Odborné články

Automatické kotelny na balíkovou slámu

Při využití palivové slámy, která je velmi levným biopalivem, hovoříme již o tzv. průmyslových kotelnách a o výkonostních řadách kotlů nad 250 kW, ojediněle okolo 100 kW výkonu. Tyto kotle tedy nejsou určeny pro vytápění rodinných domů, ale větších objektů, domovních kotelen, farem a průmyslových hal. Horní výkonová řada kotlů není de-facto omezena, záleží pouze na nabídce výrobce a může se pohybovat i v řádu několika jednotek až desítek megawattů.

Sláma je do těchto kotelen nejčastěji dodávána ve formě velkých hranolovitých balíků a v některých případech je možno ji kombinovat např. se štěpkou, pilinami, senem nebo speciálními energetickými rostlinami. Slaměné balíky je dle konstrukce kotle a podávacího zařízení možno přikládat v celku nebo je rozdružit a šnekovým dopravníkem přikládat slaměnou řezanku.

Tyto průmyslové kotle jsou určeny pro výrobu teplé i horké vody nebo nízkotlaké i vysokotlaké páry. Všeobecně jsou určeny ke spalování biomasy i s vyšším obsahem vody. Orientačně zde lze uplatnit pilina o vlhkosti max. 45 %, dřevní štěpka o vlhkosti max. 60 %, sláma o vlhkosti max. 25 %. Při současném použití stabilizačního paliva jako jsou pelety nebo suchá štěpka se spalovací proces lépe vypořádá i s vyšším obsahem vody v palivu a nedochází k vyššímu úniku emisí.

 
Obr. 1: Kotel Verner GOLEM na spalování slámy
Obr. 2: Schéma kotelny Verner na spalování balíků slámy
 

Kotle jsou dodávnány s automatickým podávacím systémem paliva z přilehlého skladu, jehož velikost a tvar závisí na provozních a stavebních podmínkách objektu. Sklad může být navržen pro jednodenní nebo až několikaměsíční zásobu paliva. Tyto kotle bývají vybaveny automatickou regulací výkonu, proces spalování je řízen lambda sondou, jsou vybaveny automatickým zapalováním i odpopelněním, takže potřeba obsluhy je často minimální. Automatiku kotle je možno napojit na elektronický řídící systém včetně hlášení provozního stavu přes GSM bránu a jiné metody dálkové kontroly a řízení.

Kotle na spalování celých balíků slámy

Varianta provedení teplovodních kotlů na spalování celých balíků slámy sestává z předkomory, do které je umístěn celý balík slámy ve vertikální poloze, vlastní spalovací komory a spalinového kanálu se zaústěním do vertikálního žárotrubného výměníku. Obě komory jsou z větší části chlazeny vodou. Spalovací komora je opatřena otvory pro přívod sekundárního vzduchu za účelem dokonalého spalování s nízkým obsahem CO. Posuvný rošt na dně obou komor posouvá slámu ze spodní části balíku a ta postupně dohořívá. Popel na konci roštu je vynášen šnekovým dopravníkem ven. Provedení roštu umožňuje stejným způsobem spalovat např. dřevní štěpku a kůru.

 
Obr. 3: Dopravování balíku ke spalování
Obr. 4: Dopravování balíku ke spalování
 

Hranolovité balíky slámy o rozměrech daných výrobcem kotle jsou v horizontální poloze dopraveny řetězovým nebo válcovým podavačem na sklopené vodou chlazené vrata předkomory. Tato vrata balík usměrní do vertikální polohy pomocí hydrauliky. Zavřením vrat se balík zasune do předkomory a ta se zároveň uzavře. Výkon je regulován počtem cyklů posunu vnitřního pístu, který odděluje části balíku slámy od spodu a posunuje je na pohyblivý rošt. Vzduch potřebný pro spalování je regulován změnou otáček spalinového ventilátoru na základě změn podtlaku spalin v topeništi a vzduchovým ventilátorem s přívodem vzduchu k tryskám umístěným ve spalovací komoře.

Po dohoření balíku vyšla automatika signál a dojde k zasunutí dalšího balíku do předkomory. Při požadavku na snížení nebo zvášení výkonu dochází ke změně rychlosti chodu vnitřního pístu a tím i ke změně v rychlosti přikládání dalších balíků. Uvedený typ kotle umožní provozovatelům kotelen na fosilní paliva podstatně snížit náklady na výrobu tepla. Technické řešení těchto kotelen umožňuje ekologické spalování i u jiných druhů biomasy jako je pazdeří, řepková sláma, rákosí, konopí, seno, energetické byliny, apod.

Použitá literatura:

  • PAVLÍČEK, Libor: Využití univerzálního kotle na spalování celých balíků sena. Biom.cz [online]. 2009-05-18 [cit. 2010-08-04]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-univerzalniho-kotle-na-spalovani-celych-baliku-sena>. ISSN: 1801-2655
  • Firemní materiály společnosti Verner a.s.
  • Firemní materiály společnosti Step TRUTNOV a.s.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Spalování travní biomasy v kotlích větších výkonů
Využití odpadních materiálů na bázi lignocelulózy jako suroviny pro výrobu bioetanolu
Výroba pelet z biomasy - technické a ekonomické aspekty
Model regionálního systému vytápění pevnými biopalivy
Vytápět biomasou ekologicky nebo ekonomicky? Nejlépe obojí
Teplo do rodinného domu za 5 až 10 tisíc ročně
Logistika při energetickém využití rostlinné biomasy
Aditivace pro efektivnější spalování slámy
Nezahazujte svůj odpad - UNICONFORT kotle na spalování až 150 % vlhké pevné biomasy
Použití automatického kotle VERNER v zemědělství
Biomasová výtopna Žlutice – efektivní propojení praxe s výzkumem
Jak potlačit spékání biomasového popela?
Aditivace ke zlepšení termických vlastností slámy
Grant na řešení kontinuálního odvodu popela při spalování biomasy
Kotelny na biomasou ochrání lidi v obcích před smogem
Zplyňovací kotel VERNER V140 a V210 EXTRA

Zobrazit ostatní články v kategorii Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 22.9.2010
Poslední změna: 24.9.2010
Počet shlédnutí: 8481

Citace tohoto článku:
STUPAVSKÝ, Vladimír: Automatické kotelny na balíkovou slámu. Biom.cz [online]. 2010-09-22 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/automaticke-kotelny-na-balikovou-slamu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto