Odborné články

ECN zahajuje pracovní program na olfaktometrii

Seminář ECN Řízení zápachu na kompostárnách a biologických úpravnách v Aschaffenburgu (Německo) v březnu roku 2003 představoval výjimečnou příležitost k přiblížení pohledů, představ a záměrů jak mezi provozovateli kompostárenských technologií, tak i mezi odborníky zabývajícími se měřením zápachu. Během semináře bylo opakovaně poukázáno na následovné klíčové body, s nimiž byl všeobecný souhlas:

 1. Měření zápachu prostřednictvím rozborů jednotlivých látek musí být považováno s ohledem na komplexní povahu zapachů a vysokou citlivost lidských čichových buněk za nepřesné.
 2. Olfaktometrie je nejvhodnější metodou k hodnocení emisí zápašných látek. Základní hodnocení koncentrace zápachu může být pak použito k hodnocení jiných parametrů relevantních k potencionálnímu obtěžování z kompostáren, jako jsou:
  • tok zápachu,
  • rozptyl jádra zápachu a prognóza četnosti výskytu zápachu v nejbližších obydlích,
  • prahové hodnoty pro koncentraci zápachu u obydlí během nejobtížnějších klimatických podmínek,
  • prognóza zápachu.

V rámci obecné shody na olfaktometrii jako referenční analytické metodě pro stanovení zápachu odborníci souhlasili, že výběr olfaktometrie coby jedné z výše uvedených měřících metod a prahových hodnot by měl být založen na místích podmínkách. Mělo by být ponecháno na členských státech Evropské unie a místních autoritách, aby zvážili důležitost místních podmínek, jako je hustota obyvatelstva, historické pozadí, struktura místní ekonomie - tzn. spíše zemědělská či spíše průmyslová.

Poslední přijetí standardizované metody pro oflaktometrii (EN 13725), které překonalo hlavní faktory, které vedly k různým výsledkům u různých olfaktometrických metod, je dalším argumentem pro přijetí této metody jako testovací metody v celé Evropě.

Nicméně, odborníci souhlasili, že mezery v popisu vzorkovacích a testovacích procedur, které mohou vést k dosti významným odchylkám výsledků, je stále potřebné zkoumat, aby byly sníženy rozdíly mezi laboratořemi provozujícími olfaktometrii. Mezi faktory, které jsou stále předmětem rozdílného přístupu - ačkoliv zcela v souladu s EN 13275 - a vedoucí k rozdílným výsledkům testů, můžeme zmínit zejména aspekty týkající se:

 • odebírání vzorků (přístroje, procedury, obzvláště v případě z plošných zdrojů nebo komplexních zdrojů),
 • uchovávání vzorků,
 • doba uplynulá mezi odběrem a testem,
 • rozdíly mezi silovým výběrem a ano/ne metodou,
 • vliv provozních procedur vedoucího hodnotící poroty (pokud je přítomen)
 • složení poroty (skupiny s vysokou či nízkou citlivostí, které jsou ještě v souladu s kritériem výběru poroty EN normy),
 • neutrální kvalita vzduchu a pachová pohoda místnosti,
 • organizace laboratoře.

Za účelem zjištění vlivů výše zmíněných aspektů již byly prováděny kruhové testy. Kruhové testy vytváří velmi dobrý základ k rozvoji a řízení dalšího výzkumu a zároveň přispívají ke zlepšování spolupráce mezi laboratořemi zabývajícími se olfaktometrií.

ECN si je vědoma mimořádné důležitosti olfaktometrie v oblasti biologické úpravy. Na druhé straně zařízení pro biologickou úpravu jsou velmi důležitým určením pro aplikaci olfaktometrie. Coby následek tohoto křížového zájmu dvou oblastí (biologické úpravy a olfaktometrie) je fakt, že i spolupráce je zapotřebí z obou stran.

ECN si proto přeje rozvíjet jakoukoliv potřebnou spolupráci mezi odborníky, s cílem vyhledání dosáhnutí vyšší úrovně standardizace. ECN připravuje následující aktivity:

 1. Pozvání odborníků z oblasti olfaktometrie k přispění (na setkáních či z dálky) k aktivitám pracovní skupiny 4 ECN ("správná praxe", zahrnující i řízení zápachu), ve které bude vzata v úvahu možnost vytvoření podskupiny zabývající se stanovením zápachu a olfaktometrií. Brzy bude vydán dokument o potřebě dalšího výzkumu v této oblasti, coby příspěvek ke zvýšení zájmu v Evropské unii, členských státech a u místních autorit na financování programů dostupných pro laboratoře zabývajícíh se olfaktometrií.
 2. Co nejrychlejsí definování "seznamu expertiz" který by měl odborníky na olfaktometrii upozornit na specifické zkušenosti, které byly získány - se zvláštním důrazem na aspekty ovlivňující výsledky měření. Seznam by měl rovněž obsahovat informace o tom, kdo co dělá, a napomáhat k výměně informací.
 3. Propagace kruhových testů v evropském měřítku pro další standardizaci procedur, čímž by měla být zvýšena důvěryhodnost olfaktometrie coby jedné z referenčních metod stanovování zápachu. S ohledem na potřebu financování celoevropských kruhových testů bude ECN pomáhat odborníkům využívat všechny naskytující se příležitosti, kterými mohou být např.:
  • Blížící se směrnice o bioodpadu v druhé verzi pracovního dokumentu obsahovala zmínku o olfaktometrii coby referenční analytické metodě. Pokud se objeví i ve finální verzi směrnice, tak to bude znamenat důvod pro zvýšení zájmu pro vytvoření programů pro financování výzkumu olfaktometrie.
  • Výzkumné programy pro Vědeckou podporu politiky v rámci šestého rámcového programu Evropské komise.
  • Strategie připravované jednotlivými členskými státy, které musí definovat povinné metody pro stanovení zápachu.

ECN, která reprezentuje pro Evropskou komisi a členské státy zdroj informací a zkušeností z oblasti biologické úpravy, bude napomáhat, v rámci svých kontaktů s Evrospkou komisí a členskými státy, k zajištění argumentů, které přispějí k zabezpečení financování programů pro standardizaci olfaktometrie.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek byl převzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting Network.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Posuzování vlivu kompostáren na životní prostředí
Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)
Omezení emisí amoniaku a metanu procesem rychlokompostování
Výzkum snížení emisí zátěžových plynů procesem řízeného mikrobiálního kompostování

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 9.2.2004
Poslední změna: 9.2.2004
Počet shlédnutí: 7943

Citace tohoto článku:
FAVOINO, Enzo, SLEJŠKA, Antonín: ECN zahajuje pracovní program na olfaktometrii. Biom.cz [online]. 2004-02-09 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/ecn-zahajuje-pracovni-program-na-olfaktometrii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto