Odborné články

Současné trendy v mechanizaci pro kompostování v západní Evropě

V posledních dvaceti letech zaznamenalo kompostování v západní Evropě velký rozmach. Impulsem pro tento vývoj byly rozhodně legislativní požadavky na ekologii v jednotlivých zemích Evropské unie. Kompostování zpracovává nejen biologický odpad z údržby zeleně, ale i bioodpad z odděleného sběru domovního odpadu. Technologii kompostování směsného domovního odpadu (resp. jeho biodegradabilních částí) západní Evropa po neúspěšných pokusech opustila.

Nespornými evropskými velmocemi v kompostování jsou Belgie, Rakousko, Německo a Holandsko. Vývoj technických zařízení pro vlastní technologie kompostování šel ruku v ruce s jejich vlastním provozováním. Není náhodou, že mnoho předních výrobců techniky pro kompostování vyrostlo z původních provozovatelů kompostáren.

Přestože jednotlivých technologických systémů a s tím souvisejících technických zařízení je velká řada, budu se dále zabývat technologiemi, které převažují, a to kompostování na zpevněných, vodohospodářsky zabezpečených plochách pod širým nebem.

Na tomto místě je potřeba zmínit v podstatě dvě základní technologie:

  1. kompostování ve velkých zakládkách (lichoběžníkových)
  2. kompostování v malých zakládkách (trojúhelníkových)

První technologie nachází využití zejména tam, kde je zpracováváno velké množství materiálu a kde organizace práce umožňuje zakládání provádět po dávkách. Naproti tomu v druhém případě technologie vyhovuje spíše menšímu množství zpracovávaného materiálu, který je zakládán průběžně s minimálními přestávkami.

K popisu technických zařízení potřebných ke kompostování je nutné vysvětlit jednotlivé fáze kompostovacího procesu. Jsou to :

  1. Příprava materiálu do zakládky drcením (drtiče)
  2. Provzdušňování a promíchávání (překopávače)
  3. Prosévání hotového kompostu (prosévací zařízení)
  4. Roztřídění nadsítného odpadu z prosévání (separátory)

Drtiče

Drtiče jsou zařízení, která slouží k přípravě materiálu do zakládky. Jsou schopné zpracovávat biologický materiál různých parametrů (dřevní odpad, tráva, listí apod.). Vkládání materiálu do výkonných drtičů se provádí pomocí čelních nakladačů se speciálně upravenou kompostovací lopatou, která dokáže materiál přidržet, aby z ní nevypadával. Podle konstrukce rozdělujeme drtiče na pomaloběžné, které se používají na drcení objemných materiálů ze dřeva (kořeny, pařezy, silné kmeny) a rychloběžné, které drtí veškeré biologické materiály vyjma výše uvedených. Nejvýkonnější drtiče dosahují výkonu 120 m3 nadrceného materiálu za hodinu.

Překopávače

Překopávače slouží k překopávání, promíchávání a provzdušňování kompostovací zakládky. Základní dělení překopávačů je na mostové (trojúhelníkové zakládky) a frézové (lichoběžníkové zakládky). Podle pohonu dělíme na překopávače s vlastním pohonem a překopávače poháněné energetickým prostředkem. Nejvýkonnější překopávače dokážou překopat 1000 m3 materiálu za hodinu.

Prosévací zařízení

Prosévací zařízení prosévají hotový kompost. Po zkompostování zakládky je potřeba materiál prosát, a tím oddělit hotový kompost od nežádoucích příměsí. Podle požadavku na finální materiál se používají síta s různými velikostmi ok (15, 20, 40 mm). Většina prosévacích zařízení je vybavena čistícím kartáčem, který umožňuje čištění síta za provozu a zabraňuje tak ucpávání ok síta při nepříznivých podmínkách pro prosívání. Nejvýkonnější síta dosahují výkonu 180 m3 za hodinu.

Separátory

Používají se zejména při kompostování bioodpadu z odděleného sběru komunálního odpadu. Důvodem je množství PVC příměsí a jiných příměsí, které se musí oddělit po prosátí kompostu prosévacím zařízením. To znamená, že nadsítný materiál je dotříděn na kovový odpad, lehké příměsi (PVC apod.), kameny a čistý nadsítný biologicky zpracovatelný odpad. Používání těchto zařízení je zatím v začátcích, ale vzhledem k tomu, že přeměňují celou technologii na bezodpadovou, bude jejich využití výrazně narůstat.

Způsob použití technických zařízení

V tabulce je přehledně popsáno několik evropských výrobců techniky pro kompostování. Pro ilustraci jsou zaznamenány údaje o druzích techniky, kterou vyrábějí a rozmezí nákupních cen podle výkonu jednotlivých strojů. Z tabulky je zřejmé, že investice potřebné pro nákup této techniky jsou značné. V západní Evropě řeší situaci velkých investic do technického vybavení službami. Specializované firmy provádějí zpracování biologického materiálu během kompostování komplexně. Pro provozovatele kompostárny to znamená, že musí zabezpečit plochu pro provoz kompostárny a prostředek pro manipulaci - čelní nakladač. Domnívám se, že tato cesta je možností i pro kompostování v České republice.

Nákupní ceny technologických zařízení pro kompostování

Výrobce Země Drtiče
(tis EUR)
Překopávače
(tis EUR)
Prosévací zařízení
(tis EUR)
Separátory
(tis EUR)
DOPPSTADT Německo 100 - 290 70 - 90 95 - 170 90 - 115
PEZZOLATO Itálie 16 - 130 11 - 90 60 - 100 -
WILLIBALD Německo 100 - 250 56 - 120 40 - 120 -
BACKHUS Německo - 19 - 247 - -
JENZ Německo 68 - 175 - - --

Příspěvek pro seminář "BIOODPAD 2002 - biologické metody využívání zemědělských odpadů"

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách
Kompostování biodegradabilních odpadů v České republice
Posuzování vlivu kompostáren na životní prostředí

Předchozí / následující díl(y):

Malá mechanizace pro kompostování
Zkušenosti s výstavbou zemědělských bioplynových stanic
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Program Composter a možnosti jeho využití při optimalizaci surovinové skladby kompostu
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)
Omezení emisí amoniaku a metanu procesem rychlokompostování
Ekologické zpracování bioodpadů na minerální hnojivo a biopalivo technologií EKOBIOPROGRES?
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Čistírenské kaly - prokleté nebo životodárné?
Potenciál využívání biomasy v kotlích vyšších výkonů
Od spalování k většímu třídění a kompostování bioodpadu, ekonomický pohled
Možnosti intenzifikace zrání kompostu
Význam organické hmoty v půdě

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 25.11.2002
Poslední změna: 5.12.2002
Počet shlédnutí: 8405

Citace tohoto článku:
ŠVEJKOVSKÝ, Jan: Současné trendy v mechanizaci pro kompostování v západní Evropě. Biom.cz [online]. 2002-11-25 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/soucasne-trendy-v-mechanizaci-pro-kompostovani-v-zapadni-evrope>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto