Odborné články

Dotační podpora zpracování bioodpadů a aplikace výstupů na zemědělský půdní fond

Národní program Životní prostředí (NPŽP) z prostředků Národního plánu obnovy zahájil prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dne 1. 9. 2023 příjem žádostí do dotační výzvy s názvem „Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu (ZPF)“.

Foto: Ilustrační foto (Archiv CZ Biom)

Výzva míří na široký okruh zájemců od obcí, krajů, výzkumných institucí a vysokých škol, státních podniků, soukromých firem a družstev až po podnikající fyzické osoby. Největší objem prostředků ve výši 1 mld. Kč z celkové alokace je určen na modernizaci či výstavbu kompostáren a úpravu digestátu/fugátu z bioplynových stanic (BPS), jejichž výstup bude aplikován na zemědělský půdní fond (ZPF). Dalších 0,6 mld. Kč pak směřuje na samotná zařízení určená k zapravování výstupů na ZPF. Aplikace organických hnojiv musí být vždy provedena v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Vypsaná výzva z NPŽP je rozdělena na tři Aktivity, přičemž Aktivita A je zaměřena na malé a střední zemědělské podniky (dle § 2e zákona č. 252/1997 Sb.), které uzavřou Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu s provozovatelem odpadové kompostárny, kde se po dobu pěti let zaváží k aplikaci kompostu na ZPF v celkovém množství min. 40 t/ha. Dotace je poskytována ve výši až 60 % z celkových způsobilých výdajů. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout výdaje na pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu (přičemž způsobilá je pouze nástavba pro samotnou aplikaci, nikoli nákladní automobil/přívěs). Pořízení traktoru a manipulační techniky je nezpůsobilým výdajem.

Aktivity B a C jsou pak určeny pro provozovatele odpadových kompostáren a odpadových bioplynových stanic (dle §21 odst. 2, § 64, § 65 a dále v souladu s § 153 odst. 2, 5 a 6 zákona č. 541/2020 Sb.). 

Aktivita B je zacílena na pořízení zařízení k aplikaci kompostu/digestátu/fugátu, kdy žadatel uzavře Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu a jeho zapravení na ZPF se zemědělským podnikem či více podniky. Způsobilé výdaje jsou pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu, či specifického aplikátoru digestátu či fugátu z bioplynové stanice (stejně jako u Aktivity A je způsobilá pouze nástavba pro samotnou aplikaci, nikoli nákladní automobil/přívěs). Pořízení traktoru a manipulační techniky je nezpůsobilým výdajem. Dotace je poskytována až ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita C je pak zaměřena na navýšení stávající kapacity kompostáren či výstavbu nových odpadových kompostáren (včetně komunitních), a na výstavbu, intenzifikaci a modernizaci úpravy digestátu a fugátu z odpadových BPS před zapravením na ZPF. Projekt musí vždy přispět k navýšení kapacity kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (včetně předcházení vzniku odpadu) a čistírenských kalů z komunálních ČOV a zařízení pro zpracování digestátu a fugátu z BPS. Dotace je poskytována ve výši až 70 % z celkových způsobilých výdajů. Podpořit je možné dodávky a stavební práce potřebné pro plnění účelu projektu a je možné pořídit manipulační techniku s elektrickým pohonem. Pořízení traktoru a manipulační techniky s klasickým pohonem je nezpůsobilým výdajem.

Minimální celkové způsobilé výdaje na jeden projekt jsou stanoveny na 750 tis. Kč bez DPH. Veškeré projekty budou podpořeny v režimu veřejné podpory. 

Výzva se uzavře 1. května 2024 nebo vyčerpáním alokace. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. srpna 2025. Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2022, projekt ale nesmí být dokončený (tedy nesmí být předány veškeré jeho části). Pro projekty podléhající veřejné podpoře ABER nebo GBER je datum způsobilosti výdajů omezeno od data podání žádosti z důvodu požadavku na plnění motivačního účinku podpory.

Projekty mají stanovenou maximální nákladovou efektivnost. Podrobnosti k ní, Výzvu a další dokumenty k předkládání žádostí o dotaci je možné nalézt na www.narodniprogramzp.cz.

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2023 Bioodpady na kompost, kompost na pole.

Příloha:

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak snížit množství potravin, které končí v popelnicích
Recyklohraní učí děti třídit, neplýtvat a také kompostovat
Tříděné bioodpady jsou součástí cirkulární ekonomiky. Zamezit jejich znečištění jde primárně přes ekologickou výchovu a osvětu v obcích
Kam se ztratila organika z našich půd a co s tím?
Biologicky rozložitelné odpady v našich popelnicích chybí na polích
Bioplynka jako významný prvek zemědělství

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.12.2023
Poslední změna: 23.1.2024
Počet shlédnutí: 1383

Citace tohoto článku:
MALÍKOVÁ, Klára: Dotační podpora zpracování bioodpadů a aplikace výstupů na zemědělský půdní fond. Biom.cz [online]. 2023-12-01 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie/odborne-clanky/dotacni-podpora-zpracovani-bioodpadu-a-aplikace-vystupu-na-zemedelsky-pudni-fond>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto