Odborné články

Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS

Exkurzia na kompostárni OFFSHOOTS sa uskutočnila 7. júna 2006 ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu „Growing with Compost“.

Obr. 1: Vstupná brána do Offshoots.

Počas exkurzie nás sprevádzal Phil Dewhurst, ktorý je projektovým manažérom OFFSHOOTS.

1. HISTÓRIA OFFSHOOTS

Kompostáreň je súčasťou Offshoots - permakultúrneho sídla, ktoré sa nachádza v záhrade historického sídla Towneley Hall v mestečku Burnley v kraji Lancashire vo Veľkej Británii. V bezprostrednom okolí sídla Towneley Hall sa nachádza nádherný rozľahlý park. Záhrada slúžila pôvodne na pestovanie plodov a rastlín pre kuchyňu Towneley Hall. Celá záhrada je obklopená pôvodným kamenným múrom. Od roku 1902, kedy bolo celé sídlo odpredané pôvodnými majiteľmi Mestskému úradu, sa o sídlo začala starať mestská rada, ktorej záhrada slúžila ako parkovisko a sklad nepotrebných vecí. Postupne bola zanedbávaná a celá zarástla burinou.

V roku 1997 bola záhrada uvolnená pre mestských aktivistov, ktorí začali v záhrade organizovať pre návštevníkov kurzy permakultúry. Tým sa rozbehla aj komplexná rekonštrukcia záhrady. Všetky aktivity a riadenie chodu záhrady boli vykonávané na dobrovoľníckej báze. Až v roku 2002 boli prvýkrát zabezpečené finančné prostriedky na zamestnanie profesionálneho manažmentu záhrady.

Slovo permakultúra je skratka slov permanent agriculture, ale tiež permanentná kultúra, v zmysle trvalo udržateľná kultúra. Zaoberá sa rastlinami, zvieratami, budovami a infraštruktúrou. Nejde tu však o tieto prvky osobitne. Skúma vzájomné vzťahy, ktoré medzi týmito prvkami môžeme vytvoriť tým, že ich správne rozmiestnime v priestore.

Obr. 2: Budova kancelárie so zatrávnenou strechou. Pred budovou je koreňová čistiareň odpadových vôd.

Je to dizajnérsky systém, ktorý chráni prírodu, regeneruje poškodené, produkuje udržateľné. Dá sa aplikovať vo všetkých krajinách sveta, na vidieku i v meste. Vytvára správne vzťahy a buduje funkčné spoločenstvá. Základný rámec pre vytvorenie takéhoto dizajnu je etika.

2. AKTIVITY OFFSHOOTS

Postupne boli v záhrade postavené 4 ekologické stavby. Boli zhotovené rôznymi technológiami a z rôznych prírodných materiálov. V týchto stavbách sa využíva výlučne energia získaná z vetra a slnka, pomocou malého veterného generátora a slnečných kolektorov.

Obr. 3: Hlinená stavba s pecou na chlieb a pizzu.
 • Pýchou je budova so zelenou trávnatou strechou. Budova slúži ako kancelária a jedáleň. Odpadové vody sú odvádzané do biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá je vybudovaná v tesnej blízkosti budovy. Je v podobe rybníčka s hustým porastom vodných rastlín, ktoré prirodzene prečisťujú odpadovú vodu.
 • Kompostovací záchod je neobvyklého oblejšieho tvaru a je postavený z nepálenej hliny.
 • Funkčná pec, v ktorej sa dokáže upiecť vynikajúci chlieb a pizza, sa nachádza v hlinenej stavbe oblého tvaru postavenej z ílu a slamy.
 • Je tu zriadená aj stolárska dielňa, v ktorej dobrovoľníci opravujú náradie a vyrábajú drobné pomôcky z dreva. Používajú sa tu stolárske stroje výlučne na mechanický pohon.

V záhrade sa nachádza aj skleník, v ktorom existuje už 9 rokov lesná škôlka. V roku 2001 vznikla spolupráca medzi Offshoots a Mestským úradom Burnley, Lesmi Burnley v projekte Millennium Commission Arboretum. Cieľom projektu je vypestovať stromy v škôlke priamo zo semienka a potom ich ponúkať do celej Európy. Do dnešného dňa bolo v lesnej škôlke vypestovaných 2 500 stromčekov 30tich rodov a 70tich druhov.

Obr. 4: Kompostovací záchod.

Záhrada, ktorá bola po dlhé roky zanedbávaná, bola celá obnovená s využitím princípov permakultúry. Nájdeme tu záhony založené do kruhu, bylinkovú špirálu, záhony v rôznych výškach, rastliny pestované v nepotrebných predmetoch z domácnosti napr. v pneumatike, vo vani, a pod. Z odumretých stromov sa stali umelecké diela. Sú to napr. vták, trčiace nohy záhradníčky zo zeme,... Chovajú sa tu včely.

Samostatná sekcia záhrady je venovaná problematike pestovania rastlín (jedlých aj okrasných) v obmedzených priestoroch (verandy, balkóny, okná, malé záhrady...). Na viacerých miestach sú rozmiestnené rôzne typy kompostovacích zásobníkov (drevené a plastové). Tie spolu so stručným textom slúžia na propagáciu domáceho kompostovania.

Obr. 5: Kombinovaný drvič - štiepkovač GreenMech.

Projekt zazeleňovania malých zadných záhrad v typických anglických radových zástavbách domov získal v januári 2006 cenu BURA (britská cena za regeneráciu sídiel).

Biologické odpady vznikajúce v záhrade ako aj v priľahlom parku sú kompostované v týchto zásobníkoch alebo v boxovej kompostárni, ktorá je umiestnená priamo v záhrade. Na prevádzkovanie kancelárie a boxovej kompostárne sa využíva energia vyrábaná slnečnými kolektormi umiestnenými na streche budovy.

V sídle pracujú ľudia zo škôl, univerzít, návštevníci a dobrovoľníci všetkých vekových skupín a schopností. Ročne toto miesto navštívi viac ako 5 000 ľudí. Sídlo poskytuje ukážky ako úspešne pestovať rastliny s pomocou tzv. zelených technológií v tomto modernom veku.

3. KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE V OFFSHOOTS

Projekt zahŕňa zber kuchynského odpadu z domácností systémom odo dverí, jeho odvoz do Offshoots a jeho následné skompostovanie rôznymi spôsobmi. Projekt úspešne prebieha už 5 rokov.

Obr. 6: Nádoba a kompostovateľné vrecká používané na zber biologických odpadov z domácností.

Kuchynský odpad sa od pôvodcov odpadu zbiera do kompostovateľných vreciek. Zber zabezpečuje vyškolený kompost majster, ktorý kontroluje aj kvalitu vyzbieraného bioodpadu. V prvých troch rokoch bol bioodpad zbieraný vozidlom, ktorý sa predtým používal na rozvoz fľaškového mlieka. Bol poháňaný slnečnou energiou. V súčasnosti sa zber vykonáva prepravným vozidlom poháňaným bionaftou. Kuchynský odpad sa zbiera len z domácností, ktoré sú dobrovoľne zapojené do projektu.

Zbieraný kuchynský odpad (sú to zvyšky varenej stravy, pokazené potraviny, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, škrupinky z vajec, plesnivý chlieb, sáčky z čaju, zvyšky z kávovaru, odrezky kvetov a podstielky od škrečkov a morských prasiatok a pod.) je len jednou časťou bioodpadov, ktoré sa zhodnocujú v kompostárni. Ďalej sa zbiera aj biologický odpad z rozľahlého parku sídla Towneley Hall, teda odpad z dreva, tráva, lístie, zvyšky odumretých rastlín zo záhonov. Poslednou časťou je bioodpad vznikajúci priamo v permakultúrnej záhrade ako napr. zvyšky odumretých rastlín, drevný odpad zo stolárskej dielne, zvyšky jedál od návštevníkov a zamestnancov...

Väčšina spomínaného biologického odpadu sa kompostuje v boxovej kompostárni. Je tvorená tromi boxami s názvom „Rocket“, ktorá bola navrhnutá firmou Accelerated Compost Limited. Kapacita kompostárne je 600 až 700 ton bioodpadu ročne. Z neho vzniká asi 300 ton kompostu ročne.

Obr. 7: Násypka nožového mlyna na drvenie kuchynského bioodpadu.

Predtým ako sa bioodpad vloží na kompostovanie do boxov, musí sa nazbieraný bioodpad upraviť. Drevný odpad a iné nadrozmerné a tvrdšie časti sú drvené na kombinovanom stroji drvič / štiepkovač. Ten dokáže spracovať materiál až do hrúbky 150 mm. Kuchynský bioodpad vyzbieraný z domácností je spoločne s ostatným bioodpadom drvený na nožovom mlyne, ktorý je zabudovaný priamo v kompostovacej linke.

Obr. 8: Dávkovanie bioodpadu do kompostovacieho boxu.

Nakoľko jednotlivé materiály majú rôzne vlastnosti a rôzny stupeň rozložiteľnosti, je potrebné ich vzájomné zmiešavanie do rovnomernej zmesi. Zmiešavajú sa podľa vopred stanovenej a praxou odskúšanej surovinovej skladby tak, aby bol dosiahnutý potrebný pomer uhlíkatého materiálu (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie...) a dusíkatého materiálu (kuchynský odpad, čerstvo pokosená tráva...).

Rovnováha uhlíka a dusíka je jednou zo základných podmienok, ktoré zaručujú vhodné prostredie na rozvoj a prácu mikroorganizmov potrebných na zabezpečenie aktívneho rozkladného procesu a výrobu kompostu bohatého na živiny.

Takto pripravený materiál sa vkladá do vstupnej časti kompostárne. Do zásobníkov sa vsypávajú naraz maximálne 3 ks 45 litrových nádob naplnených podrveným bioodpadom. Počas 24och hodín sa vysype spolu 24 nádob vždy v intervale minimálne 3och hodín. Potom sa 3 dni box nenapĺňa.

Obr. 9: Tri kompostovacie boxy Rocket.

Kompostáreň je umiestnená v miestnosti, ktorá je v zimných mesiacoch vykurovaná a tým sa v okolitom prostredí zariadení (boxov) udržuje stále rovnaká teplota. Samotné kompostovacie zariadenie je v tvare ležiaceho kvádra. Vo vnútri boxu sa nachádza rotujúce otáčavé zariadenie – šnek, ktorý zabezpečuje premiešavanie kompostu a tým i jeho prevzdušňovanie. Šnek sa spúšťa automaticky každých 15 minút. Premiešavanie ponúka rozkladným mikroorganizmom optimálne pracovné prostredie pre rozkladanie bioodpadu. Pokiaľ je nutné prevzdušniť kompost, je tu zabezpečená mechanická aerácia vháňaním vzduchu zvonka. V presných vzdialenostiach sú na boxe umiestnené 4 teplomery, ktoré monitorujú správnosť kompostovacieho procesu. Teplota sa zobrazuje na displeji zariadenia, ktoré monitoruje a zaznamenáva priebeh teplôt všetkých teplomerov. Je umiestnené na čele každého boxu. Pokiaľ nie je teplota optimálna, do vnútra sa priloží vhodný materiál a tým sa upraví kompostovací proces a následne s tým i teplota. Vo valci sa dosahuje kritická teplota 70°C. Minimálne 2-3 dni sa tu teplota kompostovaného materiálu drží nad hodnotu 60°C, čím sa zabezpečí jeho hygienizácia. Z boxov sú vyvedené potrubia, ktoré zabezpečujú odsávanie vzniknutých plynov. Je to prirodzený komínový efekt. Šíreniu prípadného zápachu zabraňuje uhlíkový filter, ktorý je umiestnený tesne pred vývodom potrubia do komína. Energia na chod kompostárne sa získava výlučne zo solárnych článkov.

Obr. 10: Zariadenie, ktoré monitoruje a zaznamenáva teplotu v kompostovacom boxe.

Prirodzenou cestou by kompostovanie trvalo niekoľko mesiacov, no s použitím tejto boxovej kompostárne je to len pár týždňov, cca 2 týždne. Po aktívnom kompostovacom procese v boxovej kompostárni sa kompost preosieva a následne dozrieva. Kompost je ešte aktívny a má teplotu 40 – 45°C. Dozrievanie trvá cca 18 dní a prebieha v plastových nádobách o objeme 240 litrov.

Obr. 11: Výstupný otvor pre kompost

Vyzretý kompost je vkladaný do vriec a je:

 • ponúkaný na lokálny predaj,
 • používaný v celej permakultúrnej záhrade
 • používaný v skleníku (škôlka na pestovanie stromov)
 • používaný na záhradnícke práce na pozemkoch sídla Towneley Hall

4. VYBAVENIE KOMPOSTÁRNE

Rocket technológia pozostáva z týchto častí:

 • 3 kontinuálne kompostovacie jednotky (boxy)
 • nožový drvič – mlyn
 • sondy merajúce a zaznamenávajúce teplotu
 • systém na čistenie vzduchu (uhlíkový filter)

Tieto základné časti kompostárne sú doplnené o:

 • halu, v ktorej je umiestnená technológia
 • plochu na uskladnenie a úpravu bioodpadu z parku a záhrady
 • plochu s nádobami, v ktorých dozrieva kompost
 • prístrešok na preosievanie kompostu

Na kompostárni sa používajú tieto strojné zariadenia:

 • kombinovaný drvič / štiepkovač Greenmech Eco – Combi (vlastný pohon)
 • bubnový preosievač na ručný pohon

5. TECHNOLÓGIA ROCKET

Rocket – technológia kompostovania v boxoch je riešením pre malé priemyselné alebo komerčné kompostárne, ale aj komunity, ktoré produkujú týždenne 50 až 7 000 litrov kuchynského bioodpadu alebo zmes kuchynského a záhradného bioodpadu.

Obr. 12: Plocha s nádobami, v ktorých dozrieva kompost.

Boxy môžu byť používané na miestach, kde sa chcú alebo musia spracovávať vzniknuté bioodpady na konečný produkt – kompost. Takto vyrobený kompost môže byť používaný pre vlastnú potrebu, alebo po registrácii kompostu podľa miestnych podmienok, dávaný do obehu predajom.

Obr. 13: Ručný bubnový preosievač kompostu.

Technológia Rocket bola navrhnutá v spolupráci s DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs) tak, aby bola v zhode s nariadením Európskej komisie č. 1774/2002 (ES), ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Nariadenie stanovuje a konkretizuje pravidlá pre nakladanie s týmito produktmi, sprísňuje zákaz skrmovania a navyše prináša vyššiu mieru kontroly nakladania s týmto bioodpadom. Znamená to, že Rocket môže byť používaný i pri nakladaní s odpadom z potravín vrátane mäsa a mliečnych výrobkov. Na základe toho, bolo Rocket – boxovému kompostéru začiatkom roka 2003 udelený titul - Európsky patent roka.

Rocket je v súčasnosti vyrábaný v 4 veľkostiach:

 • A 500

  Veľkosť: 2.0m dlhý, 0.7m široký, 1.4m vysoký.

  Zahŕňa podporný vozík.

  Kapacita: do 600 litrov bioodpadu za týždeň.

  Prevádzkové náklady: cca 0,5 libry za týždeň.

  Vhodný pre školy, úrady, reštaurácie alebo pre 50 domácností.

 • A 700

  Veľkosť: 3.0m dlhý, 0.9m široký, 1.5m vysoký.

  Zahŕňa podporný rám.

  Kapacita: do 1400 litrov bioodpadu za týždeň.

  Prevádzkové náklady: cca 1 libra za týždeň.

  Vhodný pre menšie väznice, stravovne, ubytovne a internáty, komunitné kompostovacie skupiny alebo 115 domácností.

 • A 900

  Veľkosť: 4.0m dlhý, 1.0m široký, 1.6m vysoký.

  Zahŕňa podporný rám.

  Kapacita: do 3500 litrov za týždeň.

  Prevádzkové náklady: cca 3 libry za týždeň.

  Vhodný pre univerzity, veľké formy komunitného kompostovania, prevádzky vyrábajúce potraviny, golfové ihriská alebo 290 domácností.

 • A 1200

  Veľkosť: 6.0m dlhý, 1.2m široký, 1.8m vysoký.

  Kapacita: do 7000 litrov za týždeň.

  Prevádzkové náklady: cca od 3 libry za týždeň.

  Použitie pre veľké prevádzky alebo 580 domácností.

Podľa veľkosti zariadenia je možné v ňom spracovať 50 až 7 000 litrov biologických odpadov za týždeň. Môžu to byť záhradné bioodpady, bioodpady z verejného stravovania vrátane mäsa a mliečnych výrobkov, kuchynského a reštauračného bioodpadu, pilín z podstielok domácich zvierat... Podľa slov predstaviteľov výrobcu tohto zariadenia je v súčasnosti Rocket jediným boxovým kompostérom svojej veľkosti, ktorý je schválený na nakladanie s kuchynským bioodpadom v zmysle nariadenia 1774/2002 ES.

Obr. 14: Jeden z mnohých vzorových kompostovacích zásobníkov.

Všetky vyrábané Rocket zariadenia sú navrhnuté tak, aby mali v čo najväčšej miere minimalizované energetické vstupy a prácnosť ako aj prevádzkové náklady. Tie závisia od okolitej teploty, druhov a množstiev odpadového materiálu, ktoré sa v nich spracovávajú. Sú použiteľné kdekoľvek, kde je k dispozícii 230 V a 13-ampérová zásuvka.

Obr. 15: Kompost je používaný aj na tieto záhony.

Všetky Rocket sú vyrobené so špeciálne namazaným systémom k zjednodušeniu prevádzky a zlepšeniu dĺžky životnosti. A700 a A900 môžu byť dodávané s rôzne rýchlym extrakčným systémom, majú nové hriadele a prevodovky navrhnuté na to, aby pomohli znížiť prevádzkové náklady.

Rocket je možné používať:

 • v prevádzke komunitného kompostovania, kde sa zbiera kuchynský bioodpad v bytových domoch,
 • vo väzniciach a iných ústavoch, kde sa oddelene zbiera kuchynský bioodpad,
 • v školských zariadeniach, kde sa kompostuje bioodpad z údržby školskej záhrady a bioodpad z kuchyne,
 • v menších mestských alebo obecných kompostárňach, kde sa kompostuje bioodpad zbieraný od obyvateľov,
 • v prevádzkach vývarovní a kuchýň,

Možné Rocket príslušenstvo:

 • Plošina pre A700, A900 a A1200
 • Sondový teplomer
 • 4-programový teplomer s uchovaním dát – s USB
 • ACL 5E GWS – tichý drvič pre domáce záhrady
 • ACL 5E RS – sito na pohon
 • ACL RT – prívesný vozík pre Rocket
 • ACL odstraňovač zápachu – s uhlíkovým filtrom
 • ACL RVK ventilačný systém A700/900/1200
 • ACL Rocket stimulátor – urýchľovač a stabilizátor kompostu
 • ACL super Rocket – deodorizácia biologického materiálu
 • ACL RFD – dávkovací systém pre Rocket stimulátor – automatický typ
 • ACL FM – macerátor kuchynského odpadu a zbavovač vody
 • ACL DSB – kolekcia vriec na kompost, dvojvrstvové – 60 a 120 litrové
 • ACL SST – kovový triediaci stôl pre použitie s ACL FM, k triedeniu odpadov.

7. NA ZÁVER

Ako je vidieť na príklade z OFFSHOOTS, na skompostovanie bioodpadu nemusí byť vždy nevyhnutné postavenie veľkej kompostárne z veľkým množstvom úzko špecializovaných a drahých strojov.

Kompostáreň Offshoots je elegantné riešenie nakladania s bioodpadom a môže sa stať príkladom aj v našich podmienkach. Medzi najväčšie pozitíva patrí:

 • bezprostredná blízkosť zdroja bioodpadov,
 • blízkosť plôch, kde sa využíva vzniknutý kompost,
 • bezpečné a rýchle spracovanie aj potenciálne rizikových bioodpadov,
 • uzavretý systém bez negatívnych vplyvov na okolie,
 • veľmi priaznivý pomer potrebného priestoru a kapacity zariadenia,
 • nenápadné umiestnenie v príjemnom prostredí,
 • nízke prevádzkové náklady,
 • nízka prácnosť pri kompostovaní,
 • stavebnicový systém umožňujúci bezproblémové zvýšenie kapacity zariadenia...

Výstavba podobnej kompostárne s elimináciou zápachu a dostatočným stupňom hygienizácie je vhodná všade tam, kde:

 • sa idú kompostovať bioodpady so zvýšeným rizikom vzniku zápachu
 • sa idú kompostovať bioodpady spadajúce pod nariadenie 1774/2002 ES
 • sa uvažovaná kompostáreň má nachádzať v blízkosti obytných zón.

Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Prečo stavať regionálnu kompostáreň?
Výskyt škodlivých organizmů při kompostování
Humus - půda - rostlina (13) Půdní zlepšovače na bázi humusových látek
Analýza přítomnosti semen kulturních i planých druhů v rychlokompostu
Zelená farma, zelená energie
Kompostování - řízená biologická aerobní technologie
Kompostovanie na obecných kompostoviskách

Předchozí / následující díl(y):

Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD
Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko
Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 26.3.2007
Poslední změna: 24.3.2007
Počet shlédnutí: 7777

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS. Biom.cz [online]. 2007-03-26 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/kompostovanie-v-eu-iv-kompostaren-offshoots>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto