Odborné články

Rozdělení pracovních příležitostí v odvětví obnovitelných zdrojů energie

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje IRENA odhaduje, že v oblasti obnovitelných zdrojů energie bylo k roku 2014 celosvětově zaměstnáno 7,7 mil. osob s tím, že tyto údaje neobsahují data velkých vodních elektráren. Došlo tak k 18% nárůstu oproti roku 2013. V následujících odstavcích budou uvedena data o rozdělení pracovních pozic v jednotlivých sektorech technologií využívajících obnovitelné zdroje energie.


Zastoupení jednotlivých pracovních míst dle využívaných technologií

Solární panely a fotovoltaické elektrárny

Z pohledu zaměstnanosti se jedná o největší sektor s 2,5 mil. pracovníků. Výroba solárních panelů roste díky nízkým nákladům a vyšším počtům instalací a je soustředěna do několika asijských zemí, zejména Číny a Japonska. Čína však zůstává hlavním trhem se solární energií a svůj domácí trh stále zvětšuje.

Podobný trend lze pozorovat i v Japonsku, které zvýšilo počet zaměstnaných v tomto sektoru na 210 000 v roce 2013. K dalším zemím s rostoucím trhem patří Malajsie a Korejská republika. Oproti tomu v EU došlo ke snížení počtu pracovních míst o 35%, na 165 000 zaměstnaných v roce 2013.

Biopaliva

Oblast biopaliv patří k druhému nejvýznamnějšímu sektoru z pohledu zaměstnanosti. Čítá téměř 1,8 mil. pracovních míst, s největším podílem 845 000 zaměstnaných v Brazílii.

K dalším důležitým trhům s biopalivy v Jižní Americe patří Kolumbie s 97 600 a Argentina s 30 000 pracovními místy.

Klíčoví producenti biopaliv, USA, Francie a Německo, mají omezené nabídky pracovních příležitostí v důsledku vysokého stupně mechanizace v průběhu procesu, zatímco v Číně, Indonésii a Thajsku díky podpůrným programům množství pracovních pozic roste. Například Indonésie v současnosti udržuje 223 000 pracovních pozic.

Vítr

V roce 2014 zaměstnával tento sektor přes 1 mil. obyvatel, přičemž 834 000 bylo z Číny, Německa, USA a Brazílie. V Číně vzrostl počet zaměstnaných z 356 000 v roce 2013 na 502 400 v roce 2014 a v Brazílii se odhaduje vzestup o 12 % na 35 800 v roce 2014, oproti roku 2013. V EU narostl počet zaměstnaných v sektoru větrné energetiky o 5,6 %, na čemž se z poloviny podílí Německo, následované Spojeným Královstvím a Itálií.

Solární ohřev a chlazení

Odhaduje se, že v tomto sektoru je 764 000 pracovních míst, což je o 16 % méně, než v roce 2013. Vliv na tento trend je přisuzován zpomalení trhu v Číně, kde je instalováno 80 % výrobní kapacity. I přesto však zůstává dominantním trhem s 600 000 pracovními místy, následována Indií se 75 000, Brazílií se 41 000 a EU s 37 600 pracovními místy.

Malé vodní elektrárny

Globální zaměstnanost v oboru malých vodních elektráren se odhaduje na 209 000 pracovních míst, z toho na Čínu připadá 126 000 pracovních míst, na EU připadá přibližně 20 % z celkového počtu pracovních pozic.

Velké vodní elektrárny

Dle provedeného průzkumu IRENA velké vodní elektrárny nabízí okolo 1, 5 mil. pracovních pozic.

Zaměstnanost v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve vybraných zemích

K vedoucím zemím patří Čína, Brazílie, USA, Indie, Německo, Indonésie, Japonsko, Francie, Bangladéš a Kolumbie. Společný podíl EU a USA v globální zaměstnanosti se snížila z 31 % v roce 2012 na přibližně 25 % v roce 2014. Čína tak posílila svou vedoucí pozici v počtu zaměstnanců v tomto odvětví na 3,4 milionu. 

V sektoru fotovoltaiky došlo k nárůstu zaměstnanosti o 4 %, na 1,6 mil a roční produkce činila 34 GW, které představují 70 % světové výroby. Přestože poklesla poptávka po domovních instalacích, vývoz se zvýšil o 2 %. Instalovaný výkon v roce 2014 činil 20 GW a dalších 77 GW je ve výstavbě.

Ve větrné energetice vzrostla zaměstnanost z 356 000 pracovních pozic v roce 2013 na 502 400 pracovních pozic v roce 2014. V tomtéž roce sektor biopaliv zaměstnával 521 000 lidí.

V oblasti vodních elektráren zůstává Čína jasným lídrem. Zvýšil se počet elektráren s výkonem 30 GW v roce 2013 a pro období 2014 až 2017 je naplánována další výstavba s výkonem 75 GW.

Zaměstnanost v EU v roce 2013 poklesla z 1 250 000 na 50 000 v roce 2014. Odráží se tak snížení celkových investic do tohoto odvětví.

V roce 2013 bylo největším zaměstnavatelem v oblasti obnovitelných zdrojů energie Německo s 371 400 zaměstnanci a Francie s 176 200 zaměstnanci. Spolu se Spojeným královstvím, Itálií a Španělskem tak tvořili 70 % pracovních příležitostí v celé EU, přestože ve Francii došlo ke snížení počtu pracovních pozic o 4 %, z 184 000 v roce 2012 na 176 200 v roce 2013, což se týkalo výhradně sektoru fotovoltaiky.

USA

Zaměstnanost ve fotovoltaice vzrostla o 22 %, z 142 700 na 173 800 pracovních pozic. Došlo zde k nárůstu instalovaného výkonu o 1,4 GW a to díky podpoře iniciativy SunShot, zřízené ministerstvem energetiky. V sektoru větrné energetiky pak došlo k nárůstu z 50 000 na 73 000 pracovních míst v roce 2014.

Brazílie

V sektoru větrné energetiky vzrostl instalovaný výkon z méně než 1 GW v roce 2010 na téměř 6 GW v roce 2014 a odhaduje se nárůst až na 16,5 GW v roce 2019. Současný stav se pohybuje okolo 35 800 pracovních pozic.

Klíčovými zaměstnavateli zůstávají Čína, Brazílie, USA, Indie a Německo. Nové trhy pro obnovitelné zdroje vznikají i v Japonsku, Bangladéši a Indonésii. V budoucnu bude růst zaměstnanosti v odvětví obnovitelných zdrojů energie záviset na investicích a technickém pokroku.

Tabulka č. 1: Odhadované zastoupení pracovních pozic v jednotlivých odvětvích obnovitelných zdrojů energie (zdroj: IRENA, Renewable Energy and Jobs Annual Review 2015)


Svět

Čína

Brazílie

USA

Indie

Japonsko

Bangladéš

Německo

Francie

Zbytek EU

Zaměstnanost (v tisících)

Biomasa

822

241


152

5852

53

238

Kapalná biopaliva

1,788

71

845

282

35

3


26

30

42

Bioplyn

381

20985


9

49

3

14

Geotermální energie

15435


2


17

33

54

Malé vodní elektrárny

209

126

12

8

12


5

13

4

24

Solární fotovoltaika

2,495

1,641


174

125

210

115

56

26

82

CSP – koncentrovaná sluneční energie

22


1


14

Solární vyhřívání/chlazení

764

600

41

7511

7

19

Větrná energie

1,027

502

36

73

48

3

0,1

138

20

162

Celkem

7,674

3,390

934

724

437

218

129

371

176

653

Zdroj: Ročenka společnosti IRENA Renewable Energy and Jobs Annual Review 2015 (autoři článku: Rabia Ferroukhi, Arslan Khalid, Alvaro Lopez-Peña a Michael Renner ) 1.7.2015

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplynu se v Evropské unii daří
Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet
Spotřeba pevné biomasy v Evropské unii
Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.7.2015
Poslední změna: 29.7.2015
Počet shlédnutí: 7918

Citace tohoto článku:
IRENA, : Rozdělení pracovních příležitostí v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Biom.cz [online]. 2015-07-01 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/rozdeleni-pracovnich-prilezitosti-v-odvetvi-obnovitelnych-zdroju-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto