Odborné články

Odborná exkurze – „Energie z pole“

Letos na podzim se uskutečnila dvoudenní exkurze do míst, kde se využívá či produkuje energetická biomasa pro vytápění budov. Exkurzi pořádala společnost Calla z Českých Budějovic, která mě požádala o zajištění odborné náplně. Navštívili jsme společně celkem 7 lokalit na různých místech v Čechách, jak je uvedeno níže.

1. Zámek Jemniště u Benešova + devítiletý porost krmného šťovíku – Rumex OK 2

Pan hrabě Jiří Sternberg vysvětlil účastníkům svoji koncepci vytápění zámku Jemniště briketami ze šťovíku. Na závěr nás pozval na prohlídku interiéru zámku, který obnovuje s obdivuhodným úspěchem. Rozhodl se obhospodařovat své pozemky přímo, pěstováním energetických plodin a lisovat z nich brikety pro vytápění svého zámku. Koupil si lis na brikety, kterými už začal topit, a má tak první příznivé zkušenosti s jejich používáním. Pro tuto koncepci se rozhodl na základě dlouhodobého sledování mého šťovíkového porostu (na 20 ha), který je náhodou v bezprostřední blízkosti Jemniště. Tento porost jsme rovněž navštívili. I když byla vegetace již v útlumu, mohli účastníci vidět, jak stále ještě spolehlivě obrůstá, i když byl zaset už před 9 lety, v r. 2000 (obr. 1).

Obr. 1: Krmný šťovík v devátém roce vegetace při podzimním obrůstání

2. Obec Kněžice

Obec zvaná ESO, což je „Energeticky soběstačná obec“ provozuje bioplynovou stanici (BPS), ze které využívá odpadní teplo pro centrální vytápění objektů po celé obci. V zimním období pak doplňuje teplo z kotelny na biomasu. V bioplynové stanici navazuje kogenerační výroba elektřiny. Přes počáteční problémy při rozjezdu BPS se již situace do značné míry stabilizovala a také byla zajištěna opatření k odstranění zápachu, který dříve obtěžoval obyvatele obce. Provozovnami nás provedl místní zemědělec, který pěstuje pro tato zařízení krmný - energetický šťovík.

3. Soukromá farma p. Jana Basaře – Prosečné u Hostinného

Navštívili jsme rozestavěnou bioplynovou stanici, koncipovanou na kapacitu 500 KW. Pro výrobu bioplynu bude využíván klasický hnůj skotu společně se silážovanou hmotou, především z trvalých travních porostů. Na rozběh BPS bude využita také tradiční kukuřice a nově také senáž z krmného šťovíku. Ten byl k tomuto účelu speciálně pěstován a letos byl poprvé provozně sklizen a senážován pro využití v BPS. Tato bioplynová stanice je zajímavá také tím, že je postavena v bezprostřední blízkosti golfového hřiště a bude tedy určitě její provoz na okolí velmi ostražitě sledován (viz např. obr. 2).

Obr. 2: Diskuse u rozestavěné bioplynové stanice, v pozadí golfové hřiště

4. Firma PANAS - Kostelec nad Orlicí

Po přenocování v Kostelci jsme navštívili místní firmu Panas, kde nám byly představeny a předvedeny v chodu lisy na lisování briket z rostlinné biomasy. Úspěšně se tak lisují brikety z různých odpadních hmot a vedlejších produktů (hlavně sláma apod.) a také z cíleně pěstovaných energetických plodin. Kapacitu těchto lisů lze upravit dle potřeby individuálních požadavků.

5. Farma Tichý a spol. - Záměl u Potštejna (Vamberk)

Návštěva vzrostlého porostu energetické plodiny, vytrvalé trávy – lesknice (chrastice) rákosovité a seznámení se způsobem jejího pěstování. Tato vytrvalá tráva se zde pěstuje už třetím rokem. Dle vyjádření p. Pavla Tichého ji lze pro energetické účely doporučit, protože poskytuje postačující výnosy, kolem 8-9 t/ha suché hmoty. Trochu problémy jsou s jejím dosoušením při podzimní sklizni. Farma Tichý využívá k plné spokojenosti také kotel na „obilí“, kterým ohřívá především vodu pro potřeby svého kravína.

6. Ekofarma p. Martina Macháčka – Lubník u Lanškrouna

Zde se pěstuje krmný šťovík pro účely vytápění objektu p. Macháčka, který sestává z rodinného domu + ubytovny pro dělníky, kteří pracují v okolí. Šťovík je na výměře 19 ha již třetím rokem vegetace, byl zaset na normální úrodnou půdu (na rozdíl od deficitních půd, kam bohužel většina pěstitelů krmný šťovík umísťuje). Porost je proto velice pěkný, dosahuje výnos kolem 9 t/ha suché biomasy. Sklízí se dvoufázově, sběr se provádí řezačkou, která se využívá přímo pro vytápění v kotli typu Hamont, kam je řezanka dodávána šnekovým dopravníkem. Pan Macháček je plně spokojen s produkcí energetického šťovíku pro vytápění svého objektu.

7. Farma p. Pavla France – Litovany u Třebíče

Návštěva u průkopníka v lisování rostlinných briket na lisu z firmy Panas, kterým lisuje tzv. „měkkou“ slámu (z řepky, bobu, kmínu apod.) a také si k tomu účelu pěstuje šťovík. P. Franc již několik let lisuje tyto rostlinné brikety a má proto nejvíce zkušeností, o kterých ochotně a zevrubně informoval účastníky exkurze, včetně ukázky vlastního lisování briket. Zajímavé jsou doplňky lisu, které si sám zkonstruoval, především zdokonalení zásobníku a mechanizovaného dodávání biomasy do lisovacího zařízení (viz obr. 3). S technickými problémy si pan Franc dokáže při své šikovnosti poradit, ale velké překážky se často vyskytují při vyřizování žádostí o podporu při pěstování „energetických“ plodin. Některé předpisy jsou v praxi téměř nesplnitelné a problémy vznikají i proto, že někteří úředníci nejsou řádně zasvěceni do problematiky „fytoenergetiky“ a proto mnohdy neví, jak přesně postupovat při vyřizování žádosti o podporu. Tyto administrativní překážky je třeba co nejrychleji odstraňovat, aby nebyli další nadšenci zbytečně odrazováni od těchto průkopnických aktivit, jakou je zavádění nového oboru „fytoenergetiky“, užitečného jak pro energetiku, tak pro zemědělství.

Obr. 3: Lisování briket z biomasy různých plodin

Odborná exkurze skončila po návštěvě v Litovanech, účastníci odjeli zpět do Českých Budějovic, kde exkurze také začínala. Přesto, že měla původně mít exkurze oblastní charakter a začínala i končila v jižních Čechách, zúčastnili se jí lidé i z dalších oblastí. Hodnocení bylo po odborné stránce vesměs pozitivní. Účastníci byli spokojeni zejména s tím, že mohli získat přímo v praxi konkrétní poznatky a s provozovateli hodnotit úspěchy i problémy, které se při využívání biomasy pro energii zpravidla vyskytují. Proto byla tato exkurze hodnocena jako podstatně účelnější, než běžné semináře a konference pořádané na tato témata. Z toho mimo jiné vyplývá, že by bylo účelné v budoucnu podobné exkurze organizovat častěji a průběžně tak seznamovat zájemce s tímto typem činnosti v zájmu žádoucího rozvoje „fytoenergetiky“i rozšíření netradičních aktivit pro zemědělství.

Ing.Vlasta Petříková, DrSc.

Kontakt:  vpetrikova@volny.cz


Tel. 233 356 940, 736 171 353

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Uplatnění krmného šťovíku - Rumexu OK 2
Biomasa pro vytápění budov
Půdní eroze a energetické plodiny
Hodnocení dosavadních výsledků s pěstováním krmného šťovíku
Uplatnění krmného - energetického šťovíku
Palivo z rostlin - brikety, pelety

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 8.1.2009
Poslední změna: 21.1.2009
Počet shlédnutí: 9421

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Odborná exkurze – „Energie z pole“. Biom.cz [online]. 2009-01-08 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/odborna-exkurze-energie-z-pole>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto