Odborné články

Kompostování - řízená biologická aerobní technologie

Kompostování je řízená biologická aerobní technologie pro zpracování biologicky rozložitelných rostlinných surovin a odpadů nejčastěji překopáváním venkovních zakládek.

Kompostování je technologie, kterou AGRO CS, a.s. vyrábí fermentovaný kůrový kompost, který je spolu s rašelinou základní surovinou pro následnou výrobu zahradnických substrátů a v posledních třech letech i technologií pro výrobu průmyslového kompostu, jehož surovinami jsou biologicky rozložitelné rostlinné materiály a pečlivě vybrané šarže kalů z komunálních ČOV.

Základními atributy kompostování a výroby kompostů jsou:

  • přesně daná skladba známých vstupujících surovin, velikost a tvar zakládek,
  • vybavenost stroji a plochami vhodnými ke kompostování,
  • dodržení technologických úkonů potřebných pro kontrolu kompostování,
  • jasná deklarace hotového výrobku včetně jakostního osvědčení,
  • realizace výrobku - kompostu na konečného odběratele.

Vše je třeba dát do souladu se stávající legislativou, která je pro komposty - organické hnojivo tak propracovaná, že v žádném případě nemůže dojít k ohrožení, či zhoršení životního prostředí.

Kompostování kůry je pro AGRO CS, a.s. nezbytnou nutností pro zajištění výroby substrátů.

Pro potřeby zahradní divize zkompostuje AGRO CS ročně cca 200 tisíc m3 kůry a pro středisko průmyslových kompostů asi 10 tisíc m3 biologicky rozložitelných rostlinných surovin a odpadů. Kvalitní kompostování kůry nelze v těchto objemech provádět bez dostatečné rozlohy kvalitních zpevněných ploch. Proto AGRO CS provedlo v minulém roce velmi nákladnou opravu kompostovacích ploch a dobudovalo prodejní zázemí střediska ve Smiřicích, kde firma realizuje prodej substrátů a dalších výrobku ve volném prodeji. Je třeba si uvědomit, že náklad na 1m2 zpevněné kompostovaní plochy představuje až 1 500,- Kč . Přitom na 1m2 plochy umístíte necelý lm3 kompostu.

Pro realizaci programu výroby průmyslových kompostů, kde jsou hlavními surovinami přebytky rostlinné výroby od zemědělců, zeleň z měst a obcí sadů apod., zbytky ze zpracování dřeva a vhodné kaly z komunálních ČOV, požádalo loni AGRO CS Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na výstavbu vzorové kompostárny . Náklady na takovou kompostárnu jsou 70 mil. Kč. Ta je situována do katastru bývalé cihelny nedaleko Jaroměře.

Tento projekt podpořil Královehradecký krajský úřad, když jej jako pilotní zařadil do svého Plánu odpadového hospodářství. Chtěli bychom poděkovat Krajskému úřadu, zvláště ref. ŽPaZ, za pomoc při podpoře tohoto projektu i když přidělení dotace bylo SFŽP ČR nakonec zamítnuto.

Bude tedy nutné přejít na systém postupné realizace menších částí. Domníváme se však, že pro naplnění lhůt zákona o odpadech (omezování skládkování) by co nejrychlejší výstavba a provozování takovéto kompostárny bylo velkým přínosem.

Kompostování je prověřená, enviromentální technologie, která umí zpracovat drtivou většinu rostlinných biologicky rozložitelných materiálů. Je to technologie, která na jedné straně vezme z přírody suroviny a na straně druhé je do přírody po fermentaci zase vrátí, za velmi příznivých ekonomických relacích.

Navíc nemá tato technologie žádné odpady, které je třeba následně řešit. Snad jen vody z kompostovacích ploch. Ty však budou využity pro zkrápění kompostů. Nemalým přínosem je možnost stavět kompostárny podle základního projektu opakovaně na různých místech bez nákladných projektových úprav.

Kompostování je v současné době skloňováno v mnoha časopisech a článcích. Od kompostování na soukromých zahrádkách pro vlastní potřebu, přes obecní a městské kompostány až po kompostárny s kapacitou několika tisíc tun kompostu ročně.

Je však nutné znovu zdůraznit že kompostování představuje velké množství znalostí a zkušeností, technického a technologické vybavení, monitorovacího systém a zázemí pro jeho úspěšnou realizaci, tedy úspěšnou výrobu kompostů. Mnohem více u průmyslového kompostování, kde může být mnoho různých vstupujících surovin. Chceme-li dodržet literu zákona není zařízení pro kompostování vůbec snadnou ani levnou záležitostí.

A hlavně musíme umět to nejdůležitější. Jak realizovat vyrobený kompost k zákazníkovi. To je v současné době pro kompostáře největší oříšek. Domníváme se, že pro zdárné rozjetí kompostování a uplatnění kompostu, by měla být daleko větší podpora ze strany státu, tedy hlavně z Ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Kompostování není jedinou technologií využití a zpracování rostlinných biologicky rozložitelných materiálů a odpadů. Existují další technologie, které využívají výše uvedené materiály.

Pomineme-li divokou likvidaci neakreditovanými firmami mohou to být:

  • výroba izolačních materiálů,
  • energetické využití pro výrobu tepla v kotelnách, případně využití pro výrobu elektrické energie.

Každá však má své pro i proti. Například při spalování může hrozit dlouhodobá kontaminace přírody spady z takovýchto zařízení.

Co říci závěrem?

Kompostování tj. výroba kompostů by měla být základní technologií, která zpracuje biologicky rozložitelné rostlinné suroviny a odpady. Tím získáme vynikající organické hnojivo pro zemědělce, zahrádkáře a výbornou surovinu potřebnou pro tvorbu krajiny.

Článek byl uveřejněn v rámci přípravy spolupráce na přípravě výstavy ECO CITY.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompost a kompostér
Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Analýza přítomnosti semen kulturních i planých druhů v rychlokompostu
Humus - půda - rostlina (10) Způsoby aplikace kapalných humusových preparátů v polních podmínkách
Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko
Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS
Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko
Třídění, sběr a zpracování separovaných složek z komunálního odpadu v systému odpadového hospodářství regionu Svazku obcí okresu Třebíč
Legislativa biologicky rozložitelných odpadů
Kompost, stmelující prvek odpadářů a zemědělců

Předchozí / následující díl(y):

Stroje pro zpracování biomasy od firmy Karlow Karlshof
Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Legislativa biologicky rozložitelných odpadů
Nastal ten pravý čas pro bioplyn?
Kotelny na biomasu pro obce a města
Energetické seno a jeho využití
Možnosti financování investic do úspor energie - tři roky zkušeností programu CEEF

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 18.5.2006
Poslední změna: 17.5.2006
Počet shlédnutí: 10526

Citace tohoto článku:
STANĚK, Karel: Kompostování - řízená biologická aerobní technologie. Biom.cz [online]. 2006-05-18 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/kompostovani-rizena-biologicka-aerobni-technologie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto