Odborné články

Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Olomouci

Úvod

Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouce (dále POH) byl v souladu se zákonem o odpadech přijat Zastupitelstvem města Olomouce v říjnu roku 2005. Nejzávažnější problém stanovený v POH je požadavek na omezování skládkování bioodpadu, který vychází z požadavků legislativy EU.

Obr. 1: Kompost

Povinností původců odpadu, tedy i statutárního města Olomouce, je plnit harmonogram snižování maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále BRKO nebo „bioodpad“) ukládaných na skládku, tak aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. Harmonogram je dále vztažen k rokům 2013 (50 % hmotnostních) a 2020 (35 % hmotnostních). Splnění všech stanovených cílů bude vyžadovat dalekosáhlá koncepční, především regionálně zaměřená a finančně náročná opatření. Celou problematiku je nutno řešit ve dvou rovinách:

 1. separace využitelného BRKO (odpad z údržby zeleně apod.)
 2. využívání směsného komunálního odpadu (kat.číslo 200301), který tvoří ze 40–45 % biologicky rozložitelné složky

Pro separaci BRKO byly v závazné části POH Olomouckého kraje stanovené směrné hodnoty separace přepočtené na obyvatele. V tomto směru statutární město Olomouc již dané požadavky nejen plní, ale dokonce výrazně překračuje. Pro rok 2010 byla stanovena směrná hodnota separace na 20 kg na osobu a rok, skutečně dosažená hodnota ve městě Olomouci v roce 2008 činí 45 kg na osobu. Některé cesty k tomuto využívání BRKO popisují následující kapitoly.

Způsoby třídění a využití BRKO na území města

Donáškový způsob sběru BRKO

V roce 2006 byl zahájen pilotní projekt v městské části Radíkov (296 obyvatel), kdy v pravidelných týdenních intervalech byly na stanovených místech přistavovány velkoobjemové, uzamykatelné kontejnery. Projekt spočíval v donášce bioodpadu ze zástavby rodinných domů do obsluhovaných kontejnerů v dohodnutém čase (15–18 hodin v sobotu). Projekt byl realizován v období duben – říjen 2006. Vlastní realizaci projektu předcházela anketa mezi občany této městské části, ve které byli dotazováni na ochotu třídit bioodpad a na způsob jeho sběru, který by preferovali. Rozneseno bylo 180 anketních lístků, odpovědělo 25 % dotázaných, kteří projevili zájem o realizaci projektu.

Pro sběr bioodpadu sloužily dva upravené kontejnery o objemu 5,5 m3 (tráva, listí) a 20 m3 (větve, dřevní hmota). Odpad dřeva byl využíván ve výtopně na biomasu v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku, zbylý bioodpad byl využíván na kompostárně v Mrsklesích (v současné době již uzavřená kompostovací plocha na skládce TKO, kterou provozovaly Technické služby města Olomouce, a.s.). Za stanovené období bylo zpracováno 22,37 t bioodpadu, náklady na projekt (včetně prvotní investice na pořízení a úpravu kontejneru) byly ve výši cca 150 tisíc Kč. Po ukončení první sezóny projektu proběhla opět anketa, do které se již zapojilo 40 % dotázaných, kteří požadovali pokračování projektu i v dalším období. Mezi nejdůležitější pozitivní vlivy projektu patřil úbytek nepovolených skládek v okolí městské části a zlepšení kvality ovzduší (eliminace spalování bioodpadu na volném prostranství).

V roce 2007 byl tento systém na stejném principu rozšířen i do dalších městských částí – Svatý Kopeček (778 obyvatel) a Lošov (632 obyvatel).

V roce 2007 bylo vytříděno 38,82 t (celkem 1706 obyvatel) při výtěžnosti 22 kg/osobu/rok. Náklady na tento typ projektu během dvou let (2006 – 2007) činily asi 500 000 Kč. Od května 2008 byl mimořádně (na základě požadavků občanů a komisí městských částí – KMČ) tento systém realizován v omezeném rozsahu i v městské části Droždín a Chomoutov. Veškerý kompostovatelný odpad byl na základě smlouvy odvážen Technickými službami města Olomouce, a.s. na kompostárnu firmy Spreso v Kralicích na Hané. V roce 2007 bylo takto odvezeno cca 350 tun BRKO (společně s bioodpadem se sběrových dvorů a sobot).

Sběr do speciálních nádob (compostaineru)

V dubnu 2008 byl zahájen další pilotní projekt – sběrný systém bioodpadu v zástavbě rodinných domků v městské části Neředín (389 domu), kde bylo na základě informační kampaně a přihlášek vlastníků domů (další přihlašování je otevřené) dodáno cca 260 kusů speciálních provětrávaných nádob (Schäfer a Elkoplast) o objemu 240 l, které v této fázi projektu byly prozatím v nájmu. Po ukončení první sezóny projektu (t.j. v říjnu 2008) se pocítalo se zakoupením těch nádob, které budou provozně a ekonomicky výhodnější. Vzhledem k tomu, že podrobné testování neodhalilo žádné zásadní rozdíly (provozní, estetické, hygienické apod.), byla kritériem výběru pouze cena a zakoupeny nádoby od společnosti Elkoplast.

Před zavedením tohoto pilotního projektu byla každá domácnost navštívena pověřeným pracovníkem a obdržela leták s podrobnými informacemi o připravovaném projektu, který je pro občany bezplatný. Občané měli možnost rozhodnout se ve stanoveném termínu, zda se do projektu zapojí. Celý projekt se setkal s mimořádně pozitivním ohlasem občanů, nejen z této místní části. Informace o projektu byli totiž zveřejněny ve všech místních médiích a na webových stránkách města.

V průběhu projektu bylo z této městské části svezeno cca 114 t bioodpadu. Prováděné kontroly při svozu potvrdily, že občané respektují pravidla třídění a ani zpracovatel (kompostárna Kralice na Hané) neměl ke kvalitě materiálu žádné připomínky. Po celou dobu projektu bylo plánováno a také provedeno 15 svozů bioodpadu (1x14 dnů) a celková výše nákladů na projekt (včetně zakoupení nádob) byla cca 550 tisíc Kč. Svoz byl prováděn běžnými vozidly na svoz odpadu, z hlediska eliminace úniku tekutin se nejvíce osvědčilo nejnovější vozidlo s kvalitně provedenou nástavbou (Haller). V případě dalšího územního rozšíření sběru bioodpadu je uvažováno pořízení speciálního svozového vozu na bioodpad (s možností získání dotace z fondů EU). Úspěšnost projektu byla vyhodnocena i na základě provedených rozborů odpadů před zahájením (v březnu 2008) a po ukončení projektu.

Podpora domácího kompostování

V roce 2008 byl zahájen další pilotní projekt na základě požadavku a vzájemné spolupráce s KMČ Droždín. V období duben – kveten 2008 proběhla dotazníková akce, jejímž cílem bylo vysvětlit občanům cíle projektu a zjistit jejich zájem o účast na jeho realizaci. Zájem zapojit se projevilo v první fázi 52 domácností, další zájemci se přihlašují průběžně. Podstatou projektu je docílit v maximální možné míře snížení nákladů města spojené se svozem bioodpadu a podpořit jeho zpracování v místě vzniku, tj. na pozemku fyzické osoby, vlastníka dané nemovitosti. Na základě smlouvy o výpůjčce na dobu 3 let mezi občanem a městem byl v červnu 2008 zájemcům dodán kompostér (vyrobený z recyklovaných plastu) pro domácí kompostování (objem 720 l, dodavatel Jelínek Trading). Součástí smlouvy jsou i pravidla pro využívání kompostéru a možnost provedení pravidelné kontroly, zda je využíván k danému účelu. Před jeho zahájením byl proveden rozbor odpadu, který bude proveden i při ukončení projektu a umožní tak vyhodnotit úspěšnost projektu. Náklady na nákup kompostérů pro tuto městskou část (zástavba rodinných domů) jsou prozatím cca 120 tisíc Kč.

V jedné lokalitě byl také zvažován pilotní projekt „komunitního kompostování“, který s ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, související organizační a technické problémy nebyl uskutečněn.

Realizované projekty

V srpnu 2008 byly do třídění bioodpadu zapojeny další dvě městské části s rodinnou zástavbou – Chomoutov (332 domů) a Nový Svět (237 domů). V průběhu července 2008 byla navštívena každá domácnost a oslovení občané uvedených městských částí si mohli vybrat ze dvou variant třídění bioodpadu – sběr do speciální nádoby 240 l s vývozem anebo kompostér (objem 400 a 700 dm3). Do obou lokalit, ve kterých také proběhl rozbor odpadu, bylo dodáno 102 nádob a 107 kompostérů a celkem bylo v roce 2008 svezeno 211 t bioodpadu.

Uvedené projekty probíhají v městských částech i v roce 2009, s výjimkou projektu donáškového způsobu sběru. Tento byl vyhodnocen z hlediska porovnání nákladů a výtěžnosti odpadů jako ekonomicky nevýhodný a byl nahrazen jinou formou třídění bioodpadu.

Souhrnné informace k pilotním projektům svozu bioodpadu v Olomouci v roce 2008

Pilotní projekty svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) probíhaly v 5 lokalitách města Olomouce v období duben – listopad 2008 a ve 2 lokalitách v období srpen – listopad 2008. Ve 4 lokalitách byl použit systém sběru BRKO do velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3 a ve 3 lokalitách byly rozmístěny bionádoby o objemu 240 l. Dále bylo ve 3 lokalitách podpořeno domácí kompostování formou zápůjčky kompostérů o objemu 720 l nebo 400 l.

Přehled lokalit a způsobů sběru BRKO je uveden v následující tabulce.

 
Tabulka 1: Přehled lokalit sběru bioodpadu na území statutárního města Olomouce v r. 2008
 

Vyhodnocení pilotních projektů svozu BRKO

V tabulce č. 2 je uvedeno celkové množství BRKO svezeného z příslušné lokality v r. 2008, množství BRKO připadající na jeden svoz a množství BRKO připadající na jednu osobu.

 
Tabulka 2: Údaje o množství BRKO svezeného z příslušné lokality v r. 2008
 

Vývoj projektů v roce 2009

Vyhodnocení úspěšnosti pilotních projektů v roce 2008 bylo spojeno se zjištěním, že donáškový způsob sběru bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů se z finančních a provozních důvodů jeví jako neudržitelný.

Tabulka 3: Množství bionádob a kompostérů v r. 2009 (všechny zapojené lokality)
Vzhledem k zájmu obyvatel městských částí, kde tento systém několik let probíhal (Svatý Kopeček, Lošov, Radíkov), pokračovat ve třídění bioodpadu i nadále, proběhla ve spolupráci s jednotlivými komisemi městských částí dotazníková a propagační akce, která nabízela občanům opět výběr ze dvou možností, tj. kompostér nebo bioonádoba s vývozem 1x14 dní. Zásadní změnou, která byla zdůrazňována již při prvotní nabídce této služby, je omezení vývozu komunálního odpadu. Ztěchto lokalit je tedy prováděn střídavý svoz směsného odpadu a bioodpadu (sudé, liché týdny) oproti původnímu každotýdennímu vývozu směsného odpadu. Prvotní výhrady k tomuto omezení svozu SKO byly odstraněny zvýšením počtu stanovišť tříděného odpadu a informačními dopisy do každé domácnosti, které vše detailně objasnily. Uvedená změna systému svozu se již v první polovině roku (duben – červenec 2009) projevila jednak ve snížení množství směsného komunálního odpadu (cca o 30 %), jednak ve finanční úspoře za uložení směsného odpadu na skládku. Od roku 2009 byla do projektu obdobným způsobem zapojena i rodinná zástavba v městské části Lazce (vysoké zastoupení sídlištní zástavby).

 
Tabulka 4: Množství svezeného bioodpadu (t) v r. 2009 (ze všech lokalit v daném svozu)
Tabulka 5: Množství svezeného bioodpadu (t) v r. 2009 (ze všech lokalit v daném svozu)
 

Závěr

Vzhledem k termínu konání konference nemohou být k dispozici souhrnné údaje k projektu za celý rok 2009 a nemůžeme tedy ani nabídnout přesné meziroční srovnání. Aktuální poznatky a zkušenosti z dosavadního vývoje pilotních projektu odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve vybraných částech statutárního města Olomouce však dostatečně naznačují udržitelnost třídění a sběru bioodpadu v podmínkách České republiky. V lokalitách se zástavbou rodinných domů se nádobovým sběrem (a nejlépe v kombinaci s domácím kompostováním) dosahuje mimořádné výtěžnosti na občana, a to při výborné kvalitě vytříděného bioodpadu (minimální množství nežádoucích příměsí).

Graf 1: Vývoj množství svezeného bioodpadu v r. 2009
Při rozšíření tohoto systému na větší území města je potom možné docílit finančních úspor díky snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. Podmínkou úspěšného zapojení občanů je pečlivá příprava projektu včetně informační kampaně a průběžná komunikace s občany v průběhu realizace projektu, ale také samozřejmě bezchybné provádění svozu bioodpadu i běžného směsného odpadu v dané lokalitě. V průběhu projektu jsme se setkali s množstvím kladných ohlasů od občanů z vybraných lokalit i z ostatních částí města, kteří žádají o možnost také se zapojit do třídění bioodpadu. Projekty tak napomohly posílení pozitivní image Magistrátu města Olomouce a společnosti Technické služby města Olomouce. V souvislosti s probíhající přípravou rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2010 a každoročním vyhodnocováním plnění Plánu odpadového hospodářství města proto považujeme za jeden ze zásadních cílu pro následující rok rozšiřování třídění bioodpadu do dalších městských částí s rodinnou zástavbou, a to s doprovodným omezením svozu směsného komunálního odpadu. Druhá rovina řešení problematiky BRKO z hlediska Plánu OH, kterou je omezení skládkování SKO s výrazným podílem biologicky rozložitelné složky, je v současnosti řešena v koordinaci s Olomouckým krajem. Pro předpokládaný způsob využití (energetika) totiž nemá ani město Olomouc dostatečné množství odpadu, a proto preferuje spolupráci s vyšším územně správním celkem, který musí zajistit minimálně organizační a koordinační práce.

Příloha: Informační leták před zahájením projektu – určený do schránek občanům dané lokality

Třídění bioodpadu na Novém Světě projekt sběru organického odpadu Vážení spoluobčané,

zveme vás k zapojení do projektu nakládání s bioodpadem ze zahrady a z domácnosti v Novém Světě. Pokud se rozhodnete účastnit nabízíme vám jednu ze dvou možností:

 1. Dodáme vám zdarma zahradní kompostér 700 l pro kompostování zahradního kuchyňského bioodpadu. V tomto případě podepíšete smlouvu, ve které se zavážete kompostér 3 roky využívat než přejde do vašeho osobního vlastnictví.
 2.  
  Obr. 2: Zahradní kompostér
   
 3. Dodáme vám zdarma speciální provětrávané nádoby 240 l na separovaný sběr bioodpadu, kterou uschováte na svém pozemku a v době svozu přistavte na obvyklé místo. Svoz bioodpadu odpadu jednou za čtrnáct dnů bude také zdarma (v budoucnu ovšem nelze vyloučit jeho zpoplatnění)
 4.  
  Obr. 3: Sběr do speciálních nádob
   

Rozvoz nádob a svoz bioodpadu zajistí Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO, a.s.) v týdnu před vlastním zahájením svozu, tj. od 18. 8. do 22. 8. 2008 v odpoledních hodinách (14–20 hodin), případně po domluvě, individuálně v náhradním termínu. Úspěch svozu bioodpadu do nádob závisí na kvalitě vytříděného bioodpadu, který zpracuje kompostárna firmy Spreso v Kralicích na Hané. Budeme velmi rádi, pokud vás účast v pilotním projektu tříděného sběru bioodpadu zaujme a přispějete tak ke snížení objemu komunálních odpadů ukládaných na skládku. Děkujeme vám za pozornost, kterou věnujete této informaci.

Proč třídit bioodpad?

Ze dvou set kilogramů odpadu připadajících v Olomouci na osobu za rok tvoří přibližně 70 kg bioodpad, který je cennou surovinou k výrobě kvalitního kompostu.

Jak třídit bioodpad?

Přistavenou nádobu uschovejte prosím na vašem pozemku a ve svozových dnech dle harmonogramu dejte nádobu před dům. Prosíme, aby jste nepřikládali ke svozu pytle naplněné bioodpadem. Svozové vozidlo je určeno pouze pro svoz bioodpadu z hnědých plastových nádob.

Oddělený sběr bioodpadů je třeba provádět pečlivě. Do vytříděných bioodpadů v žádném případě nepatří jiné odpady. Každé takové znečištění znehodnocuje nejen obsah odpadové nádoby, ale i obsahu vozidla.

Co lze kompostovat?

 • tráva, drny, listí, piliny
 • zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
 • shrabky ze záhonů a trávníku, zemina z květináče
 • odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
 • spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
 • zbytky ze zeleniny
 • čajové pytlíky, káva, skořápky z vajec
 • jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)
 • papírové pytlíky a lepenkové krabice

Do nádob prosím nedávejte:

 • tekuté zbytky jídel, oleje
 • maso, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Bližší informace získáte:

 • Odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí, OŽP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Rozvoj výstavby linek mechanicko - biologické úpravy komunálních odpadů v České republice
Vlastnosti a složení zahradních kompostů v České republice
Kompostování bioodpadu je technologií trvale udržitelného života
Komunitní kompostování jako terapie
Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů
Třídění, sběr a zpracování separovaných složek z komunálního odpadu v systému odpadového hospodářství regionu Svazku obcí okresu Třebíč
Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 5.4.2010
Poslední změna: 4.4.2010
Počet shlédnutí: 4855

Citace tohoto článku:
MATZENAUEROVÁ, Jana, PETŘÍK, Miroslav: Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Olomouci. Biom.cz [online]. 2010-04-05 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/pilotni-projekty-oddeleneho-sberu-biologicky-rozlozitelneho-komunalniho-odpadu-ve-meste-olomouci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto