpořila místní zemědělce. Pokud by toto řešení bylo alternativou k plynofikaci, vyhnula by se značnému rozkopání obecních komunikací a riziku houfného odmítání připojení soukromých domů z důvodu stále se zvyšující ceny plynu. Naopak by získala nezanedbatelný trvalý přísun financí do svého rozpočtu a na realizaci akce státní dotaci. Přitom by to obec přišlo finančně podstatně levněji než plynofikace.

Příkladem promyšleného přístupu k energetické problematice obce je obecní kotelna na odpadní biomasu z vlastního lesa v Jindřichovicích pod Smrkem. Ta zajišťuje vytápění zejména obecních budov soustředěných na malé ploše a přitom zaměstnává několik lidí z obce. Jiným příkladem může být promyšlená koncepce vytápění Teplárenské společnosti v Třebíči. Zde se kromě jiného buduje kogenerační výroba elektřiny a tepla z biomasy s využitím zahraniční technologie ORC - organický Rankinův cyklus, využívající v uzavřeném oběhu jako pracovní medium organickou látku místo páry, který je účinnější a spolehlivější.

Naopak existují i zcela nevydařené a velmi neekonomické projekty. K těm lze zařadit centrální kotelny na biomasu budované v místech rozptýlené výstavby, a tedy už koncepčně více než problematické. Například v Hostětíně u Uherského Brodu nebo v Rybništi ve Šluknovském výběžku.

V úvahách o využívání biomasy je bezpodmínečně nutné vždy dodržet podmínku efektivity a promyšlenosti realizovaných projektů. Časté nerespektování této zásady vytváří falešný dojem, že využívání biomasy je už z podstaty neúměrně drahé, což ve svém důsledku technologie založené na biomase v očích veřejnosti značně diskredituje.

I při využívání biomasy platí, že největšího přínosu lze dosáhnout komplexním řešením. Účelná je například kombinace provozu bioplynové stanice s peletárnou. Odpadní teplo z kogenerační výroby elektřiny z vyprodukovaného bioplynu bude využito pro sušení dřevní hmoty před peletováním, což značně zlevní výrobu pelet. Zároveň odpad z bioplynové stanice představuje hnojivo pro produkci biomasy jak pro bioplynovou stanici, tak také pro peletárnu. Zejména komplexně pojaté projekty mohou být v budoucnu na trhu konkurenceschopné.

Technologie založené na biomase představují velmi široký komplex podnikatelských aktivit, které mohou být pro přehlednost rozděleny do třinácti oblastí - viz bod 6 Dotazníkové akce Biomasa – energie pro obce a venkov. Ve všech tam uvedených oblastech existují problematické nebo dosud nedostatečně vyřešené části, a to jak z hlediska technického a technologického, tak i legislativního. Je v bytostném zájmu dalšího rozvoje technologií založených na biomase realizovat konkurenceschopné projekty a zároveň zabránit podpoře neekonomických a nedomyšlených technických výtvorů, zaštiťujících se ekologií jako spásným zaklínadlem.

Pro poskytování podpor technologií biomasy jakýmkoliv způsobem (minimální cenou produktu, dotací, daňovou úlevou ap.) musí být přesně definováno, co má být podporou dosaženo. Nesprávně směrovaná podpora může totiž ve svých důsledcích znamenat i velmi významné poškození nově se rodivších moderních technologií pro využívání biomasy. Jako příklad nesprávně stanovené státní podpory biomasy může sloužit použitý způsob zvýhodnění ceny elektrické energie vyrobené z biomasy vyhlášené Energetickým regulačním úřadem. Její výše byla určena s ohledem na vyšší investiční náročnost nových technologií na výrobu elektřiny z biomasy, ale ve skutečnosti je vyplácena v drtivé většině producentům elektřiny, kteří ji vyrábějí na stávajících zařízeních jen s minimální nebo dokonce žádnou technologickou úpravou. Tím ovšem tito producenti získávají zcela neodůvodněné zvýhodnění oproti původně uvažovaným příjemcům této podpory, zatíženým mnohem vyššími investicemi. Proto mohou „staří“ výrobci nabízet dodavatelům biomasy mnohem vyšší ceny, a přesto si ještě z části neodůvodněně zvyšují své zisky, a zároveň tím úspěšně potírají svojí těžce se rodící konkurenci. Navíc se tímto chybným postupem fakticky brzdí možnost docílení dalšího důležitého cíle, kterého mají technologie biomasy dosáhnout v malé energetice, a to strategicky důležité decentralizace výrobních kapacit.

Tento varovný příklad ukazuje, jak při nedokonalém definování uvažovaného zvýhodnění může nesprávně nastavená podpora, hrazená plně z kapes daňových poplatníků, přinést za drahé peníze přesně opačný než předpokládaný, dokonce až destruktivní důsledek. To jenom podtrhuje již vyslovenou tezi o nutnosti jednat ve všech věcech technologií biomasy promyšleně, kvalifikovaně a s ohledem na efektivitu.

Základem pro právě takové jednání v oblasti technologií biomasy je dostatek a dostupnost přesných, patřičně fundovaných a cíleně směrovaných informací. A to nejen pro podnikatele a veřejnost, ale jak ukazují některé již zmíněné příklady velmi drahého diletantství, plně to platí také pro ty, kteří v této oblasti ovlivňují nebo přímo vytvářejí podnikatelské prostředí. Určitý podíl na tomto stavu má zřejmě i nedostatečná odborná kvalifikace a malé praktické zkušenosti těch, kteří posuzují předkládané projekty.

Patříte-li mezi využivatele nebo příznivce perspektivních technologií biomasy a chcete-li i Vy svým dílem přispět ke zlepšení informační situace v této významné, perspektivní, ale zároveň poměrně složité oblasti, pak máte možnost se zúčastnit již zmíněné dotazníkové akce. Úspěšný průběh této akce vytvoří předpoklady pro vytvoření kvalitnějšího informačního servisu pro technologie založené na biomase.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce
Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR
Energetická biomasa z polních kultur
Obnovitelná energie jako impuls k regionálnímu rozvoji ve venkovských oblastech
Využívání obnovitelných surovin v České republice
Jak jsme pokročili s využíváním biomasy
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Biomasa na rekultivovaných plochách
Potenciál využívání biomasy v kotlích vyšších výkonů
Nedřevnaté technické plodiny perspektivní pro bioenergetické účely v podmínkách ČR
Využití biomasy pro lokální a centrální vytápění
Výstavba centrální kotelny v obci Velký Karlov - zkušenosti z přípravy, výstavby a provozu
Zkušenosti s produkcí energetických rostlin v provozních podmínkách
Energetické využití biomasy a rekultivace
Význam biomasy pro energii a průmysl
Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 5.5.2004
Poslední změna: 4.5.2004
Počet shlédnutí: 14180

Citace tohoto článku:
VALEČKO, Zdeněk: Biomasa - perspektivní zdroj energie. Biom.cz [online]. 2004-05-05 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/biomasa-perspektivni-zdroj-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto