Odborné články

Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)

Z obsahu

  1. Geneticky modifikované organismy v kompostu nebyli stanoveny
  2. Studie Evropské unie o těžkých kovech a organických polutantech v kompostech
  3. Švýcarská propagační kampaň "Kompost patří k podzimu"
  4. Konference Vitální půda
  5. Konference průmyslníků "Evropská politika ochrany globálního klimatu po roce 2012"
  6. Zahájení rozhovorů ke strategii udržitelného rozvoje EU
  7. Zpráva o sociálně-ekonomických přínosech aplikace biodegradabilních odpadů na zemědělskou půdu
  8. Rozvoj bioplynových stanic v Rakousku a Německu
  9. Založení Rakouské asociace pro kompost a bioplyn

1. Geneticky modifikované organismy v kompostu nebyly stanoveny

Na žádost některých členů německého systémů zabezpečení kvality (BGK) byl proveden výzkumný projekt na ověření přítomnosti fragmentů geneticky modifikovaných organismů v digestátech, čerstvých a vyzrálých kompostech. V celkovém počtu osmi vzorků nebyli nalezeny žádné stopy po genetické úpravě.

Další výzkum provedený německou agenturou na ochranu životního prostředí (EPA) s geneticky upravenou kukuřicí dokazuje, že rostlinná DNA (část, kde jsou záznamy o genetické manipulaci zakódovány) je zcela rozložena během první horké fáze kompostování do osmi dnů. Také nebyl prokázán přenos rostlinných genů do buněk dekompozičních mikroorganisnů v průběhu kompostování. Studie dospěla k závěru, že kompostování je bezpečný proces jak využít zbytky z geneticky modifikovaných rostlin a možný přenos genů z kompostovaných rostlin může být vyloučen. 

Německé ministerstvo zemědělství, potravin a bezpečnosti spotřebitelů (BMVEL) souhlasí, že zákaz šíření geneticky modifikovaných organismů (GMO)  (dle nařízení o ekoproduktech EU) je pro komposty ze zeleně a odpadů z domácností dodržen, za podmínek, že během procesu nejsou přidávány mikrobiální přídavky s geneticky upravenými organismy a dále za podmínky, že takto není zpracováván průmyslový odpad z obsahem GMO. Garance, že bioodpad z domácností je prostý GMO není nutné vyžadovat, protože dle BMVEL to není opodstatněné.

2. Studie Evropské unie o těžkých kovech a organických polutantech v kompostech

Na stránkách EU byla zveřejněna studie o těžkých kovech a organických polutantech. Očekává se, že bude vodítkem k bezpečnému používání kompostů na zemědělské půdě. Studie byla připravena v rámci tématické strategie na ochranu půd. Studie je založena na vědeckém přístupu stanovení limitních hodnot těžkých kovů. Kritickému pohledu jsou podrobeny některé současné přístupy k této problematice. Jsou doporučeny relativně vyšší přechodné limity pro země, kde oddělený sběr bioodpadů ještě není plně rozvinut, právě za účelem rychlejšího rozvoje a posléze zvýšení čistoty separovaných bioodpadů. Ze závěrů studie také vyplývá, že není nutné stanovit limity na organické polutanty (přesněji PCB, Dioxiny, PAH a pesticidy) u kompostů z odděleně sbíraných surovin. Naopak u kompostů z kalů ČOV a kompostů z mechanické separace (MBÚ) existuje podezření na zvýšený výskyt organických polutantů, a proto by měly být sledovány.

Studii lze stáhnout studii zde a pod tímto odkazem naleznete její shrnutí.

3. Švýcarská propagační kampaň "Kompost patří k podzimu"

V celém Švýcarsku probíhá propagační akce, která má motivovat lidi k vyšší recyklaci organické hmoty. "Ten kdo kompostuje si vychutná podzim" zní jeden ze sloganů. Ke kampani se připojilo na 90 obecních úřadů. Kampaň byla zahájena Švýcarským kompostářenským fórem a Federací švýcarských měst.

Občané Basileje vymysleli kompostovací píseň, v Curychu byla kompostovací show a v Lucernu proběhli dvě soutěže, jednou z nich byl závod o největší dýni. V Bernu byla občanům k dispozici pro změnu tématická výstava. Více podrobností je možné nalézti na webových stránkách www.kompost.ch.

Touto podzimní kampaní se obecní úřady pokoušely zvýšit míru recyklace bioodpadů. V současné době se kompostováním (průmyslově i v domácnostech) využije asi 1 milion tun bioodpadů. Kampaň by měla snížit množství bioodpadů (v současnosti 500 tis. tun), které jsou každoročně spáleny ve spalovnách téměř bez využití.

4. Konference Vitální půda

18. a 19. listopadu se chystá konference Vitální půda k otázkám půdní strategie EU. Tato konference se bude konat v Haagu, měla by to být dobrá příležitost k diskusi o připravované směrnici o bioodpadech. Základním cílem je ujasnit názory a postoje na požadavky kalů a kompostů použitelných v zemědělství.

5. Fórum průmyslníků "Evropská politika ochrany globálního klimatu po roce 2012"

Evropa si chce udržet vedoucí pozici v ochraně klimatu také rozvojem nových ideálů. Proto se bude 22. listopadu v Bruselu konat forum k výměně názorů o vývoji EU a její politice po roce 2012.

Ke stimulaci debaty vyzvala EU zainteresované osoby, aby se seznámili s diskusním dokumentem "Příští akce ke klimatickým změnám". Tento dokument obsahuje množství problémů a otázek, kterými se na fóru budou přizvaní odborníci zabývat. Další informace o připravované konferenci naleznete zde.

6. Zahájení rozhovorů ke strategii udržitelného rozvoje EU

Evropské komise zahájila diskusi k hodnocení současného stavu a rozvoji trvale udržitelného rozvoje. Účelem je vyslechnout názory expertů i zainteresovaných osob v této oblasti. Náměty je možno posílat do 31. října 2004 (uzávěrka byla ještě před uveřejněním tohoto článku, za což se omlouváme; pozn. redakce)

Strategie přijatá v roce 2001 si kladla za cíl zlepšit kvalitu života pro každého, kdo žije nyní i pro generace příští. Základem je zajistit ekonomický rozvoj, kvalitu životního prostředí a zároveň rozvoj sociální sféry a tím zvýšit pohodu (welfare) obyvatel.

7. Zpráva o sociálně-ekonomických přínosech aplikace biodegradabilních odpadů na zemědělskou půdu

Studie popisuje, kvantifikuje a určuje přínosy aplikace produktů vyráběných z biologických odpadů do půdy. Pozornost se soustředila na bioodpad z domácnosti, kaly z ČOV a odpady z jatek, které mohou být použity v zemědělství, zahradnictví, údržbě parků apod. Abstrakt lze stáhnout zde.

8. Rozvoj bioplynových stanic v Rakousku a Německu

Diskuse o finanční podpoře obnovitelných zdrojů energie (včetně rostlinných materiálů) zrychlil rozvoj zemědělských bioplynových stanic a kofermentačních jednotek. Německá bioplynová asociace předpovídá zdvojnásobení počtu bioplynových stanic ze současných 2000 na 4000 do konce roku 2005. Rakouští experti předpokládají v krátké době navýšení počtu bioplynových stanic na 3000.

9. Založení Rakouské asociace pro kompost a bioplyn

Čtyři regionální zemědělské kompostárenské asociace a asociace bioplynových stanic se sjednotily v celostátní Rakouskou asociaci pro kompost a bioplyn. Hlavním cílem této asociace je vytvořit fungující síť od expertů a výzkumných pracovníků až po provozovatele zařízení a administrativní sektor a do budoucna zajistit rozvoj systémů zabezpečení kvality produktů (quality assurance system).

 

Informační servis ECN je poskytován jeho členům European Composting Network mezi něž patří CZ Biom.

 

Překlad: Jan Habart

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
Evropská koalice podniků a nevládek: "Pravidla pro bioodpady je třeba stanovit co nejrychleji"
ECN zahajuje pracovní program na olfaktometrii
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Evropská komise zveřejnila novou půdní strategii
EÚ naznačila jasné smerovanie v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
Rozvoj bioenergetiky v Rakousku

Předchozí / následující díl(y):

Krátké zprávy z Evropské kompostárenské sítě (ECN)

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 18.11.2004
Poslední změna: 18.11.2004
Počet shlédnutí: 6920

Citace tohoto článku:
ECN, , HABART, Jan: Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN). Biom.cz [online]. 2004-11-18 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/kratke-zpravy-z-evropske-kompostarenke-site-ecn>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto