Odborné články

Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P.

Když byla v letech 1999 – 2001 realizována výstavba kotelny, předpokládalo se, že bude centrálně vytápět a zásobovat teplou vodou větší část asi desetitisícového města Bystřice n. P. Výkon nainstalovaných kotlů byl vyprojektován na 2x 4500 kW. Topné médium k výrobě tepla (cca 90000 GJ) měla tvořit biomasa. Z toho konkrétně cca 60 % dřevní štěpka, cca 30 % tzv. těžká a 10 % tzv. lehká sláma. Předpokládalo se, že sláma bude nakupována od zemědělců a dřevní štěpka jako odpad od dřevozpracujících firem (pily atd.). Jako jeden ze zdrojů dřevní hmoty chtělo město použít dřevo z vlastních plantáží rychle rostoucích dřevin.

 
Obr. 1: Devastující stav zaplevelení porostu RRD v prvím roce
Obr. 10: Zaplevelení pozemku v prvním roce vegetace RRD může být tragické
 

V souvislosti s tímto záměrem byla pověřena firma ZEMSERVIS, zkušební stanice Domanínek s.r.o., aby ověřila (odzkoušela) pěstební postupy, resp. vyřešila biologickou část problematiky. Na základě analýzy v té době dostupných informací i konzultací s renomovanými odborníky v oboru a vzhledem k závažnosti dopadů při eventuelním selhání doporučených výstupů, došla firma ZEMSERVIS k závěru, že není schopna vytvořit spolehlivé metodické pokyny dříve, než provede vlastní testování.

Nastoleny byly základní okruhy otázek:

 1. Který druh je pro mikroregion a příslušné lokality vhodnější, zda Salix (vrba) a nebo Populus (topol).
 2. Jakou odrůdu (klon) je nejvhodnější v podmínkách mikroregionu Bystřice n. P. pěstovat.
 3. Jaký spon (tj. počet jedinců na plochu) je nejvhodnější použít pro dosažení maximálních výnosů v podmínkách regionu.
 4. Jaké jsou z pohledu agrotechniky únosné minimalizační zásahy při zachování požadovaných výnosových parametrů, včetně vhodnosti aplikace pesticidů.
 5. Jaké výnosy sušiny z 1 ha lze v podmínkách mikroregionu trvale (opakovatelně) dosahovat.
 6. Jaké mechanizační prostředky lze při množení řízků, pěstování produkčních porostů, sklizni a dalším zušlechtění hmoty používat a jaká je jejich dostupnost.
 
Obr. 2: Efektivně lze odplevelit pozemek pouze mezi řádky RRD
Obr. 3: Jediná možnost aplikace hnojiv na RRD je ihned po těžbě
 

Každý z uvedených šesti okruhů otázek byl pro nastartování fungujícího systému zásadní a nebylo možné jej nezodpovědět. Každý z těchto šesti okruhů otázek je však natolik obsáhlý, že pro důsledné seriozně zdůvodněné odpovědi by bylo třeba výzkumného řešitelského týmu, mnoha let výzkumné činnosti a poměrně značné finanční částky. Bohužel ani času ani financí nebylo v tomto případě dostatek. Proto bylo rozhodnuto každoročně zasázet určitou plochu topolů a vrb s tím, že všechny porosty budou vedeny jako zkušební, budou důsledně sledovány a vyhodnocovány. Současně bude zahájena příprava na výrobu sadebního materiálu, resp. budou založeny řádně evidované oficiální matečnice. Zahájení bylo stanoveno na jaro 2001 s tím, že ročně bude zasázeno 3 až 5 ha plochy.

 
Obr. 4: Markérování pozemku pro výsadbu rychle rostoucích dřevin
Obr. 5: Obrážení prýtů RRD po sklizni
 

Mikroregion Bystřice n. P. je charakterizován nadmořskou výškou 560 až 600 m, průměrnou roční teplotou 6,4 °C a ročním úhrnem srážek 651 mm. Po odzkoušení vybraných druhů bylin (šťovík, sléz krmný, lesknice) bylo v roce 2001 zahájeno intenzivní zkoušení rychle rostoucích dřevin a to druhů topol (Populus) a vrba (Salix). Byl založen přesný parcelkový pokus, v němž bylo zařazeno 14 klonů topolu a 16 klonů vrb. V pokusu byly respektovány zásady správné pokusnické praxe.

 
Obr. 6: Plantáž matečnic rychle rostoucích dřevin
Obr. 7: Poloautomatická výsadba rychle rostoucích dřevin
 

Sklizeň první plochy (maloparcelkové pokusy) o výměře cca 1,5 ha byla provedena v roce 2006. Výsledky této sklizně nám umožnily upřesnit si dříve známá hodnocení z jiných lokalit a alespoň částečně odpovědět na jednotlivé okruhy otázek.

 
Obr. 8: Ruční sklizeň topolů motorovou pilou
Obr. 9: Štěpkování topolů rychle rostoucích dřevin
 

Výsledky z výše uvedených tabulek ukazují, že:

 1. V podmínkách regionu Bystřice n. P. lze s úspěchem pěstovat jak topoly, tak i vrby. Je však zřejmé, že topoly poskytují vesměs vyšší výnos sušiny z l ha než vrby. Pro vrby je třeba pečlivě vybrat jim vhodná stanoviště, na nichž jsou schopny poskytnout uspokojivý výnos.
 2. Z topolů se ukázal jako nejvýkonnější klon J105 a P494. Oba klony budou tvořit základ ve vysazovaných plantážích na Bystřicku.
 3. Obecně doporučovaný počet jedinců (i nám byl v projektu doporučen) 7 až 10 tisíc rostlin na 1 ha se ukázal jako vyhovující. Vzdálenost rostlin v řádcích by neměla být menší než 60 cm, meziřádková vzdálenost 2 m se ukázala pro naše podmínky jako dostatečná i pro používání menší mechanizace pro meziřádkovou kultivaci. Jako technicky výhodnější se ukázalo sázení do jedno řádků.
 4. Po vzejítí jednotlivých rostlin se ukazuje jako zcela zásadní udržení bezplevelného stavu. Toho lze s úspěchem dosáhnout kombinací mechanického sečení, resp. mulčování s aplikací totálních herbicidů na bázi glyphosátů (Roundup) aplikovaných na plevele, nikoliv na RRD, buď jednou tryskou s krytem nebo knotově. Minimalizační zásahy, pokud toto znamená minimální péči o porosty, zásadně nedoporučujeme.
 5. Při průměrných stanovištních podmínkách a průměrné péči o porosty lze v mikroregionu Bystřicka dosahovat výnosů kolem 120 tun sušiny z 1 ha za 6 let.
 6. Přestože v Evropě jsou k dispozici harvestory pro sklizeň stromů v plantážích, jsou pro podmínky ČR prozatím nedostupné, neboť nepatrná výměra ploch RRD neumožňuje jejich efektivní využití. Na menších plochách je možné využít sklizně motorovými pilami a některého z mnoha typů štěpkovače. K odvozu štěpky z plochy lze úspěšně použít zemědělských krmivářských vozů s nástavbami. Sklizeň prýtů v matečnicích a jejich následné zpracování na řízky bude vyžadovat vždy ruční práci. Velmi efektivně lze využít zahradnických akumulátorových nůžek.
 
Tabulka 1: Vybrané výsledky zkoušení RRD z let 2001-2006 stanoviště Domanínek - topoly
Tabulka 2: Vybrané výsledky zkoušení RRD z let 2001-2006 stanoviště Domanínek - vrby
 

Dosavadní praktické zkušenosti ukazují, že je možné bez obav z ekonomické ztráty pěstovat rychle rostoucí dřeviny na větších plochách.

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Hospodaření na půdě ve zranitelných oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty
Pěstování topolů pro energetické účely – 1.
Výmladkové plantáže topolů a vrb
Zkušenosti s výrobou lesní energetické štepky a možnosti rozvoje trhu s ní
Zkušenosti z Rakouska – využití biomasy jako zdroje energie a tepla v oblasti Hradska a Štýrska
Chrastice rákosovitá pro energetické využití – pěstování a sklizeň
Výnos a růst domácích vrb po 14 letech výmladkového pěstování
Topoly a vrby k energetickému užití
Rychle rostoucí dřeviny (vrby a topoly) pěstované s použitím mulčovací folie
Rychle rostoucí dřeviny - technologie sklizně
Výběr vhodného stanoviště pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin
Topoly a vrby pro energetiku
Vrby a topoly v ochraně životního prostředí proti hluku

Předchozí / následující díl(y):

Pestovanie energetických drevín

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 24.3.2010
Poslední změna: 25.3.2010
Počet shlédnutí: 13653

Citace tohoto článku:
TRNKA, Miroslav: Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P.. Biom.cz [online]. 2010-03-24 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/zkusenosti-s-pestovanim-rychle-rostoucich-drevin-v-mikroregionu-bystrice-n-p>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
28 Dec 2010 09:21 SAM
- Japonský topol
17 Apr 2011 09:59 Fox
- J105
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto