Odborné články

Projekt pěstování biomasy v podniku Lesy České republiky

Na jaře 2006 byl v podniku Lesy České republiky, s.p. (LČR), po konzultacích s MZe ČR, zahájen projekt „biomasa“: LČR se rozhodly pěstovat rychle rostoucí dřeviny na zemědělské půdě, určené pro energetické využití (RRD).

Důvodem rozhodnutí LČR byla skutečnost, že biomasa je jedním ze zdrojů obnovitelné energie a Česká republika se zavázala v rámci Evropské unie ke krytí určitého procenta hrubé domácí spotřeby energie její výrobou z obnovitelných zdrojů (OZE). Indikativní cíl pro ČR je stanoven na 8 % v roce 2010.

Rychle rostoucí dřeviny

Jako RRD se v České republice převážně používají vyšlechtěné klony topolů a vrb, které se pěstují na stanovišti zhruba 20 let a sklízejí se ve třech až pětiletých intervalech. Produktem sklizně RRD je štěpka, která se spaluje při výrobě tepla či elektrické energie. Přes finanční podporu založení porostu se pěstování RRD mezi zemědělci nerozšířilo, ačkoliv v České republice jsou již k dispozici ověřené klony topolů a vrb, které poskytují dobré výnosy. Cílem nové aktivity LČR tak bylo i zjistit, co brání rozšíření tak potřebné činnosti u zemědělských podnikatelů a s pomocí zakladatele MZe ČR tyto bariéry odstranit.

Obr. 1: Vrby koncem srpna - Ivaň

LČR předpokládaly využít pro výsadbu plantáží RRD zemědělské pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR (PF ČR), které je možné podle zákona převádět do práva hospodařit státním organizacím to je i LČR. PF ČR však na tuto alternativu nepřistoupil, ale pronajal LČR pro výsadbu roku 2007 pozemky pro pilotní projekt.

Příprava pilotního projektu

Pro přípravu a počáteční realizaci pilotního projektu LČR dohodly odbornou spolupráci s Ing. Luďkou Čížkovou, Ph.D, z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumné stanice Uherské Hradiště. PF ČR nabídl pro pilotní projekt k dlouhodobému pronájmu 18 ha v k.ú. Přímětice, okres Znojmo. Protože se ukázalo, že část pozemků není ve správě PF ČR a část byla pro pěstování RRD nevhodná, zbyla v Příměticích k výsadbě plocha 4,78 ha. Proto bylo rozhodnuto na jaře 2007 provést výsadbu i na pozemku LČR v k.ú. Pohořelice o rozloze 2,99 ha. Realizací pilotního projektu byl pověřen Lesní závod Židlochovice, který navíc založil na 2 ha pozemku matečnici ověřených klonů RRD.

Přesto, že záměr pěstovat RRD byl od svého počátku prezentován příslušným orgánům ochrany ŽP, došlo v Příměticích ke snížení plochy v důsledku plánovaného biokoridoru z 5,67 na 4,78 ha. Jenom tak se podařilo získat souhlas orgánu ochrany ŽP, který byl, mimo jiné, podmínkou k přiznání dotace na založení porostu RRD v připravovaném nařízení vlády. Problémy s ochrannými pásmy silnice, podzemních vedení a linky vysokého napětí se podařilo vyřešit.

Tabulka č.1: Výsadba RRD v rámci pilotního projektu

Lokalita Plocha v ha Cena dle BPEJ v Kč/m2 Topoly v ha Vrby v ha Spon výsadby v m
Pohořelice 2,99 10,4 2,22 0,77 3 x 0,5
Přímětice 4,78 10,1 1,80 2,98 2 x 0,5
Celkem 7,77   4,02 3,75  

Agrotechnické postupy

Důležitou podmínkou úspěšné výsadby RRD je řádná příprava půdy. Plocha v Příměticích byla většinou porostlá rákosem, proto byl na podzim roku 2006 aplikován postřik přípravkem Roundup.

Obr. 2: Vrby v červnu – Přímětice

V Pohořelicích byla na ploše kukuřice a vojtěška, proto postřik nebyl potřeba. Orba obou lokalit byla provedena na podzim 2006. Na jaře 2007 byla provedena kultivace a urovnání povrchu na obou plochách a koncem března byla provedena výsadba řízků. V průběhu vegetace byla provedena čtyřikrát meziřádková kultivace a dvakrát ruční okopávka.

V lokalitě Přímětice se vyskytuje močál, kde byla provedena výsadba pouze do zorané plochy. Lokalita Pohořelice byla oplocena, protože je v místě s hojným výskytem zvěře. V Příměticích oplocení není, protože plocha navazuje na frekventovanou silnici, která zvěř ruší. Od konce března roku 2007 bylo v celé ČR extrémní sucho. Přesto se zasazené řízky topolů a vrb celkem úspěšně ujaly. Nedostatek vláhy však přinesl zpomalení růstu. Nejlépe vzrostly RRD vysázené v močále v Příměticích.

Finanční podpora v ČR

Rada EU schválila v květnu 2006 Akční plán pro biomasu, kde mimo jiné, doporučuje podporovat vytvoření dobře fungujícího transparentního a otevřeného trhu s biomasou a zvýšené využívání biomasy pro účely vytápění zejména při kombinované výrobě elektřiny a tepla. V dokumentu Rada vyzývá členské státy, aby vytvořily příznivé regulační prostředí pro investování do produkce biomasy a zajistily investorům středně a dlouhodobou stabilitu a transparentnost.

V ČR bylo, v rámci HRDP (horizontální plán rozvoje venkova), do roku 2006 podporováno založení porostu RRD ve výši 60 000 Kč/ha, při splnění podmínky dané nařízením vlády č. 308/2004 Sb. dočasně vyjmout plochy plantáží RRD ze ZPF (zemědělský půdní fond) nejméně na 15 let.

Tabulka č. 2: Použité klony dřevin

Druh dřeviny Klon
Topol
Populus nigra x maximowiczii Max 4 + Max 5
Populus maximowiczii Oxford
Vrba
Salix x smithiana S – 218
Salix x smithiana S – 417
Salix x smithiana S – 706
Salix x rubens S – 195
Salix x rubens S – 391

Dotace z Evropské unie

Základní zemědělskou dotací v dotačním systému EU je, u nových členských států, tzv. SAPS (jednotná platba na plochu), která se však poskytuje pouze na půdu evidovanou v registru zemědělské půdy, tzv. LPIS (evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů). I při dočasném vynětí půdy ze ZPF se nárok na dotaci ztrácí.

Obr. 3: Topoly koncem srpna – Ivaň

Velmi záhy tak bylo jasné, proč zemědělci nemají zájem o pěstování RRD. Tato pro ně navíc nová činnost jim přinášela ztrátu základní dotace SAPS na 15 let. Podpora založení porostu RRD ji nemohla nahradit. K tomu navíc přistupovala nejistota s cenou štěpky v době budoucích sklizní.

Proto se LČR zaměřily na odstranění povinnosti dočasného vynětí plantáží RRD ze ZPF a tím umožnění získání SAPS. Současně se snažily dosáhnout výkladem předpisů oprávněnost RRD pro SAPS.

Nadějný rok 2006

Koncem roku 2006 došlo ve financování z EU k obratu. Při jednání Řídícího výboru pro přímé platby 18.10.2006 v Bruselu poukázalo Polsko na tento problém a požádalo, aby počínaje rokem 2007 byla kategorie RRD oprávněna pro platbu SAPS. LČR dopisem generálního ředitele požádaly ministryni zemědělství, aby podpořila požadavek Polska při projednávání navržené změny. Tak se koncem roku 2006 RRD staly oprávněné pro SAPS. V té době se také nové členské státy EU zapojily do získávání podpor pro energetické plodiny.

Pro získání podpor z EU však bylo nutné promítnout nová nařízení EU do národních předpisů. Proto LČR iniciovaly v lednu 2007 schůzku zainteresovaných odborů MZe ČR, na které byly dohodnuty potřebné kroky k tomu, aby bylo možné do 15.5.2007 (konečný termín pro řádné podání žádostí) požádat pro RRD o podporu pro energetické plodiny a SAPS.

Dohodnutá opatření byla promítnuta do nařízení vlády a předpisů Státního zemědělského intervenčního fondu a LPIS, takže v první polovině května bylo možno pro RRD o obě podpory požádat. Na jednání bylo též dohodnuto, že o dotace na založení porostu RRD, pro které se teprve připravovalo nařízení vlády do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013, bude možné žádat i pro výsadbu provedenou v roce 2007.

Od 1.3.2007 začala rovněž platit novela prováděcí vyhlášky k zákonu č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, dle které se plantáže RRD mohou pěstovat i na zemědělské půdě, takže se již nemusí dočasně vyjímat ze ZPF. Z pohledu konce roku 2006 a začátku roku 2007 bylo možno konstatovat, že celková podpora RRD je natolik zajímavá, že se o jejich pěstování začne zemědělská veřejnost zajímat.

Tabulka č. 3: Podpora RRD v České republice

Rok Typ podpory Výše Předpis Některé podmínky
Do 2006 Na aložení porostu 60 000 Kč/ha Dle nařízení vlády č. 308/2004 Sb. Vynětí ze ZPF na 15 let
2007 SAPS 2800 Kč/ha Dle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. Získání podpory pro energetické plodiny Žádost do 15.5.07
Pro energetické plodiny 31,5 EUR/ha Dle nařízení vlády č. 80/2007 Sb. Pozemky v LPI Smlouva s nákupčím nebo 1. zpracovatelem
Založení porostu - - -
2008 SAPS Asi 3400 Kč/ha Dle nařízení vlády č. 47/2007 Dtto 2007
Top-up Asi 1500 Kč/ha Dle nařízení vlády č. 112/2008 Získání podpory SAPS
Pro energetické plodiny Do 45 EUR/ha Dle nařízení vlády č. 80/2007 v platném znění Místo smlouvy s nákupčím prohlášení
Založení porostu - Program rozvoje venkova ČR (pravidla chybí...) Biomasu spotřebovat pro vlastní účely

Pravidla se změnila

V dubnu 2007 však došlo ke změně pravidel: Při schvalování Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 v Bruselu byla podpora založení porostu RRD přesunuta z osy 2 (pro kterou bylo připravováno již zmíněné nařízení vlády) do osy 1. Zde je úplně jiný systém poskytování podpor. Na rozdíl od osy 2, kde se podpora poskytuje na hektar, se v ose 1 poskytuje po předložení projektu procentem z uznaných výdajů. K tomu ovšem musí být v ČR pravidla, která dosud nejsou zveřejněna. Žádosti se podávají v jednotlivých kolech, které vyhlašuje ministr zemědělství.

Obr. 4: Sucho v dubnu 2007

Podmínkou k získání podpory je navíc i povinnost žadatele vypěstované RRD energeticky užít pro vlastní potřebu, a tím je podpora založení porostu RRD pro zemědělce v ČR téměř nevyužitelná, protože by se štěpka z RRD při získání dotace nesměla obchodovat. Současně se tak administrativně zabraňuje vytvoření trhu s biomasou v ČR, který Rada EU ve svém Akčním plánu doporučuje.

LČR na tuto skutečnost Ministerstvo zemědělství opakovaně upozorňují připomínkami k nařízení vlády či k Akčnímu programu pro biomasu ČR a požadují, aby MZe vyjednalo v Evropské komisi přesunutí podpory na založení porostu RRD z osy 1 zpět do osy 2. Tato podpora je pro zájemce o pěstování RRD zásadní, protože právě zakládání porostu s sebou přináší nejvyšší náklady v celém dvacetiletém projektu. Připravované nařízení vlády ČR tento problém uspokojivě řešilo, ale přesunutím podpory do osy 1 nemohlo být přijato.

Další pokračování projektu

Na jaře 2008 vysázely LČR na Lesním závodu Židlochovice dalších téměř 30 ha ploch RRD a uvažují o zvýšení výsadby na 50 ha ročně, aby se tak staly významným dodavatelem cíleně pěstovaných energetických dřevin v ČR. Při přípravě ploch se orientují na pozemky, které jsou v důsledku občasného zatopení zemědělsky obtížně využitelné. K pokračování projektu RRD u LČR vede přesvědčení, že pěstování tohoto obnovitelného zdroje energie podporované Radou EU dozná i zásadní podpory v České republice a bude i ekonomicky efektivní.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Podpora obnovitelných zdrojů energie v agrárním sektoru
Úskalí lesní biomasy
Hodnocení odolnosti k chorobám kořenového systému v sortimentu českých odrůd vojtěšky seté v druhém a třetím roce vegetace
Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel
Vývoj inovativních technologií v lesnickém sektoru
Kotelny na biomasu pro obce a města

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 6.4.2009
Poslední změna: 5.4.2009
Počet shlédnutí: 5840

Citace tohoto článku:
MIŠKOVSKÝ, Josef: Projekt pěstování biomasy v podniku Lesy České republiky. Biom.cz [online]. 2009-04-06 [cit. 2024-06-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/projekt-pestovani-biomasy-v-podniku-esy-ceske-repubiky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto