Odborné články

Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů

Obnovitelné zdroje energie jsou v České republice podporovány Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který úzce souvisí s Národním programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů (hlava III zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií). Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. Národní program se vyhlašuje na čtyřleté období. Národní program je koncepční dokument, který stanovuje strategii v oblasti využívání potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie na příští čtyři roky. Státní program je pak rozpracováním této koncepce na daný rok a tedy konkrétní realizací Národního programu.

Evropská unie považuje využívání potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie za jednu ze svých hlavních priorit. Tento postoj je založen nejen na environmentálním hledisku, ale také na hlediscích bezpečnosti zásobování energií, snižování závislosti na dovozu paliv, snižování nezaměstnanosti apod. Státy EU si proto v Bílé knize k obnovitelným zdrojům energie a navazujících dokumentech vytýčily ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2010 nejméně zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů při současném stabilním poklesu energetické náročnosti ekonomiky.

Ve vztahu k nedávným teroristickým útokům v USA se z uvedených pozitivních efektů úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie stávají nanejvýš aktuálními bezpečnost zásobování energií a snižování závislosti na dovozu. Velké energetické zdroje a mezinárodní energovody (tranzitní plynovody a ropovody, magistrální vedení velmi vysokého napětí atd.) se mohou stát vyhledávaným cílem podobných teroristických útoků. Důvodem je, že vyspělé státy jsou na dodávkách energie životně závislé (jakékoliv významnější přerušení těchto dodávek vede téměř okamžitě k nevyhnutelnému kolapsu). Pokud tedy někdo bude chtít způsobit co největší škody, zaměří se právě na energetiku. Úspory energie, které snižují potřebu energetických zdrojů tedy přispívají ke zvýšení energetické bezpečnosti. Také obnovitelné zdroje energie, které umožňují velké energetické zdroje nahradit větším množstvím zdrojů menších, snižují zranitelnost energetických systémů a tím zvyšují bezpečnost zásobování energií.

O vážnosti úmyslů EU v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie svědčí i nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu. Tato směrnice již byla schválena 4. července 2001 Evropským parlamentem a 7. září 2001 Radou Evropské unie. Nejpozději do konce letošního roku tedy lze očekávat její publikaci v oficiálním věstníku EU a tím i definitivní vstup v platnost. Česká republika jako kandidát vstupu do EU proto bude muset k datu svého vstupu do Unie tuto směrnici integrovat do své legislativy. Směrnice mimo jiné stanovuje, jakého objemu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů má každý členský stát EU dosáhnout k roku 2010. Dále směrnice všem členským státům ukládá vytvoření takového systému podpory využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, který zajistí plnění stanovených objemů výroby.

V dlouhodobější perspektivě se proto snižování energetické náročnosti cestou zavádění nových technologií, úspor energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie může v ČR stát motorem stabilního růstu HDP. Dále úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie jsou celosvětově perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím průmyslovým a zemědělským (biomasa) odvětvím, které se v případě jeho rozvoje v ČR stane významným exportním artiklem a významně přispěje k řešení problémů zemědělské výroby. Zásadním cílem Státního programu je i další snižování energetické náročnosti výroby. Důvodem je, že spotřeba energie v ČR na jednotku HDP je v porovnání se spotřebou energie zemí EU vyšší, a to jak ve výrobní, tak i v terciální sféře.

Celková spotřeba primárních energetických zdrojů v ČR činí zhruba 1600 PJ, z čehož přibližně třetina slouží pro vytápění nebo ohřev TUV. Je zcela zřejmé, že v této oblasti existuje obrovský potenciál pro úspory a uplatnění obnovitelných zdrojů energie. Je pro nutné zintenzívnit energeticky vědomou výstavbu a rekonstrukci bytových domů. Za tímto účelem se v usnesení vlády ukládá zahrnutí do programů podpory bytové výstavby parametrů nízkoenergetických domů a vytvoření efektivního systému hodnocení investičních záměrů v této oblasti. Nízkoenergetickým domem se pro dané účely rozumí bytové domy vykazující roční spotřebu energie méně než 50 kWh/m2.rok. Nezbytnost zajištění parametrů nízkoenergetického domu plyne z několika důvodů:

 • zajištění efektivní alokace veřejných prostředků,
 • posílení bezpečnosti zásobování energií,
 • snížení spotřeby neobnovitelných a zahraničních primárních zdrojů energie,
 • minimalizace budoucích provozních nákladů na energii v bytových domech,
 • využití potenciálu výstavby a rekonstrukcí bytových domů bez nutnosti vynakládání výrazně vyšších finančních prostředků, než na "běžnou" výstavbu a rekonstrukce.

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií stanoví v §4, odst. 1 "Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje.Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie."

Odst.2, že "územní energetickou koncepci (ÚEK) pořizuje kraj, hl. m. Praha a statutární města v přenesené působnosti. ÚEK je závazným podkladem pro územní plánování." Dále je konstatováno, že "Obec má právo pro svůj územní obvod nebo jeho část pořídit ÚEK v souladu se státní energetickou koncepcí a pro její uskutečnění může vydat závazný právní předpis."

ÚEK ze zákona obsahuje:

 1. rozbor trendů vývoje poptávky po energii,
 2. rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,
 3. hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie,
 4. hodnocení ekonomicky využitelných úspor z hospodárnějšího využití energie,
 5. řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na životní prostředí.

Tvorba koncepcí se řídí Nařízením vlády ČR 195/2001 Sb. ze dne 21. května 2001, které stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Toto nařízení stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce na úrovni krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.

Pokud obec využije svého práva pořídit územní energetickou koncepci pro svůj územní obvod nebo jeho část, může postupovat podle tohoto nařízení obdobně s přihlédnutím k dostupnosti vstupních údajů.

Obnovitelných zdrojů se týká odstavec 3., Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, které obsahuje:

 1. analýzu možnosti užití obnovitelných zdrojů energie zaměřené na regionální a místní cíle a snížení ekologické zátěže,
 2. zjištění a možnosti využívání případného výskytu druhotných energetických zdrojů na území.

ÚEK by měla dále obsahovat rozbor trendů vývoje poptávky po energii a analýzu území, jejímž cílem je shromáždit údaje o počtu obyvatel a sídelní struktuře včetně výhledu, dále geografické a klimatické údaje, na základě kterých je možno provádět tepelně technické výpočty a analyzovat budoucí výrobu a spotřebu energie, analýzu spotřebitelských systémů a jejich nároků v dalších letech, jejímž cílem je určení spotřebitelů a spotřebitelských systémů v tomto členění: bytová sféra, občanská vybavenost, podnikatelský sektor a provedení kvantifikace jejich energetické náročnosti.

Řešení energetického hospodářství území obsahuje:

 1. zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie a s ekonomickou efektivností při respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek a se zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie,
 2. formulaci variant technického řešení rozvoje místního energetického systému vedoucích k uspokojení požadavků definovaných prognózou vývoje energetické poptávky řešeného územního obvodu a požadavků na kvalitu ovzduší a ochranu klimatu. Při formulaci variant se může uplatnit princip dvoucestného zásobování energií.

V rámci Programu je tvorba těchto koncepcí podporována prostřednictvím ČEA, ale i mimo Program v rámci konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek v rámci Příloh I Směrnice MŽP o poskytování prostředků ze SFŽP - a to koordinovaně jak s ohledem na kapacity, tak i na finanční zdroje.

Energetická koncepce od počátku vytvářená s hlavním motivem dosahování maximální možné míry energetické efektivnosti a maximálního využívání obnovitelných zdrojů energie dává do budoucna kvalitní základ pro dosažení vysoké míry energetické bezpečnosti a značných pozitivních environmentálních dopadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Krajíčkův zákon, aneb jak definovat zdroje
Nové cíle v energetickém využití biomasy a příprava high-technologií k jejich zabezpečování
Kněžice – model lokální energetické soběstačnosti
V očekávání konečného návrhu státní energetické koncepce
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií
Nové akční plány v obnovitelných energiích
Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů

Předchozí / následující díl(y):

Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Biomasa ve škole
Využití bioalkoholu
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)
Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.
Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska
Společné spalování biomasy a uhlí
Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 6.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 9430

Citace tohoto článku:
JAKOBE, Pavel: Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů. Biom.cz [online]. 2001-12-06 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/obnovitelne-zdroje-energie-z-pohledu-ekologie-a-regionalnich-energetickych-konceptu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto