Odborné články

Nakládání s komunálními bioodpady v České republice

Směrnice Evropské unie 99/31/EC o skládkování odpadů ukládá členským státům povinnost, aby nejpozději v r. 2006 bylo množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky sníženo na 75% množství uloženého na skládky v referenčním roce 1995 a v dalších letech pak ještě méně (v r. 2009 na 50% a v r. 2016 na 35%). Skládkování těchto odpadů totiž vede ke vzniku metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Přestože Česká republika může ve splnění těchto limitů využít čtyřletý odklad, nevyhne se v budoucnu stále většímu problému, jak s těmito odpady naložit.

Podle evidence Informačního systému o odpadech vzniklo v r. 1995 na území České republiky 3,4 mil. t tuhých komunálních odpadů. Z tohoto množství byl v r. 1995 podíl biologicky rozložitelných odpadů stanoven na 41% hmotnosti, tedy na cca 1,4 mil. tun. Jelikož předpoklad produkce tuhých komunálních odpadů v roce 2010 ale činí více než 5,1 mil. t., bude nutno vzhledem k 75 % limitu využít cca 2 mil. tun tohoto biologického odpadu. Zvýšeného využití biologicky rozložitelných odpadů lze v zásadě dosáhnout třemi způsoby: zvýšením recyklace (papíru), kompostováním a spalováním směsného komunálního odpadu. Je ale pravděpodobné, že nárůst odpadů bude nutné krýt zvýšeným kompostováním nebo spalováním, protože v současnosti se podle společnosti Eko-kom daří recyklovat zhruba 380 tun a do roku 2010 se očekává nárůst o 135 t.

Přestože kompostování odpadů má 17 - 20 krát příznivější investiční náklady na 1 t instalované kapacity ve srovnání se spalováním a také cena za zpracování bioodpadů na kompostárnách je několikanásobně nižší (v současnosti se pohybuje v intervalu 150 - 350 Kč/t, zatímco provozní náklady spaloven komunálních odpadů se v roce 1999 pohybovaly v intervalu 706 - 1877 Kč/t), z důvodů kapacitních a jiných (mj. i současný nezájem odběratelů-zemědělců o vyrobený kompost) se předpokládá, že vývoj těchto kapacit bude v poměru 2 : 3 ve prospěch spalování.

Investiční strategie Návrhu na kombinaci kapacit spaloven a kompostáren (Novák P.: Návrh strategie implementace pro hospodaření s odpady. Projekt Phare CZ 9811-02-02; Praha 2001) proto odhaduje, že k dosažení těchto limitů bude nutné do roku 2010 postavit 3 - 6 spaloven tuhého komunálního odpadu o kapacitě celkem 643 kt a 13 "krajských" kompostáren, jejichž kapacita by spolu s řadou nových menších zařízení pro kompostování dosahovala celkem 429 kt.

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Sběr bioodpadu v Plzni
Kontakty na zpracovatele krajských koncepcí OH a oponenty z nevládních organizací
Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR
Kompostování biodegradabilních odpadů v České republice
Návrh informačního a expertního systému pro nakládání s odpady
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice - STEO
Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice
O legislativě biologicky rozložitelných odpadů
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Metodický postup a celková produkce směsného komunálního odpadu v regionu
EÚ naznačila jasné smerovanie v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
Kompostárna v Zabrzu
Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR
Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR
Od spalování k většímu třídění a kompostování bioodpadu, ekonomický pohled

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 8.4.2002
Poslední změna: 6.4.2002
Počet shlédnutí: 7662

Citace tohoto článku:
VOŘÍŠEK, Tomáš: Nakládání s komunálními bioodpady v České republice. Biom.cz [online]. 2002-04-08 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/nakladani-s-komunalnimi-bioodpady-v-ceske-republice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto