Odborné články

Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (2) výhody a nevýhody jednotlivých druhov množstvových zberov

Úvod

Systémy množstvových zberov a platenia poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov prinášajú obciam a ich občanom niekoľko veľmi dôležitých výhod. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 • Spravodlivosť: Jednotlivý pôvodcovia (domácnosti, firmy, nepodnikateľské subjekty, atď.) platia iba za svoje odpady a platia podľa toho, koľko odpadov produkujú. Neplatia za cudzie odpady.
 • Ekonomická motivácia: Kto produkuje viac odpadov, má vyššie poplatky ako ten, kto sa snaží mať odpadov menej. Uplatňuje sa princíp "Znečisťovateľ platí". Každý platí adekvátne tomu, aký je jeho podiel na využívaní služieb zberu, prepravy a zneškodňovania (popr. zhodnocovania) odpadov. Ide teda o spravodlivé prerozdelenie nákladov medzi jednotlivých pôvodcov. Využíva sa prirodzené správanie človeka, pretože každý sa snaží šetriť na poplatkoch. Ak však chce pôvodca ušetriť na poplatkoch za odpady, musí preto niečo urobiť: napr. znižovať množstvo, triediť, kompostovať.
 • Environmentálne prínosy: množstvové zbery vytvárajú u pôvodcov odpadov priamo cez poplatky za odpady ekonomickú motiváciu k tomu, aby sa aktívnejšie zapájali do systému triedenia surovín v obciach, do domáceho kompostovania, uprednostňovania návratných zálohovaných obalov, nakupovania ľahko recyklovateľných výrobkov a obalov, alebo nebalených výrobkov a taktiež aby produkovali čo najmenej odpadov. Skúsenosti mnohých obcí a miest potvrdili, že sa tak reálne deje a vďaka systémom množstvových zberov sa dosť rapídne zvyšuje najmä separácia a kompostovanie odpadov a dosahuje sa aj znižovanie produkcie odpadov. Správanie občanov a ostatných pôvodcov odpadov sa pozitívne ovplyvňuje (a v nejednom prípade sa aj mení) a smeruje k zvyšovaniu ochrany životného prostredia pred odpadmi.

Z ďalších výhod, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri realizácii množstvových zberov, možno spomenúť napr. úsporu nákladov na odpadové hospodárstvo, zvýšenie príjmov za odpredaj druhotných surovín, lepší prehľad o množstvách odpadov od jednotlivých pôvodcov, vyššia spokojnosť občanov so službami, atď.

Keďže množstvových zberov je niekoľko druhov je pred ich zavedením dobré rozobrať si ich jednotlivé výhody a nevýhody a vybrať si ten systém, ktorý je pre danú obec alebo mesto najvýhodnejší. V nižšie uvedenom tabuľkovom prehľade sú uvedené najvýznamnejšie výhody a nevýhody a to najmä pre porovnanie jednotlivých druhov množstvových zberov navzájom:

Výhody a nevýhody systémov množstvového zberu zmesových odpadov

Žetónový systém

Stručná charakteristika systému: Pôvodcovia si kupujú (na obecnom úrade, v obchodoch, novinových stánkoch, ...) tzv. žetóny (visačky, nálepky,...). Keď potrebujú vyprázdniť svoju zbernú nádobu, zavesia si na ňu žetón. Pri zvoze sa vyprázdňujú iba nádoby so žetónmi, iné nie. Pôvodcovia teda platia iba za svoje odpady a to podľa počtu predaných žetónov, čiže za objem svojich odpadov.

VÝHODY NEVÝHODY
 • veľmi nízke náklady na zavedenie systému (stačí pripraviť cca 10 - 15 ks žetónov pre každého pôvodcu)
 • rýchla návratnosť nákladov na zavedenie systému
 • vysoká miera spravodlivosti prerozdelenia nákladov podľa produkcie odpadov jednotlivých pôvodcov
 • vysoká motivácia k obmedzovaniu vzniku odpadov, k triedeniu a kompostovaniu odpadov
 • príjmy z poplatkov (predaj žetónov) môžu byť k dispozícii pred vykonaním zberu odpadov
 • lepší (adresnejší) prehľad o jednotlivých rodinných a bytových domoch a iných pôvodcoch
 • odstránenie anonymity domácností (pri RD)
 • rýchlejší zvoz (netreba vyprázdňovať každú nádobu) a z toho vyplývajúce úspory nákladov (PHM, mzda, ...)
 • nutnosť zakupovania žetónov
 • nároky na evidenciu žetónov (evidencia sa však nemusí robiť, ak ju obec nepotrebuje)
 • vyššia zodpovednosť pracovníkov pri zvoze (kontrola žetónov - číslo domu musí byť totožné s číslo na žetóne)
 • vyššia zodpovednosť pôvodcov (najmä pri vešaní žetónov, v BD sa musí nájsť zodpovedný správca)
 • vyššie nároky na disciplinovanosť pôvodcov (aby sa žetóny nestrhávali, aby si občania navzájom nesypali odpady, ...)
 • ťažšia predvídateľnosť príjmov
 • vyššie počiatočné nároky na osvetu
 • čiastočné zdržiavanie zvozu (žetóny treba zvesiť a prekontrolovať)
 • prípadná preťaženosť zberných nádob (pôvodcovia sa niekedy snažia "narvať" do nádoby čo najviac odpadov)
 • nepravidelnosť vyprázdňovania zberových nádob zvyšuje riziko nedostatočnej hygieny nádob
 • pravdepodobná nutnosť uzamykania zberných nádob pri bytových domoch (zabezpečenie spravodlivosti platieb)

Vážiaci systém

Stručná charakteristika systému: Pri tomto systéme je na každej zbernej nádobe čip alebo nálepka s čiarovým kódom. Na zberovom vozidle je automatické vážiace a identifikačné zariadenie. Počas vyprázdňovania nádoby sa z čipu alebo nálepky identifikuje konkrétny pôvodca (domácnosť, bytový dom, firma, ...) a vážiace zariadenie mu odváži množstvo odpadov. Údaje sa prenášajú do palubného počítača a sú v elektronickej podobe. Pôvodcovia platia iba za svoje odpady a to podľa váhy.

VÝHODY NEVÝHODY
 • vysoká miera spravodlivosti prerozdelenia nákladov podľa produkcie odpadov jednotlivých pôvodcov (najspravodlivejší systém, pretože najpresnejšie určuje množstvo odpadov)
 • vysoká motivácia k obmedzovaniu vzniku odpadov, k triedeniu a kompostovaniu odpadov
 • nízke prevádzkové náklady na evidenciu (automatizovaný systém)
 • nižšie náklady na vyrubovanie poplatkov za odpady (automatizovaný systém)
 • nízke nároky na osvetu
 • lepší (adresnejší) prehľad o jednotlivých rodinných a bytových domoch a iných pôvodcoch
 • pohodlnosť pre pôvodcov a jednoduchá obsluha pre pracovníkov prepravcu
 • dáta v elektronickej podobe (efektívna štatistika a výstupy, softwérová prepojenosť, využitie dát na zvýšenie motivácie pôvodcov)
 • kontrola pracovných výkonov vodiča a závozníkov (automatizovaný systém meria presný čas, dátum, ... a prepravca vie z neho vyčítať efektívnosť plnenia pracovných úloh)
 • pravidelnosť vyprázdňovania zberových nádob
 • kontrola skutočného vyprázdnenia zberových nádob
 • vyššie počiatočné náklady na zavedenie systému (nákup vážiaceho a identifikačného zariadenia na vozidlo)
 • nutnosť úpravy zberových vozidiel
 • existuje asi len zahraničný výrobca vážiaceho zariadenia
 • náklady na servis a údržbu vážiaceho zariadenia
 • za ťažšie odpady sa platí viac, ale váha odpadov by nemala byť niekedy rozhodujúcim kritériom pre výšku poplatkov; ľahké odpady sú často krát horšie ako ťažšie; platba za váhu môže byť kontraproduktívna (napr. skládka nie je limitovaná váhou, ale svojim objemom - platí sa však za váhu.)
 • vyššie nároky na disciplinovanosť pôvodcov (aby sa ukladali odpady len do vlastných zberných nádob, popr. nepoškodzovali čipy a nálepky s čiarovým kódom, ...)
 • pravdepodobná nutnosť uzamykania zberných nádob pri bytových domoch (zabezpečenie spravodlivosti platieb)

Vrecový systém

Stručná charakteristika systému: Pri tomto systéme sa spravidla vôbec nepoužívajú zberné nádoby - kontajnery. Namiesto nich sa používajú plastové vrecia (10 - 30 l) s oficiálnou potlačou. Pôvodcovia si vrecia kupujú v obchodoch a to najčastejšie dva druhy: jedno vrece (tmavé) na zmesový odpad a jedno vrece (priehľadné) na vytriedené suroviny. Vrecia na zmesový odpad sú výrazne drahšie ako tie na vytriedené suroviny. Vrecia na vytriedené suroviny môžu byť aj zdarma. Pôvodcovia už pri kúpe vreca zaplatia všetky náklady na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov, ktoré uložili do svojho vreca. Pôvodcovia teda platia iba za svoje odpady a to podľa objemu a počtu zakúpených vriec.

VÝHODY NEVÝHODY
 • veľmi rýchla návratnosť investícií na zavedenie systému (náklady na vrecia sa obci vrátia ich predajom)
 • vysoká miera spravodlivosti prerozdelenia nákladov podľa produkcie odpadov jednotlivých pôvodcov
 • spravodlivosť aj v bytových domoch (každá domácnosť má svoje vlastné vrecia)
 • vysoká motivácia k obmedzovaniu vzniku odpadov, k triedeniu a kompostovaniu odpadov
 • výrazné zníženie objemu prevážaných odpadov (odpady treba umiestniť do relatívne malých vriec, čo núti pôvodcov objemnejšie odpady stláčať, skracovať, ...)
 • príjmy z poplatkov (predaj vriec) sú k dispozícii pred vykonaním zberu odpadov (vriec)
 • nemusia sa (ale môžu) používať zberné nádoby (nepotrebné nádoby na zmesový odpad sa môžu použiť na zber vytriedených surovín)
 • úspora priestranstva pri nepoužívaní zberných nádob (napr. vznik nových parkovacích miest)
 • žiadne náklady na údržbu zberových nádob
 • žiadne problémy so zapáchaním odpadov
 • nie je potrebná žiadna (alebo iba minimálna) evidencia
 • mnoho občanov je zvyknutých nakupovať vrecká do smetných košov, čo uľahčuje zavedenie tohto systému
 • možnosť flexibilného umiestňovania vriec s odpadmi na rôzne, ale určené miesta (nie je nevyhnutné umiestňovať vrecia s odpadmi výlučne pred svoj dom. Keď sa vyloží na iné určené miesto, nikto nato finančne nedoplatí. Náklady už boli uhradené pri kúpe vreca)
 • pravidelnosť zberu odpadov
 • počiatočná investícia na výrobu oficiálnych vriec s potlačou
 • starostlivosť o nepretržité zásobovanie predajných miest oficiálnymi vrecami
 • nutnosť zakupovania plastových vriec pôvodcami (mnohí sú však už teraz zvyknutí kupovať si vrecká do smetných košov)
 • ak sa budú nakladať vrecia s odpadom do zberového auta ručne, môže to neskôr pracovníkom prepravcu spôsobiť zdravotné problémy s chrbticou
 • vyššie nároky na disciplinovanosť pôvodcov (nutnosť zaviazať vrece, používať iba oficiálne vrecia, vykladať vrecia iba v deň zvozu, ...)
 • riziko znečisťovania verejných priestranstiev pri nedisciplinovanosti pôvodcov (napr. rozfúkanie odpadov z nezviazaných vriec, nepoužívanie oficiálnych vriec môže spôsobiť hromadenie nezaplateného odpadu, ničenie vyložených vriec, ...)
 • náročnejšie nakladanie s objemnejšími odpadmi (niekedy môže byť problém ich umiestniť do relatívne malého vreca)
 • vyššie nároky na osvetu
 • vznik odpadov zo samotných vriec (celkovo však bude tvorba odpadov nižšia)

Kontajnerovo - intervalový systém

Stručná charakteristika systému: Poplatky sa určujú podľa toho, koľko zberných nádob pôvodca užíva, aký je ich objem a ako často sa tieto zberné nádoby vyprázdňujú. Pôvodcovia platia iba za svoje odpady a to podľa objemu.

VÝHODY NEVÝHODY
 • žiadne náklady na zavedenie systému (zberné nádoby snáď užíva už každý pôvodca)
 • tradičnosť používania systému (do prijatia nového zákona o odpadoch to bol najpoužívanejší systém spoplatňovania služieb odpadového hospodárstva)
 • nízke nároky na evidenciu
 • nízke nároky na zodpovednosť pôvodcov a pracovníkov prepravcu
 • nízke nároky na osvetu
 • pohodlnosť a organizačná nenáročnosť pre pôvodcov a pracovníkov prepravcu
 • pravidelnosť vyprázdňovania zberných nádob
 • neberie sa moc do úvahy množstvo odpadov; poplatky sa skôr odvíjajú od počtu zberných nádob a intervalu zvozu, ako priamo od množstva odpadov.
 • nižšia miera spravodlivosti prerozdelenia nákladov podľa produkcie odpadov
 • nižšia motivácia k obmedzovaniu vzniku odpadov, k triedeniu a kompostovaniu odpadov
 • horší (neadresnejší) prehľad o jednotlivých rodinných a bytových domoch a iných pôvodcoch
 • vysoká miera anonymity na bytových domoch
 • problematická kontrola pracovných výkonov pracovníkov prepravcu (či skutočne vyprázdnili zbernú nádobu)
 • pravdepodobná nutnosť uzamykania zberných nádob pri bytových domoch

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zber bioodpadu
Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR

Předchozí / následující díl(y):

Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (1) teória a druhy množstvových zberov
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (4) skúsenosti z USA (2. časť)

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.12.2004
Poslední změna: 20.12.2004
Počet shlédnutí: 7391

Citace tohoto článku:
KURINEC, Marek: Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (2) výhody a nevýhody jednotlivých druhov množstvových zberov. Biom.cz [online]. 2004-12-21 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/mnozstvove-zbery-poplatky-podla-mnozstva-2-vyhody-a-nevyhody-jednotlivych-druhov-mnozstvovych-zberov>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto