Odborné články

Třídění, sběr a zpracování separovaných složek z komunálního odpadu v systému odpadového hospodářství regionu Svazku obcí okresu Třebíč

Sledovaný region je charakterizován jako oblast s převažující vesnickou zástavbou o celkovém počtu 165 obcí. Celkový počet obyvatel daného regionu je 116 617. Katastrální rozloha celého území je 157 160 ha. V tabulce 1 je uvedena teoretická produkce komunálního odpadu a současně skutečná produkce v dané lokalitě za rok 2005. Teoretická produkce zahrnuje domovní odpad, ale i odpad jemu podobný vzniklý na území obcí. Skutečná produkce komunálního odpadu je v regionu vyjádřena prostým součtem skutečně odvezeného množství směsného komunálního odpadu na skládku a vyseparovaných složek z tříděného sběru (papír, plasty, sklo), který zde probíhá.

Tabulka 1: Produkce KO v regionu
Produkce odpadů (t) teoretická produkce Skutečná produkce
Směsný komunální odpad 11 223 20 832
Papír  4 160 921
Plasty 3 097 504
Sklo 1 838 789
Biologicky rozložitelný odpad 2 495 x
KO - celkem 22 813 23 046

Po částečném zavedení separovaného sběru biologicky rozložitelného odpadu bylo v roce 2006 sebráno 1 175 t BRO. V tomto případě nelze přesně stanovit jeho výtěžnost, neboť se povětšinou jedná o odpad ze zeleně, který nelze nikdy přesně teoreticky stanovit. Jeho produkce je závislá především na celkových plochách, kde lze tento odpad získávat a zároveň je zde důležitým faktorem produkce pravidelnost péče o tyto plochy. I při srovnatelných technologických postupech o tyto plochy, které budeme aplikovat po několik let, může se produkce tohoto odpadu měnit dalšími významnými činiteli, což jsou především srážky a jejich rozložení v průběhu roku, průměrná denní teplota a jistě i stále větší akceptovatelnost sběru BRO občany v regionu, stejně tak, jak se projevuje při sběru ostatních komodit. Přes uvedené skutečnosti lze sběr BRO hodnotit na základě skutečně sebraného odpadu v daném regionu v kg na obyvatele a rok. Jedná se o hodnotu, která lépe vystihuje danou úroveň sběru a je obecně porovnatelná s ostatními regiony. Výtěžnosti jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Výtěžnost separovaných složek v regionu
Separovaný sběr Výtěžnost (%) Výtěžnost (kg.obyvatel-1.rok-1)
Papír 22,1 7,90
Plasty 16,3 4,32
Sklo 42,9 6,76
Biologicky rozložitelný odpad ? 10,07

Výsledky výtěžnosti „klasických“ komodit jsou na velmi dobré úrovni v rámci hodnocení separovaného sběru v ČR. Hodnota se pohybuje kolem 20 kg na obyvatele a rok. Hodnoty sběru BRO jsou velice nízké. Je to dáno tím, že BRO se sbírá prozatím pouze v mikroregionu, který je tvořen 25 obcemi, ve kterých bydlí 13 428 obyvatel. V přepočtu na zapojené obyvatele ve sběru BRO je výtěžnost BRO již na hodnotě 87,5 kg.V mikroregionu se začal sbírat bioodpad v roce 2003, jako pilotní projekt v jedné obci s počtem 652 obyvatel. Sběr bioodpadu byl zajišťován do sběrných nádob (240 l) a velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po obci. Výsledky sběru BRO v letech 2003 – 2006 jsou uvedeny v tabulce 3.

Tab. 3: Množství sebraného BRO v obci (t .rok-1)
Rok Množství separovaného bioodpadu (t.rok-1)
Čtvrtletí Celkem (t) Měrné množství přepočtené (kg.obyvatel-1.rok-1)
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q  
2003 0 4,5 1,69 2,36 8,55 13,11 22,47
2004 0 0 16,212 12,685 28,897 44,32 88,64
2005 2,352 23,173 33,957 8,372 67,854 104,07 104,07
2006 0 22,772 46,160 55,040 123,972 190,14 190,14
Celkem 2,352 45,945 98,019 78,457 229,273 87,910*) 101,33*)

*) průměr

Údaje o celkové produkci BRO z tabulky 3 souhrnně za 4 sledované roky jsou ukázány na grafu 1 a údaje o rozložení produkce v jednotlivých čtvrtletích jsou zřetelné na grafu 2.

Graf 1 : Graf celkové produkce bioodpadu v obci za roky 2003-2006 (t .rok-1)
Graf 2: Graf produkce bioodpadu v obci za roky 2003-2006 po čtvrtletí (t .rok-1)

Z grafu 1 je patrné, že po zavedení systému sběru bioodpadu v obci došlo postupně k velkému navýšení množství sebraného bioodpadu. Z hodnoty 13,1 kg na obyvatele a rok v roce 2003 je hodnota produkce v roce 2005 104,1 kg a hodnota posledního roku 2006 je na hodnotě 190,14 kg. Z toho lze usoudit, že po zavedení systému využila většina obyvatel sběrných nádob a veškerý produkovaný bioodpad začala odevzdávat k odvozu. V obci je patrný úbytek vlastních kompostovacích hromad na jednotlivých zahradách a přechod na udržovanější okrasné zahrady, které začínají vytlačovat styl zahrad užitkových. Produkce v jednotlivých čtvrtletích (graf 2) nám ukazuje nevyrovnanost produkce v jednotlivých obdobích roku. Nejvyšší produkce biologických odpadů je ve třetím čtvrtletí roku.

Pro jednouchou představu o produkci BRO v regionu lze použít uvedenou hodnotu sběru ve sledované obci i hodnotu sběru v obcích, kde se v současnosti BRO sbírá. V přepočtu na celý region lze předpokládat, že sebraný BRO bude v mezích 10 200 – 12 150 tun, (při extrému roku 2006 až 22 150 t za rok ).

Poznatky uvedené v tomto článku byly získány při řešení projektu „Metodika hodnocení kvality odpadu v regionu“, který byl podpořen v rámci programu INTERREG III.A Česká republika Rakousko, č.projektu CZ.04.4.83/5.2.00.1/0370, priorita Trvale udržitelný územní rozvoj a ochrana životního prostředí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odpady.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Integrovaný systém nakládání s odpady – 1. část
Návrhy riešenia krízy v odpadovom hospodárstve od OZ Priateľov Zeme – SPZ
Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Olomouci
Nizozemský program - více energie z odpadů
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Evropské priority výzkumu nakládání s organickými odpady v letech 2007 až 2013
Kompostování - řízená biologická aerobní technologie
Možnosti využití biomasy
Využití travní biomasy pro energetické účely

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 25.6.2007
Poslední změna: 2.7.2007
Počet shlédnutí: 5212

Citace tohoto článku:
HEJÁTKOVÁ, Květuše, ALTMANN, Vlastimil: Třídění, sběr a zpracování separovaných složek z komunálního odpadu v systému odpadového hospodářství regionu Svazku obcí okresu Třebíč. Biom.cz [online]. 2007-06-25 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/trideni-sber-a-zpracovani-separovanych-slozek-z-komunalniho-odpadu-v-systemu-odpadoveho-hospodarstvi-regionu-svazku-obci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto