Odborné články

Anaerobní digesce, fermentace, stabilizace, vyhnívání či zkvašování?

Jelikož není jasné, který z v nadpisu uvedených termínů je nejvhodnější pro označení technologie výroby bioplynu z biologických odpadů, požádalo nás Ministerstvo životního prostředí o určení a zdůvodnění optimálního termínu pro účely připravovaného Plánu odpadového hospodářství ČR.

Definice ze slovníků, legislativních předpisů, 

Digesce

 • 1. chem. vyluhování n. rozpouštění tuhé látky za vyšší teploty 2. cukr. stanovení cukernatosti řepy n. řepných řízků; takto zjištěná cukernatost 3. fyziol. trávení [1]
 • digestion: 1. Biology. the process of digesting food: Digestion os the process by which insoluble food, consisting of large molecules, is broken down into soluble compounds having smaller molecules (Mackean Introduction to Biology). Compare hydrolysis. 2. Chemistry. decomposition of sewage, etc. by anaerobic bacteria [3]
 • digestion: 1. process by which food is broken down in the alimentary tract into elements which can be absorbed by the body 2. process which produce biogas from refuse [4]
 • anaerobic digestion: means the biological decomposition of biowaste in the absence of oxygen and under controlled conditions by the action of micro-organisms (including methanogenic bacteria) in order to produce biogas and digestate [6]
 • anaerobic Digestion (AD): Like composting, this option produces a compost residue from source-segregated putrescible wastes for use in agriculture or horticulture. The Executive summary Final Report waste is digested in sealed vessels under air-less (anaerobic) conditions, during which a methane-rich biogas is produced. The biogas is collected and used as a fuel for electricity generation or CHP. [7]
 •  

Fermentace

 • chem. rozklad, přeměna organických látek a rostlinných produktů působením enzymů, kvašení; pův. proces tvorby alkoholu z cukru: f. krmiv, tabáku [1]
 • chem. pochod vyvolaný katalytickým působením enzymu, obsaženém v živém mikroorganismu, na substrát [2]
 • fermentation: 1. the act or process of fermenting: Ethanol results from the fermentation of sugar. 2. a chemical change in an organic compound caused ba a ferment: In fermentation, sugars act as catalysts. [3]
 • fermentation: process whereby carbohydrates are broken down by enzymes from yeast and produce heat and alcohol; in making silage, fermentation is essentially the breaking down of carbohydrates and proteins [4]
 • fermentation: a form of anaerobic respiration occuring in certain microorganisms, e.g. yeasts. It comprises a series of biochemical reactions by which sugar is converted to ethanol and carbon dioxide. Fermentation is basis of the baking, wine, and beer industries. [5]
 • fermentation anaérobie: décomposition biologique des biodéchets en l'absence d'oxygčne et dans des conditions contrôlées, sous l'action de micro-organismes (y compris des bactéries méthanogčnes), visant ŕ obtenir du biogaz et un digestat [6]

Stabilizace

 • dosahování, dosažení, udržování, udržení stability, stabilizování: s. poměrů ustálení; s. stavu zaměstnanců; s. měny upevnění; eltech. s. napětí, proudu; potrav. s. piva, vína úprava prodlužující jeho trvanlivost; stav. s. vozovek upevnění podkladů; sklář. s. skla tepelné zpracování k ustálení jeho vlastností; též úprava složení k zvýšení odolnosti proti záření; hut. ohřev k dosažení urč. n. stabilnějšího stavu struktury [1]
 • s. trhu [2]

Vyhnívání

 • vyhnít: hnitím uvnitř podlehnout zkáze, kmen vyhnil odspodu [2]
 • hnít: rozkládat se působením organismů (ve vlhkém prostředí), dřevo hnije, brambory hnijí [2]

Zkvašování

 • kvasit: 1. přeměňovat se působením mikroorganismů, zprav. za vyvíjení plynu: ovocná šťáva kvasí 2. odb. vystavovat působení mikroorganismů; kvašení: lihové, mléčné
 • anaerobe Vergärung: biologische, sauerstofffreie Zersetzung von Bioabfällen unter kontrollierten Bedingungen durch die Aktivität von Mikroorganismen (einschließlich Methan bildender Bakterien) mit dem Ziel der Erzeugung von Biogas sowie von festen Gärrückständen [6]

Užívanost jednotlivých termínů

Ve vyhledávači Centrum byly postupně zadávány sousloví "anaerobní digesce", "anaerobní fermentace",... Do tabulky byl zanesen celkový počet odkazů, z nichž byly odečteny duplicitní odkazy, odkazy týkající se čističek odpadních vod a další nesouvisející odkazy.

Pojem Celkem odkazů Duplicitní odkazy ČOV Jiné nesouvisející Pouze biologické odpady
Anaerobní digesce 31 11 1 1 18
Anaerobní fermentace 20 1 1 7 11
Anaerobní stabilizace 34 2 16 7 9
Anaerobní vyhnívání 22 6 5 0 11
Anaerobní zkvašování 0 0 0 0 0

Další vyhledávání bylo provedeno v Českém národním korpusu. Sousloví s "anaerobní digesce", "anaerobní fermentace",... nebylo nalezeno ani jedno. U samotných termínů "digesce", "fermentace",... byly nalezeny tyto konkordence:

Digesce

Žádná konkordance.

Fermentace

12 konkordancí.

u , kde proběhne proces zvaný " maceration cerbonigue " , ( <fermentace> celých plodů ) . Hmotnost hroznů způsobí na dně prasknutí s
) . Hmotnost hroznů způsobí na dně prasknutí slupek plodů a <fermentace> se samovolně rozběhne . Horní část sudu se brzy vyplní oxid
líkem . O několik dní později jsou hrozny lehce slisovány a <fermentace> je dokončena beze slupek . Za vším je úmysl odstranit těžké
robě vína se sulfáty často přidávají pro dosažení " čisté " <fermentace> , při níž dochází ke zničení nežádoucích bakterií . Kvasink
ě potravin a nápojů ( Fabrony pro ně zavedl r . 1787 termín <fermentace> ) . Novější název enzym ( z řec . en zýme - v kvasnicích )
metabolismu . Této nejméně účinné formě katabolismu říkáme <fermentace> ( česky též kvašení ) . Termín fermentace byl původně vymyš
atabolismu říkáme fermentace ( česky též kvašení ) . Termín <fermentace> byl původně vymyšlen pro označení dějů provázených mírným b
jako " život bez kyslíku " . V biotechnologii je dnes název <fermentace> synonymem pro termín mikrobní proces . Zahrnuje tedy množen
+ H + ) Tím je uzavřen sled tzv . mléčné glykolýzy ( mléčné <fermentace> , mléčného kvašení ) . Přeměna pyruvátu na laktát ovšem nen
i k fermentaci ( např . v plodech během zrání ) ; produkty <fermentace> jsou např . ethanol , acetaldehyd , octová a mléčná kyselin
ou pro přehlednost uvedeny . Čárkovaně jsou naznačeny cesty <fermentace> ( b ) , ( c ) naznačuje zapojení glyoxylátového cyklu u org
iva je náročný několikastupňový proces , jehož podstatou je <fermentace> maltosy , což je disacharid získávaný extrakcí z upražených

Stabilizace

67 konkordancí.

Charakter funkce : vytváření přírodních refúgií posílení a <stabilizace> ekologických vazeb v krajinném segmentu tvorba biotopů půvo
( značný vzestup střední délky života ve světovém měřítku , <stabilizace> nebo dokonce poklesy početních stavů obyvatelstva v západní
í typy řešení . V prvém případě by byl akcentován požadavek <stabilizace> situace a byly by pouze doplněny chybějící hierarchické úro
ce žádné výzaznější změny . Následující měsíce jsou otázkou <stabilizace> společnosti . Čeká nás ještě zaplacení cla spojeného s koup
situace . Základním předpokladem pro práci žebříku je jeho <stabilizace> . Zajišťují ji senzory umístěné v patě každé ze čtyř horizo
m nové organizační jednotky DATIS - projektu SAP R / 3 byla <stabilizace> systému , zvýšení průchodnosti systému a zvýšení kvality po
at . A také se nesmíme zastavit na půl cesty při obnovování <stabilizace> celého odvětví lokomotivního a vozového hospodářství , spra
nichž se nemůže vyskytovat více než dva elektrony , a tedy <stabilizace> struktury podobné , jako je v atomu vzácného plynu helia .
to sice ve splnění jejího základního poslání , kterým byla <stabilizace> ekonomiky po převzetí moci . Rozkol jí však neumožnil ani d
odu o způsobech platby za dodávky zboží . Po krátkém období <stabilizace> včera znovu prudce poklesl rubl . VÁCLAV HAVEL O ČESKÉ ÚSTA
rukturálních změn . Zdůrazňovaná dlouhodobá makroekonomická <stabilizace> , které ČR bezpochyby dosáhlo , není samotná dostačující .
. a 18 . století jevila jako velmi důležitý faktor sociální <stabilizace> společnosti , který byl v tomto ohledu schopen legitimovat
kroky provázela nedůslednost a neschopnost dosáhnout delší <stabilizace> jak v politické , tak v hospodářské sféře . Žádnou ze zemí
teď na počátku října 1997 nevidím . Naopak vidím jistou éru <stabilizace> politické i ekonomické a spíše nadějnější návrat k normálně
skoky v příštích letech , nebo se narovnávání cen , a tím i <stabilizace> hospodaření Českých drah potáhne déle , " vysvětlil náměste
používat stojan , nebo alespoň různé ramenní opěrky . Také <stabilizace> obrazu lze dosáhnout dvojím způsobem : buď díky optice přís
ní přístup k politice vyžaduje dbát jisté míry . Je v zájmu <stabilizace> politických poměrů , kdyby si i KDU - ČSL střízlivě ujasnil
skní . Prostě ruské . Přestože Rusko dosáhlo jisté finanční <stabilizace> a formálně privatizovalo většinu průmyslu , k restrukturali
to . V letošní sezoně je prvotním cílem občanského sdružení <stabilizace> klubu . " Chceme dořešit majetkové otázky a převést pozemky
zemí EU snížil o 16% . Bylo to především v důsledku <stabilizace> situace v bývalé Jugoslávii . Evropská komise doporučila 25

Vyhnívání

1 konkordance.

a při tání sněhu . Pokud by nefungovala , mohlo by dojít k <vyhnívání> suchomilné vegetace . Pro zajištění drenáže se využívá vrst

Zkvašování

Žádná konkordance.

Doporučení

Pro označení technologie výroby bioplynu z biologických odpadů doporučujeme používat termín anaerobní digesce. Jako další termíny přicházejí v úvahu anaerobní fermentace a anaerobní vyhnívání.

Zdůvodnění

Neexistuje jednotně zavedený termín v rámci ČR ani ve světě (angl. anaerobic digestion, něm. anaerobe Vergärung, fr. fermentation anaérobie [6]). Termín anaerobní digesce je používán v anglicky mluvících zemích a je jasně definován s minimálními překryvy s jinými významy [3,4,5,6]. Mnohé dokumenty týkající se využívání biologických odpadů jsou pouze v anglickém jazyce, obdobně je tomu u vědeckých a odborných informací. Termín anaerobní digesce je rovněž nejčastěji používána v české odborné literatuře a má nejméně překryvů s obdobnými technologiemi (alespoň dle průzkumu na českém webu).

Jako nevhodné se jeví termíny "anaerobní stabilizace" a "anaerobní zkvašování či kvašení". Anaerobní stabilizace je používána zejména pro čištění odpadních vod a má význam snížení rizikových vlastností daného odpadu. Podobný význam má tento termín v kompostárenství. Jde tedy pouze o označení jednoho aspektu celé technologie. Termín anaerobní kvašení není v oblasti výroby bioplynu z odpadů biologického původu používán.

Termín "anaerobní fermentace" je používán v ČR i ve francouzsky mluvících zemích. Tento termín je možné považovat za synonymum anaerobní digesce. Rovněž termín "anaerobní vyhnívání" je v ČR používán a je pro změnu blízký německému anaerobe Vergärung.

Literatura

 1. V. Petráčková, J, Kraus a kol.: Akademický slovník cizích slov, Akademia Praha, 1997.
 2. J. Filipec, et al.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Akademia Praha, 1994.
 3. R.K. Barnhart, et al.: Dictionary of Science, Hammond inc., Maplewood, New Jersey, 1986.
 4. A. Stephens, et al.: Dictionary of Agriculture, Peter Collin Publishing, 1996.
 5. J. Daintith, et al.: A Concise Dictionary of Chemistry, Oxford University Press, 1990.
 6. Working Document on Biodegradable Waste Management, http://europa.eu.int/comm/environment/waste/report11.htm
 7. A. Smith: Waste management options and climate change, European Commission, 2001, http://europa.eu.int/comm/environment/waste/waste_climate_change.htm

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Možnosti zpracování obtížně využitelných organických odpadů procesem anaerobní digesce
Exkurze po bioplynových stanicích - 1 - Kladruby
Bioplyn v České republice
Bioplyn v Dánsku
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Aerobní fermentace substrátu na bázi čerstvé a biozplynované travní fytomasy
Kofermentace zemědělských, komunálních a průmyslových bioodpadů při anaerobní digesci kejdy prasat
Možnosti rozvoje bioplynových stanic v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 16.7.2002
Poslední změna: 14.7.2002
Počet shlédnutí: 12346

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, VÁŇA, Jaroslav: Anaerobní digesce, fermentace, stabilizace, vyhnívání či zkvašování?. Biom.cz [online]. 2002-07-16 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/anaerobni-digesce-fermentace-stabilizace-vyhnivani-ci-zkvasovani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto