Odborné články

Poziční zpráva AEBIOMu k akčnímu plánu pro tekutá biopaliva

Tato poziční zpráva je podporována AEBIOMem - skupinou národních asociací pro biomasu. Cíl AEBIOMu je prosazovat produkci a využívání biomasy v Evropě.

Shrnutí

AEBIOM gratuluje Evropské komisi k její nové iniciativě na poli tekutých biopaliv. AEBIOM bude komisi po podporovat v jejích snahách na zvyšování využívání alternativních paliv v Evropě s cílem zvýšení bezpečnosti zásobování palivy a redukce emisí CO2.

AEBIOM očekává velkorysejší a pozitivnější koncepci snižování daní, jelikož stále platí, že produkce energie z obnovitelných zdrojů je dražší než využívání ropy, která však pochází z omezených zásob naší planety.

Proto pouze pokud budou zavedeny silné ekonomické stimuly motivující průmysl k investicím do odvětví biopaliv, dojde k rychlému rozvoji biopaliv. Úzkoprsý koncept snižování daní by se mohl stát rozhodující překážkou pro rychlý rozvoj průmyslu tekutých biopaliv. Proto AEBIOM navrhuje:

  • prodloužit periodu se sníženou daní místo do roku 2010, do roku 2020,
  • úplné osvobození od daně by mělo být dovoleno i pro paliva s více než 50%-ním obsahem biopaliv, a to rovněž až do roku 2020.

Nakonec je požadováno, aby v Evropě byly zvýšeny minimální daně pro fosilní paliva, aby byla možná lepší harmonizace cen fosilních paliv a zlepšena konkurenceschopnost biopaliv.

7. listopadu 2001 se Evropská komise usnesla na akčním plánu o alternativních palivech a na návrzích ke dvěma vyhláškám pro podporu biopaliv a pro sladění snižování zdanění biopaliv.

AEBIOM, Evropská asociace pro biomasu vítá tuto iniciativu komise a nabízí následující komentáře a návrhy pro další vylepšení navržených vyhlášek.

a) Návrh vyhlášky na podporu využívání biopaliv

Navržená vyhláška na podporu využívání biopaliv pro dopravu je důležitým krokem v evropské energetické politice a má jednomyslný souhlas AEBIOMu.

AEBIOM plně podporuje hlavní cíle této vyhlášky, jmenovitě:

  1. zlepšit bezpečnost dodávek pohonných hmot,
  2. zredukovat emise CO2 a
  3. povzbudit ekonomickou aktivitu ve venkovských oblastech.

AEBIOM poukazuje na to, že dosažení těchto cílů a realizace kvantitativních ukazatelů této směrnice bude vyžadovat změny v zahraniční obchodní politice.

Zahraniční obchodní politika

S ohledem na fakt, že import etanolu a rostlinných olejů do Evropské unie je plně liberalizován bez jakýchkoliv celních poplatků a kvót, způsobí tato direktiva na světovém trhu zvýšenou poptávku po rostlinných olejích a etanolu. To bude pravděpodobně mít na světovém trhu pozitivní vliv na ceny rostlinných olejů a surovin pro výrobu etanolu.

Základní cíl této vyhlášky - zlepšit bezpečnost dodávek pohonných hmot v Evropě a podpořit ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech Evropy - nebude dosažen, pokud prudce vzroste import biopaliv. Proto AEBIOM navrhuje řešení:

Množství rostlinných olejů, bionafty a etanolu, které bylo importováno do Evropské unie v posledních letech by mělo být importováno i nadále bez celních poplatků a kvót. Dodatečné množství importované díky zvýšené evropské poptávce po biopalivech by mělo být předmětem doplňkových cel.

AEBIOM se domnívá, že tento návrh odpovídá na probíhající diskusi uvnitř Světové obchodní organizace o trzích se zemědělskými komoditami.

b) komentáře k návrhu vyhlášky pro harmonizaci spotřební daně z biopaliv

AEBIOM je pevně přesvědčen, že vyhláška v současné podobě vyžaduje několik úprav, které by zajistili dostatečnou podporu produkce a využívání biopaliv, a navrhuje proto následující vylepšení:

ad 8b
Článek 8b dovoluje snížení daně pro biopaliva na přechodnou dobu od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2010.

AEBIOM navrhuje prodloužení této přechodné doby na: od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2020.

Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu:
Komise ve své analýze ekonomické situace vysvětluje, že například bionafta má oproti fosilním palivům náklady vyšší o 350 EUR/1000 litrů, při ceně ropy 20$ za barel a při ceně ropy 35$ za barel má náklady vyšší o 200 EUR/1000 litrů.

V celé dokumentaci však není vysvětlení, že by po roce 2010 již rozdíl mezi cenami biopaliv a fosilních paliv neexistoval. Na druhé straně soukromé společnosti budou váhat, zda investovat kapitál do nových závodů, když by neměly možnost využívat těchto daňových úlev alespoň po dobu potřebnou k návratu vložených investic.

Kromě toho komise sama uvádí rok 2002 jako časový horizont pro tento akční plán zvýhodňující alternativní paliva. Navíc ve článku 8e je změna daňové úlevy předvídána. Tato změna umožňuje přizpůsobení daňové úlevy dle současného vývoje na trzích.

Na základě těchto úvah naléhá AEBIOM na komisi, aby prodloužila dobu osvobození od daně do roku 2020.

ad 8c
V prvním odstavci článku 8c/1 je objasněno, že osvobození od daně pro směsná paliva nesmí být vyšší než 100 % daňové úlevy na bio složku směsného paliva. Tato zásada je pochopitelná a AEBIOM ji podporuje.

ad 8c/2
Avšak druhá věta tohoto odstavce je AEBIOMem důrazně odmítána. Tato věta sděluje, že tato úleva pro směsná paliva nesmí být vyšší než 50% běžné daňové sazby. Jako vysvětlení pro toto nařízení je zmíněno, že daňové ztráty pro ministra financí by měly být limitovány.

Tato argumentace však není oprávněná, jak ukazuje následující příklad:
Vezměme zemi, ve které závazek 2% biopaliv odpovídá jednomu milionu tun biopaliv a v níž jsou tato biopaliva prodávána jako 100%-ně čistá biopaliva. Spotřební daň na biopaliva v této zemi jsou 100 EUR na tunu. V tomto případě by daňová ztráta byla 50 mil. EUR.

A představme si, že v jiné zemi stejné velikosti je biopalivo prodáváno jako směs 50% biopaliva a 50% fosilního paliva dohromady v množství 2 mil. tun směsi. V tomto případě by daňová ztráta pro vládu byla 100 mil. EUR, jelikož by bylo možné ušetřit daň pro celé množství biopaliv.

Z tohoto důvodu toto nařízení nepomáhá snižovat ztrátu na daních pro vládu, ale pouze diskriminuje obchodní strategii založenou na prodeji čistých biopaliv.

AEBIOM odmítá nesprávnou argumentaci ve zprávě komise a diskriminaci obchodování s čistými biopalivy a požaduje odstranění druhé věty v článku 8c/2.

ad 8c/3
Členské státy by měly mít možnost pokračovat v úplném odstranění daní na čistá biopaliva do roku 2020 a ne pouze do roku 2003.

ad 8d
Článek 8d se zabývá dalšími sníženími daní pro hromadnou dopravu a vládní vozové parky. Výčet výjimek by měl být rozšířen pro využívání biopaliv v oblastech se zvýšeným nebezpečím znečištění životního prostředí - na jezerech, v lesích a v zemědělství.

Na druhé straně článek 8d komplikuje administrativu celé směrnice. Proto by mělo být zváženo zavedení takového snížení daní, aby byla zajištěna konkurenceschopnost biopaliv. Pak by článek 8d nebyl potřebný a celá administrace jednodušší.

ad 8e
Myšlenka změny míry snížení daně je oprávněná.
Avšak základ pro tuto změnu by měla být cena surovin pro rostlinné oleje a etanol a cena ropy. Pokud by byly daňové výjimky redukovány pouze na základě zvýšení cen ropy, ačkoliv by se v té samé době zvyšovaly rovněž ceny zemědělských komodit potřebných pro výrobu biopaliv, pak by průmysl biopaliv ztratil svou konkurenceschopnost a mohl by se dostat do problémů

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Manifest AEBIOM pro další akce při zavádění bioenergie v Evropské unii a jejích členských státech
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Evropské trendy v bioenergetice
Využití bioalkoholu
Nové cíle při výrobě motorových biopaliv
Výroba bioetanolu ze slámy se stává realitou
Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého
Výroba bioetanolu z lignocelulózové fytomasy
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Zahraniční spolupráce s AEBIOM

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 16.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7725

Citace tohoto článku:
AEBIOM, AEBIOM, SLEJŠKA, Antonín: Poziční zpráva AEBIOMu k akčnímu plánu pro tekutá biopaliva. Biom.cz [online]. 2002-01-16 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/pozicni-zprava-aebiomu-k-akcnimu-planu-pro-tekuta-biopaliva>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto