Odborné články

Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin

S připojením ČR do EU se změnily dotační tituly, které pěstování energetických rostlin podporovaly. Zemědělský resort přistupuje do EU tzv. zjednodušeným způsobem, takže podpora se bude přiznávat na plochu půdy, bez ohledu na plodiny, které se budou pěstovat. Stávající dotační titul, který do r. 2003 umožnil rychlý nárůst osevních ploch energetických bylin byl tudíž zrušen, neboť kategorie "uvádění půdy do klidu" se v ČR od r. 2004 neuplatňuje. Znamená to, že podpora pěstování energetických bylin byla ke všeobecnému zklamání pěstitelů zrušena. Zájem pěstitelů tudíž značně opadá, neboť pro případ, kdy budou dotovány všechny pěstované plodiny úplně stejně, včetně plodin energetických, budou zemědělci pěstovat raději ty plodiny, které důvěrně znají a nemusí se namáhat se seznamováním nových pro ně málo známých pěstitelských technologií. Je to obrovská škoda, neboť jsou reálné obavy, že se proto nepodaří zajistit dostatek biomasy, která je nezbytná pro stanovení cílů, které si ČR vytýčila pro r. 2010.

Z posouzení potenciálu energetické biomasy přitom vyplývá, že pro zadané cíle do r. 2010 je nezbytné téměř z poloviny (47,1 %) získat biomasu záměrným pěstováním, jak je zřejmé z připojeného přehledu:

druh biomasy energie : celkem z toho teplo elektřina
v % PJ PJ GWh
dřevo a dřevní odpad 24 33,1 25,2 427
sláma obilnin a olejnin 11,7 15,7 11,9 224
energetické rostliny 47,1 63 47,7 945
bioplyn 16,3 21,8 15,6 535
celkem 100 133,6 100,4 2231

Pro pěstování energetických rostlin jsou nejvýznamnější energetické byliny, neboť se během posledních 2 let, kdy byly dotace 5 500 Kč/ha, podařilo založit již několik set ha těchto plodin. V porovnání s rychle rostoucími dřevinami, které se u nás propagují již více než 10 let, je to významný úspěch. Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) je zatím založeno jen na několik desítkách hektarů v celé ČR. Příčinou je vysoká finanční i materiální náročnost zakládání těchto plantáží a relativně dlouhá doba počáteční produkce energetické biomasy od výsadby rostlin. Další důvodem je nutnost vyčlenění pozemku ze zemědělské půdy, což bývá složitý administrativní proces. Podle nejnovějšího hodnocení může dosáhnout založení plantáže RRD a následné ošetření až 90 tis.Kč/ha. Nedostatkem je rovněž nezbytná velmi drahá mechanizace na obdělávání rozsáhlejších ploch, která není v ČR dosud k dispozici. Ručním, málo efektivním způsobem lze zajistit obdělání plochy RRD jen cca do 5 ha, jak uvádí nejnovější hodnocení příslušných odborníků (Alternativní energie č.8/2003, str. 8), kteří mimo jiné uvádí, že se jedná v podstatě o „začarovaný kruh“: není-li mechanizace, nelze zakládat větší plochy, ale pokud nejsou větší plochy RRD, je problematické obstarávat speciální drahou mechanizaci. Významnější rozšíření ploch RRD se dosud nepodařilo zajistit i přesto, že jsou v ČR na založení těchto porostů poskytovány velmi vysoké dotace a to 60.000 Kč/ha produkčních plantáží (na reprodukční až 70.000 Kč/ha).

Pro pěstování energetických bylin přestal platit dotační titul z minulých let, jak je výše uvedeno a tak hrozilo, že na pěstování energetických bylin nebudou žádné podpory. Vzhledem k zásadnímu významu pro zajištění energie z biomasy, jsme začali v rámci CZ Biom již v létě r. 2003 intenzivně jednat s představiteli Ministerstva zemědělství o zachování stávajících dotací, což se bohužel do konce dubna, tedy před vstupem do EU nepodařilo zajistit. Usilovali jsme proto o vytvoření nových dotací, což přestavovalo bezpočet náročných jednání na nejrůznějších úrovních na MZe. Po mnoha administrativních krocích se přece jen podařilo i pro letošní rok zajistit určitou podporu nad rámec plošných dotací, uplatňovaných pro zemědělskou půdu. Stalo se to ale až 24. června 2004, kdy byly dotace vyhlášeny, v této formě: Zásady pro poskytování finanční podpory na založení a údržbu porostů bylin pro energetické využití pěstovaných na orné půdě. O tyto dotace se mohou pěstitelé přihlásit na regionálních zemědělských agenturách MZe do 31.7.2004, jak vyplývá z textu a návodu Zásad, uvedených samostatně v úplném znění v návaznosti na tyto informace. Dotaci vyhlásil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Bylo rozhodnuto, že vybrané energetické byliny budou podpořeny v r. 2004 částkou 2000 Kč/ha. Tato částka je sice neporovnatelně nižší oproti té, která se poskytuje na založení plantáže rychle rostoucích dřevin, ale i tato relativně nízká částka na podporu energetických bylin je nesmírně důležitá proto, aby se úspěšně nastartovaný projekt z minulých let zcela neutlumil. Je ale škoda, že se nepodařilo vyhlásit tyto dotace dříve, protože pěstitelé na ně vysloveně čekali. Zájem o pěstování energetických bylin byl na podzim r. 2003 cca na 3.000 ha, ale v důsledku zdlouhavého projednávání dodatkové dotace se letos zaselo jen cca 300 ha, což je desetkrát méně, než jsme předpokládali. Je to škoda nejen pro samotné zemědělce, ale rovněž i pro omezení rozvoje nového oboru - "fytoenergetiky".

Rozdíl mezi výší dotací na zakládání porostů RRD a energetických bylin je dán samozřejmě tím, že RRD jsou zahrnuty do programu rozvoje venkova. Naši pěstitelé se ptají, proč nemohou být do tohoto programu zařazeny též energetické byliny, zvl. víceleté či vytrvalé, které jsou stejně ekologické a téměř desetkrát levnější než RRD. Energetický šťovík je navíc stejně kvalitní jako biomasa dřevní. Tak proč nemůže být jeho pěstování podporováno z programu rozvoje venkova? Příčina může být ze strany EU nejspíš v tom, že tuto energetickou plodinu nikdo v EU nezná a nezná tudíž ani její vynikající energetickou kvalitu. Zatím přebíráme většinou zkušenosti z Evropy, ale v případě pěstování energetického šťovíku jsme ochotni předat naše zkušenosti do Evropy. Energetický šťovík je skutečně kvalitní biomasa a přitom je levný, tak proč by nemohla EU také někdy vzít v úvahu zkušenosti z takové malé země jakou je nový člen EU – Česká republika?

Po vstupu do EU se bohužel podpora pro energetickou biomasu v ČR očividně zhoršila rovněž tím, že se po zvýšení DPH zvýšily i daně na dřevní hmoty a na fytopaliva z nich vyrobená – brikety, peletky. V loňském roce se již také v ČR pomalu začal rozvíjet trh s biomasou, ale v důsledku tohoto radikálního zdražení se dobře nastartovaný vývoj opět zásadně zabrzdil. Doufáme přesto, že se v krátké době problémy podaří vyřešit, ale očekáváme v tomto směru účinnou pomoc vládní politiky i EU. Nejdůležitější podpora by spočívala v prosazení stejné dotační politiky vůči vybraným perspektivním energetickým bylinám, jaká je uplatňována při pěstování rychle rostoucích dřevin. Snadným řešením by proto bylo zařazení těchto bylin mezi podpory poskytované v rámci rozvoje venkova. Rovněž snížení daňové zátěže pro fytopaliva, tak jak je tomu v řadě zemí EU, bude rozhodující pro další nezbytný rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie.

Dotační titul

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Slovo předsedy
Náklady a potenciál využití biomasy v České republice
Podpora a perspektivy energetických rostlin
Dotace ze SFŽP i pro biomasu
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Pomůže biomasa zemědělcům k zisku?
Finanční podpora nakládání s odpady z prostředků SFŽP ČR a Strukturálních fondů
Indikativní cíle při získávání energie z biomasy
Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na Vaši návštěvu
Ušetřené skleníkové plyny pomohou financování projektů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 21.7.2004
Poslední změna: 20.7.2004
Počet shlédnutí: 11742

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin. Biom.cz [online]. 2004-07-21 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/jak-jsme-usilovali-o-dotace-na-pestovani-energetickych-bylin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto