Odborné články

Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy

Překlad tiskové zprávy OECD.

Rostlinné a živočišné odpady se stávají životaschopnou alternativou k fosilním palivům tam, kde vlády upraví své strategie. Namísto nabízení finančních pobídek a podpor motivujícich k používání biomasy by vlády měly povzbudit technický vývoj, který představuje cestu ke snížení cenového rozdílu oproti ropným a plynným materiálům. To by stimulovalo poptávku a posílilo dodávky bioproduktů. Jako příklad může posloužit současná nestálost cen ropy, která zvýšila cenovou konkurenceschopnost energie a surovin vyrobených z biomasy.

Zpráva OECD považuje finanční pobídky pro bioprodukty, které jsou v současnosti používány v mnoha zemích, jako opatření, která deformují trh, vedou k dlouhodobé závislosti na podporách a vlády by se jim měly vyhýbat. Zemědělství jako celek je pod tlakem na snížení úrovní všech podpor a opatrné vytvoření cílených politik a tržních přístupů. Obdobně zpráva OECD kritizuje podpory zvýhodňující užívání fosilních paliv.

Podle zprávy OECD by měly být vyvinuty dlouhodobé strategie zaměřené na potenciál lokálních zdrojů, které mohou být využity v biorafinériích recyklujících široké spektrum zbytkové biomasy z farem a využívajících obilí, olejnatá semena a cukr. Takovéto komplexy by byly schopné produkovat energii a materiály nejenom z jednoletých bylin, ale rovněž z trávy, rychlerostoucích dřevin, obilné slámy a další zbytkové biomasy.

Zpráva "Biomasa a zemědělství: udržitelnost, trhy a politika" obsahující články od mezinárodních expertů dokládá, že během tohoto století může nastat významný posun od ekonomie založené na fosilních palivech k ekonomii založené na biomase. Jako pomoc tomuto procesu zpráva navrhuje vytvoření uhlíkových trhů, které by poskytovaly kredity producentům biomasy za náhradu fosilních paliv.

Zpráva rovněž ukazuje, že:

  • Ceny některých bioproduktů na vedlejších trzích, jako jsou plasty z kulturních plodin, jsou již nyní konkurenceschopné s plasty vyrobenými z ropy. Např. automobilový průmysl zvyšuje vyžívání bioplastů.
  • Kolem 7% výroby tepla a 1% celkové elektřiny je v zemích OECD produkováno z biomasy produkované v zemědělství. V rozvojových zemích je odhadováno, že 25% celkové poptávky po energii je uspokojeno biomasou, zejména palivovým dřevem a exkrementy hospodářských zvířat.
  • Jelikož bioetanol produkovaný z cukru a obilí může být používán ve stávajících motorech s minimálními úpravami, je jednodušeji využitelný než jiné alternativy dopravních paliv, jako je vodík.

Zpráva vyzývá k tvorbě mezinárodních norem a praktických manuálů pro produkty z biomasy, které zajistí, že emise skleníkových plynů budou sníženy a přínosy pro životní prostředí budou maximalizovány. Proto je zapotřebí lepší určení nákladů a přínosů s ohledem na ekonomiku, životní prostředí a sociální aspekty. Měly by být zřízeny čisté komunikační kanály mezi dodavateli, zpracovateli a uživateli. Dále by měly být vyvinuty veřejné vzdělávací kampaně o sektoru biomasy.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004)
Biomasa - energie minulosti, současnosti i budoucnosti
Jak zvýšit využívání biomasy pro energii
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Biorafinerie - zařízení pro trvale udržitelný život na této planetě
Pomůže biomasa zemědělcům k zisku?
Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého
Biomasa - perspektivní zdroj energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 8.9.2004
Poslední změna: 7.9.2004
Počet shlédnutí: 8155

Citace tohoto článku:
PARRIS, Kevin, SLEJŠKA, Antonín: Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy. Biom.cz [online]. 2004-09-08 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/tiskova-zprava-oecd-vyzyva-k-podpore-biomasy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto