Odborné články

Komunitní kompostování ve Velké Británii

Všechny země ve Velké Británii rozvíjejí sociálně – ekonomické projekty, kde hraje svou roli také komunitní kompostování. První projekty byly zahájeny na přelomu 80. a 90. let minulého stolení. V současné době se jedná o velmi širokou a rozličnou paletu projektů.

Všechny tyto projekty jsou nevýdělečné, což znamená, že jakýkoliv zisk je použit ke zlepšení stávajících projektů spíše než aby byl rozdělen spoluvlastníkům. Některé jsou provozovány malými dobrovolnickými organizacemi, některé provozují společnosti s ručením omezeným a jiné jsou provozovány spoluprací zaměstnanců.

Existuje několik modelů, které byli aplikovány jak ve venkovských tak i v typicky městských lokalitách a zahrnují různé aktivity. Některé modely propagují přínosy domácího kompostování, zatímco jinde sbírají bioodpady od jednotlivých domácností a sami jej kompostují. Poslední variantou je, že obyvatelé mohou své bioodpady odnést přímo na kompostárnu.

V současné době je sbírán a zpracováván pouze zahradní odpad, protože od července 2003 platí ve Velké Británii velmi komplikovaná legislativa. Ta mimo jiné stanoví jakým způsobem se musí kompostovat kuchyňské odpady. Je založená na zákonech EU, přesněji nařízení o zpracování živočišných vedlejších produktů (1774/2002/EC). Toto opatření se dotkne také České republiky až se stane členem EU, ale jako členský stát si může stanovit vlastní předpisy a tak kompostování kuchyňských odpadů nebude tak komplikované jako ve Velké Británii. V současné době se však znovu rozjíždí první projekty na kompostování kuchyňských odpadů tak, aby splňovaly zbytečně přísné anglické zákony a brzo se i ostatní komunity naučí postupovat dle těchto zákonů.

Tyto projekty mají také jiné cíle a aktivity jako například socio-ekonomické revitalizační programy pro nezaměstnané vedené na místní úrovni nebo terapeutické zaměstnávací programy pro osoby s mentálními zdravotními problémy nebo pro osoby které jsou mentálně nebo psychicky retardované. Mohou to být také programy, které se zabývají hlouběji ochranou životního prostředí a zajišťují sběr více druhů druhotných surovin jako je sklo a nebo papír. V některých případech se jedná o zahradkářské projekty s cílem pěstovat bio-zeleninu a nebo spravovat plochy veřejné zeleně.

Případová studie – Městská farma Heeley

Tato farma vznikla na vyvlastněném pozemku Sheffieldu a jedná se o velmi rozsáhlý projekt. Usedlost vznikla v roce 1981 na území, které bylo původně vytvořeno z obytné zóny, kde měla vést silnice, která nebyla nikdy postavena. Farma je v současné době rekvalifikační sociální zařízení, které zaměstnává na 40 lidí.

Na farmě je mnoho hospodářských zvířat, rozlehlá zahrada zaměřená na pěstování bio-produktů a pestrý terapeuticko-pracovní program pro dospělé s mentální dysfunkcí a zahradnické centrum, které prodává rostliny vypěstované na farmě.

Na začátku byla kompostována chlévská mrva místních hospodářských zvířat a jiné bioodpady produkované na farmě. Na začátku devadesátých let začala farma velmi úspěšně sbírat kuchyňský odpad od 400 obyvatel. K tomuto účelu byl používán elektromobil na sluneční pohon a sběr prováděli lidé s mentálním postižením pod dohledem školených zaměstnanců.

Každou jízdou byla nasbírána přibližně jedna tuna kuchyňských odpadů týdně, které byly smíchány s chlévskou mrvou a zahradním odpadem. Kompostování probíhalo v malých zděných otevřených boxech, které byli konstruovány tak, aby bylo možno hromady jednoduše ručně přehazovat. Výsledný kompost byl použit přímo na farmě a nebo byl proset přes síto, napytlován a pak prodáván lidem v zahradnickém centru.

Tyto sběry byly bohužel zastaveny kvůli legislativě Velké Británie o zpracování živočišných vedlejších produktů, která ošetřuje také kuchyňské odpady ať už obsahují masné výrobky či nikoli. Dle těchto předpisů tedy nemůže být kuchyňský odpad kompostován na farmě kde jsou chována zvířata. Výsledkem toho je, že farma nyní sbírá odpad z ovoce a zeleniny od místních maloobchodů a snad bude možné sběr a zpracování kuchyňských odpadů znovu zahájit na jiném místě.

Farma také začala spolupracovat na novém projektu s Městskou radou a firmou Onyx, která ve městě zajišťuje sběr a likvidaci odpadů a také s další komunitní skupinou Sheffield Wildlife Trust. Cílem tohoto projektu je založit deset kompostáren v okolí Sheffieldu a každá kompostárna by měla zpracovávat okolo 400 tun zahradních odpadů ročně. Městská rada a Onyx budou zajišťovat provoz veřejných sběrných dvorů, kam budou moci občané odnést objemnější zahradní odpady. Firma Onyx bude materiál jednou týdně dopravovat se sběrných dvorů do městských kompostáren.

Každá kompostárna používá kompostování v boxech, které mají betonové dno vybavené drenáží ke sběru případných výluhů, aby se zabránilo případným znečištění půdy. Farma má také velký drtič Seko k úpravě zahradních odpadů před vlastním kompostováním a traktor s neseným překopávačem k překopávání hromad. Hromady se překopávají každý den.

Farma také spolupracuje s městskou radu na propagaci domácího kompostování, prodává kompostéry a také provozuje demonstrační plochu, kde lidem ukazuje široké možnosti domácího kompostování.

Komunitní kompostárenská asociace

Komunitní kompostárenská asociace (CCN) je národní síť, která zajišťuje pomoc a podporu komunitním kompostárnám napříč Velkou Británií. Byla založena v roce 1995 komunitními kompostárnami, které byly členy komunitní recyklační sítě a také členy federace městských farem a komunitních zahrad. Tento projekt spojil jejich potřeby a vytvořil uskupení, které se snaží změnit nevyhovující legislativu, která byla v nedávné době schválena.

Centrum této sítě je nyní na městské farmě Heeley v Sheffieldu a má více než 200 členů po celé Velké Británii. Více než 150 tvoří aktivní kompostáři a zbytek tvoří místní samosprávy, které chtějí spolupracovat s komunitním sektorem.

Tato organizace provozuje telefonickou a emailovou poradenskou službu a také poskytuje podrobný konzultační servis pro rozvoj projektů a pořádá tréninkové příležitosti a semináře. Také vydává publikace, jak rozvíjet komunitní kompostování a čtvrtletník, který se jmenuje Rostoucí kupa (kompostu).

Další důležitou aktivitou je reprezentovat tento sektor. V současné době byla CCN přizvána vládou k účasti na implementaci směrnice o zpracování živočišných vedlejších produktů. Zastupuje také tento sektor ve fondech na komunitní recyklaci, kompostování a znovupoužívání, kde je ročně přerozdělováno 35 miliónů liber (1,64 miliardy korun), které jsou získány z národní loterie.

V současné době nabývá na důležitosti také reprezentování na evropské úrovni a síť komunikuje s RREUSE (Socio-ekonomická unie na podporu recyklace a znovupoužívání) a sleduje přípravu dokumentů Půdní strategie a směrnice o bioodpadech.

 

Překlad: Jan Habart

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora komunitního a individuálního kompostování v Luzernu, Švýcarsko
Komunitní kompostování v obcích podle zákona o odpadech
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
Na cestě - Maďarská kompostářská asociace
Kompostovanie a právne predpisy v SR
Sedm let systematického domácího kompostování ve Flandrech
Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 28.1.2004
Poslední změna: 26.1.2004
Počet shlédnutí: 8273

Citace tohoto článku:
MCALLISTER, Nick, SMITH, Ian, HABART, Jan: Komunitní kompostování ve Velké Británii. Biom.cz [online]. 2004-01-28 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/komunitni-kompostovani-ve-velke-britanii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto