Odborné články

Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (1) teória a druhy množstvových zberov

Úvod

Prioritami odpadového hospodárstva (OH) je prevencia (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov) a maximalizácia materiálového zhodnocovania. Skládky sa však stále plnia odpadmi (a raz sa aj asi zaplnia) a ani spaľovne sa zatiaľ nesťažujú na nedostatok "tovaru" - odpadov. Občania sú v mnohým obciach Slovenska veľmi slabo motivovaný k tomu, aby robili s odpadmi niečo pozitívne. Pritom však na reálne zabezpečovanie priorít OH je možné využiť množstvo rôznych nástrojov. Séria článkov o množstvových zberoch upriami vašu pozornosť na veľmi účinný nástroj, na ktorý sa na Slovensku, najmä v mestách, zabúda. Tým nástrojom sú miestne poplatky za odpady.

Novým zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z. sa znovelizoval zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zaviedol sa nový miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (ďalej len "poplatok za odpady"). Výšku tohto poplatku za odpady si môžu obce podľa platnej legislatívy stanoviť dvoma spôsobmi: paušálne na osobu alebo podľa množstva odpadov. Je to na ich uvážení, ktorý spôsob si vyberú. Zákon teda obciam ponúka možnosť výberu. Na Slovensku je však aj pri množstvovom zbere povinnosť platiť paušál a to minimálne vo výške 80 Sk/osoba/rok.

Nie žeby obce zabúdali vyberať tieto poplatky, ale častokrát ich iba vyberajú bez nejakej premyslenej stratégie. Mnohé obce a mestá vyberajú poplatky za odpady iba kvôli tomu, aby sa im pokryli náklady na odpadové hospodárstvo. To je však v súčasnej dobe už nedostatočný cieľ, resp. iba čiastočný cieľ. Vôbec nie je jedno, či sa za peniaze financuje skládkovanie, spaľovanie alebo triedený zber, recyklácia, kompostovanie, atď. Vôbec nie je jedno, aká je štruktúra týchto poplatkov a akým spôsob sa stanovuje ich výšky pre domácnosť alebo organizácie. Práve štruktúra poplatkov za odpady a spôsob ich stanovenia môže obciam veľmi výrazne pomôcť pri dosahovaní environmentálnych cieľov (napr. dosahovať záväzné ciele z POH na materiálové zhodnocovanie (separácia, kompostovanie)) a ekonomických cieľov (racionalizácia nákladov, úspory).

Peniaze hýbu svetom, ale aj ľuďmi a ich odpadmi. Tak prečo nemotivovať občanov a organizácie k vyššej separácii, kompostovaniu,... cez ich peniaze, cez miestne poplatky za odpady?

Stručné porovnanie

Paušálne určené poplatky na osobu a rok majú dve základné a veľké nevýhody: nespravodlivosť (každý občan platí rovnako bez ohľadu na množstvo odpadov, ktoré sám vyprodukuje) a environmentálna neprospešnosť (podporuje to tvorbu odpadov, resp. nemotivuje občanov k znižovaniu a triedeniu odpadov). Pri množstvových zberoch sú tieto nevýhody výrazne eliminované. Skúsenosti s množstvovými zbermi a platením poplatkov za odpady podľa množstva odpadov od jednotlivých domácností a organizácii už dokázali po celom svete, že tento spravodlivejší systém spoplatňovania výrazne prispieva k ochrane životného prostredia, pretože sa dosahuje oveľa vyššia zapojenosť občanov do triedeného zberu a domáceho kompostovania, vyššia účinnosť triedenia surovín a dokonca sa aj znižuje tvorba odpadov. O konkrétnych skúsenostiach a výsledkoch sa dočítate v ďalších častiach série článkov o množstvových zberoch.

Terminológia množstvových zberov

Slovenská legislatíva používa (ale nedefinuje) pojem "množstvový zber". Vo svete sa pre množstvové zbery používa dosť široká plejáda rôznych názvov, napr. "Variable-rate pricing", "Variable charging" - variabilné (premenlivé) platenie, "Unit-based pricing" - platenie podľa jednotiek (množstva), "Amount-based pricing" - platenie podľa množstva, atď. Najčastejšie sa však zaužívala skratka "PAYT" (Pay As You Throw) - Plať, koľko vyhadzuješ. V zahraničí sa tak množstvovým zberom hovorí "PAYT systems" alebo "PAYT programs".

Druhy množstvových zberov

Pri množstvových zberoch sa platí podľa množstva odpadov, ktoré vyprodukuje konkrétny subjekt (rodinný dom, byt, vchod, panelák, firma, úrad, škola, ....) a to množstvo sa určuje buď podľa objemu alebo váhy odpadov od daného subjektu. Vo svete (ale niekde aj na Slovensku) sa používajú nasledovné druhy množstvových zberov:

Druhy množstvových zberov
Kontajnerovo - intervalový
Vrecový
Žetónový (visačkový), nálepkový
Vážiaci
Hybridný
Ďalšie (automatový, kreditný, ...)

Charakterisktika jednotlivých druhov

Kontajnerovo - intervalový: pri tomto druhu sa poplatky za odpady platia podľa toho, koľko kusov zberných nádob daný subjekt používa na zmesový odpad, aký je objem (110 l, 1.100 l, ...) zberných nádob a akým pravidelným intervalom (1 x 7 dní, 1 x 14 dní) sa tieto nádoby vyprázdňujú. Daný subjekt teda môže regulovať výšku svojho poplatku až troma veličinami (počtom a objemom nádoby a intervalom zvozu).

Vrecový: pri kompletne vrecovom množstvovom zbere sa vôbec nepoužívajú zberné nádoby (Kuka, kontajnery). Namiesto nich sa na zber zmesového odpadu a aj vytriedených surovín používajú plastové vrecia (cca 10 - 30 l) so špeciálnou potlačou platnou iba v danej obci ("lokálna potlač"). Je určený pravidelný interval zberu vriec. V tento deň vyložia subjekty svoje vrecia so svojimi odpadmi na určené miesto pred svoj dom, firmu, atď. Prepravca počas dňa zozbiera vrecia s lokálnou potlačou (ostatné nie) a zabezpečí zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov. Subjekty teda platia podľa počtu zakúpených a odovzdaných vriec so svojimi odpadmi. Poplatky je možné regulovať počtom vriec, ich objemom a tým, či sú na smeti alebo na suroviny.

Výrobu vriec s lokálnou potlačou zabezpečí obec a predaj vriec sa realizuje najčastejšie prostredníctvom bežných obchodov. Pri kúpe vreca sú v jeho cene započítané aj náklady na zvoz, prepravu a zneškodnenie, prípadne zhodnotenie toľkých odpadov, aký je objem vreca. Platí zásada, že cena vreca na zmesový odpad by mala byť výrazne vyššia ako cena vreca na vytriedené suroviny. Vo väčšine obcí a miest s vrecovým zberom sa vrecia na vytriedené suroviny poskytujú buď zdarma alebo za symbolickú cenu. Na zmesový odpad sa používajú tmavé nepriehľadné vrecia a na vytriedené suroviny priesvitné vrecia (kvôli vizuálnej kontrole čistoty surovín). Tento druh množstvového zberu ako jeden z mála dokáže spravodlivo diferencovať aj jednotlivé domácnosti v panelákoch.

Pri čiastočnom vrecovom zbere sa zmesový odpad zberá plastovými vrecami a vytriedené suroviny pomocou kontajnerov.

Žetónový (visačkový), resp. nálepkový: pri tomto druhu zberu si subjekty kupujú (najčastejšie od obce alebo prepravcu) žetóny (visačky), resp. nálepky. Cena žetónu (nálepky) je adekvátna veľkosti (objemu) zbernej nádoby a jej jednému vyprázdneniu. Je stanovený pravidelný zber odpadov, kedy prepravca prejde okolo každého subjektu. Ak má subjekt záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby so svojim zmesovým odpadom, zavesí si na ňu žetón alebo nalepí nálepku. Len takto označené nádoby sa vyprázdnia a len vtedy daný subjekt platí za svoje odpady. Neoznačené nádoby sa nevyprázdňujú. Keď prepravca nádobu vyprázdni, zvesí z nej žetón a odovzdá ho obci. Nálepky sa prelepujú. Poplatky si teda daný subjekt môže regulovať počtom použitých žetónov (nálepiek). Niektoré obce predávajú žetóny (nálepky) subjektom vopred a niektoré účtujú poplatky až po vykonaní služby. Tento druh zberu je veľmi podobný vrecovému zberu.

Vážiaci: pri tomto zbere je na každej zbernej nádobe na zmesový odpad namontovaný elektronický čip alebo nalepená nálepka s čiarovým kódom. Na zberovom vozidle je namontovaný automatický snímač a automatické vážiace zariadenie, ktoré počas vyklopenia zbernej nádoby presne identifikuje z čipu (alebo čiarového kódu) daný subjekt (meno alebo názov, adresa, typ nádoby, dátum a čas,...) a s presnosťou na stotinu kilograma odváži vyklopené odpady. Tieto údaje sa automaticky prenesú do palubného počítača v kabíne vodiča. Po skončení zvozu odovzdá vodič počítačovú disketu (kartu) s údajmi z palubného počítača ekonomickému oddeleniu obci (alebo prepravcu), ktoré je softwarovo schopné okamžite každému subjektu vystaviť faktúru. Väčšinou sa však údaje priebežne elektronicky sumarizujú a faktúry (platobné výmery, ....) sa vystavujú raz za mesiac (štvrťrok, polrok, ...).

Je stanovený pravidelný interval zvozu všetkých zberných nádob na zmesový odpad. Ďalej je stanovená cena za 1 kg zmesových odpadov. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady na zber, prepravu a zneškodnenie zmesových odpadov. Pri tomto zbere nie je dôležitý objem a počet zberných nádob, ale váha odpadov, pretože poplatok za odpady sa pre daný subjekt určí podľa váhy (kilogramov) jeho zmesových odpadov z jeho zbernej nádoby.

Hybridný: tento druh množstvového zberu je kombináciou rôznych druhov zberov a platenia poplatkov. Môže to byť kombinácia paušálny zber (poplatok) plus nejaký množstvový zber alebo kombinácia dvoch alebo viacerých množstvových zberov (vrecový + žetónový, kontajnerovo-intervalový + vrecový). Subjekt dostane za svoj paušálny poplatok určitú službu (napr. 1 zbernú nádobu s intervalom zvozu 1 x 14 dní), ktorá je chápaná ako doporučený limit. Ak niekto produkuje odpady nad tento limit, musí si dokupovať ešte napr. vrece s lokálnou potlačou, ktoré sa už ale spoplatňuje vyššou tarifou.

Ďalšie: v niektorých mestách západnej Európy sa pri bytových domoch používajú špeciálne zberné nádoby na zber zmesových odpadov, ktoré je možné s určitou nadsázkou prirovnať k predajnému automatu. Do takýchto kontajnerov je možné vložiť svoje odpady z domácnosti len vtedy, keď vložíte napr. do identifikačného zariadenia kontajnera svoju identifikačnú (kreditnú) kartu alebo vhodíte do určeného otvoru platidlo (peniaze, kompostovateľné žetóny, ...). Vtedy sa vám poklop kontajnera elektronicky a automaticky otvorí. Občan má potom možnosť vložiť do kontajnera svoje odpady a to iba počas pár sekúnd. Potom sa kontajner opäť uzatvorí (uzamkne). Niektoré kontajnery po identifikácii alebo zaplatení otvoria len svoj malý vhadzovací otvor (napr. s objemom 15 l), do ktorého sa vložia zmesové odpady. Tieto odpady sa dokonca vo vhadzovacom otvore zlisujú a na displeji kontajnera sa občanovi ukáže na aké percento (alebo o koľko percent) sa znížil objem jeho vložených odpadov. A občan zaplatí iba za objem zlisovaných odpadov, takže neplatí zbytočne za vzduch.

Záver č. 1

Je teda dosť široká škála rôznych druhov množstvových zberov, so skúsenosti ktorých sa dá učiť a väčšina z nich je realizovateľná aj v slovenských podmienkach. Pravdepodobne neexistuje na Slovensku ucelená štatistika o tom, koľko obcí u nás realizuje niektorý z druhov množstvových zberov, ale v odbornej literatúre sa často spomína, že na Slovensku je asi 500 obcí, ktoré používajú žetónový zber. Pred prijatím nového zákona o odpadoch však mnohé slovenské obce používali najmä kontajnerovo - intervalový zber. Po prijatí zákona o odpadoch väčšina z nich prešla na paušálny systém platenia poplatkov za odpady, čo z hľadiska environmentálneho je možné označiť za chybu, pretože sa v mnohých týchto obciach zvýšila produkcia odpadov. Každý druh množstvového zberu (aj paušálny) má svoje výhody, ale aj nevýhody. O tom sa dočítate nabudúce.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Možnosti snižování množství skládkovaných BRKO
Kompostovanie a právne predpisy v SR
Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice

Předchozí / následující díl(y):

Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (2) výhody a nevýhody jednotlivých druhov množstvových zberov
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (4) skúsenosti z USA (2. časť)

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.12.2004
Poslední změna: 14.12.2004
Počet shlédnutí: 8908

Citace tohoto článku:
KURINEC, Marek: Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (1) teória a druhy množstvových zberov. Biom.cz [online]. 2004-12-15 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/mnozstvove-zbery-poplatky-podla-mnozstva-1-teoria-a-druhy-mnozstvovych-zberov>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto