Odborné články

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO - je neziskovou zájmovou organizací. Sdružení vzniklo 30.11.1998 a bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS ú1 - 38515/98 - R.

Hlavními důvody pro ustavení Sdružení a prioritou v činnosti byl a je obor energetického využívání odpadů. Investoři a provozovatelé zařízení k termickému zpracování odpadů byli zakládajícími členy sdružení a dodnes tvoří jeho stěžejní odbornou i příspěvkovou základnu.

K těmto členům se připojili a stali se přímými členy Sdružení i provozovatelé zařízení na jiné, než energetické využívání odpadů. Dále jsou členy uznávaní odborníci a odborné firmy pracující v oboru energetického využívání odpadů nebo v oborech příbuzných.

Energetické využívání odpadů je oborem v ČR relativně novým. Díky aktivitám provozovatelů skládek odpadů a některých ekologických organizací je veřejností do jisté míry zpochybňován.

Vzhledem k tomu je činnost Sdružení pro zachování a rozvoj oboru energetického využívání odpadů velmi užitečná. Tato strategie byla i jedním z hlavních důvodů, proč se sdružení STEO stalo členem konfederace CEWEP.

Nejvyšším orgánem Sdružení je Valné shromáždění, které rozhoduje o stanovách a zásadních otázkách činnosti včetně schválení roční zprávy o hospodaření a plánu činnosti na další období. Volí a odvolává členy Představenstva a Dozorčí rady sdružení. Výkonným orgánem Sdružení je Představenstvo o 8 členech. Kontrolním orgánem je Dozorčí rada o 3 členech. Každý tento orgán má svého předsedu a místopředsedu a jednání probíhá v souladu se stanovami.

Sdružení STEO se stalo nevládním subjektem, který je vyzýván Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ke spolupráci na připomínkování nových legislativních norem z oboru nakládání s odpady - zvláště ohledně energetického využívání odpadů. Stejně tak předává sekretariát členům materiály potřebné k orientaci v předpisech a legislativních normách a současně je informuje o možnostech v rozvoji podnikání a to technických, legislativních a finančních - speciálně pak o možných zdrojích z fondů ČR a EU.

V ČR se plánuje a připravuje výstavba několika zařízení na energetické využívání odpadů a Sdružení pomáhá tyto technologie v českém prostředí prosadit.

Roční množství termicky zpracovávaného odpadu v zařízeních, které provozují členové Sdružení je cca 30 000 tun. Množství spalovaného a energeticky využívaného komunálního odpadu společnostmi Pražské služby,a.s., TERMIZO, a.s. a SAKO Brno,a.s., které jsou zakládajícími členy, je ročně cca 420 000 tun.

Sdružení má v současné době 32 přímých členů, avšak s přidruženým členstvím Sdružení CZ Biom a Asociací českých zinkoven, může v případě potřeby zastupovat zájmy až cca 400 právnických i fyzických osob podnikajících nebo odborně působících v oblasti využívání a ekologickém nakládání s odpady v ČR.

Představenstvo pracuje ve složení:

 • Ing. Petr Mašek - předseda (ředitel Pražské komunikace s.p.)
 • Prof. Jaroslav Hyžík - místopředseda (ředitel a jednatel společnosti Ecological and Industrial Consulting)
 • Ing. Lubomír Němejc - člen (předseda představenstva a generální ředitel Pražské služby, a.s.)
 • Renata Kupová - člen (generální ředitelka CIMTO, s.p.)
 • Bc Jana Eichlerová - člen (obchodně ekonomická ředitelka společnosti Termizo, a.s.)
 • Ing. Jan Tůma - člen (vedoucí ekologických projektů společnosti Jihočeská energetika a.s.)
 • Zdeněk Jehlík - člen (jednatel společnosti T.O.P. s.r.o.)
 • Alois Palacký - člen (předseda představenstva společnosti SEPAS,a.s.)

Dozorčí rada pracuje ve složení:

 • RNDr. Jana Suzová - předsedkyně (ekolog společnosti SAKO-Brno, a.s.)
 • Ing. Petr Uhlíř - místopředseda (jednatel společnosti Spalovna odpadů Plzeň,s.r.o)
 • Ing. Stanislav Paluda - člen (jednatel společnosti Megawaste ekoterm,s.r.o.)

Sekretariát: Ing. Jan Šmarda

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Materiálové a energetické využití odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Mechanicko - biologická úprava odpadov
Komentář ke studii: Hodnocení skládkování a spalování zbytkového komunálního odpadů metodou LCA
Integrovaný systém nakládání s odpady, mechanicko biologická úprava a dynamický respirační index jako ukazatel biologické stability
Suchá stabilizace zbytkového odpadu a oddělený sběr
Mechanicko - biologická úprava odpadů
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě
Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR
Nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Odpady, vedlejší produkty nebo alternativní paliva?

Předchozí / následující díl(y):

Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Úvodní článek ke sborníku z konference Materiálové a energetické využití odpadů
Hnojivé účinky čistírenských kalů pro topoly
Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách
Briketování odpadů z dendromasy a zjištění mechanických parametrů briket
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 14.12.2004
Poslední změna: 13.12.2004
Počet shlédnutí: 7641

Citace tohoto článku:
ŠMARDA, Jan: Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO. Biom.cz [online]. 2004-12-14 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/sdruzeni-provozovatelu-technologii-pro-ekologicke-vyuzivani-odpadu-v-ceske-republice-steo>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto