Odborné články

Rumex OK 2 – krmný šťovík

Úvod

Krmný šťovík je vytrvalá plodina, vyšlechtěná na Ukrajině ke krmivářským účelům. V ČR je ale známý především jako netradiční plodina pro energetické využití, zejména ve formě pevné biomasy v suchém stavu pro vytápění budov. Hlavní výhodou Rumexu OK 2 je jeho vytrvalost, čímž se šetří náklady na každoroční orbu a další základní agrotechnické zásahy. Každoročně brzy z jara obrůstá a ochrání tak dokonale půdu proti vodní erozi (viz Obr.1). Je vhodný zvlášť do svažitých pozemků i chladnějších oblastí, neboť je také velmi tolerantní vůči mrazu. Krmný šťovík lze využívat k více účelům, některé lze i vhodně kombinovat.

Obr. 1: Rumex OK 2, desetiletý porost dne 21.4.2009

Pevná biomasa pro vytápění

Rumex OK 2 je jednou z nejdůležitějších tzv.energetických plodin u nás dosud využívaných pro energetické účely. Založení kultury krmného šťovíku pro získání suché biomasy se provádí zpravidla zasetím v jarním období. V posledních „suchých“ letech se ale osvědčilo také setí na podzim, protože pro jeho zdárné vzejití je spolehlivě zajištěna alespoň nějaká zimní vláha. Setí musí být provedeno velmi pečlivě, protože drobná semena Rumexu OK 2 nesmí být umístěna hluboko – cca jen 1,5 – 2 cm, vyšší vrstvu půdy semeno nedokáže spolehlivě prorazit a porost je pak řídký. V prvém roce po zasetí se ještě nesklízí, Rumex musí jen spolehlivě zakořenit. Protože klíčí velmi pomalu, pak se zpravidla vyskytuje zaplevelení pozemku, proto je nutné provádět „odplevelovací“ seč a to nejméně 2 – 3x do roka, pokosená hmota se ponechává na poli jako mulč. Řádná sklizeň na suchou hmotu (jako palivo) začíná od druhého roku vegetace.

V průběhu dalších let spočívá ošetřování porostu především v přihnojování (každoročně cca 1,5 až 2 q ledku/ha, nebo organická hnojiva včetně kejdy apod.). Dále je nutné každý rok porost provzdušnit, nejlépe lehkým diskováním. Provzdušnění půdy pro dlouhodobou vytrvalost šťovíkového porostu je naprosto nezbytné, i přesto, že se mohou některé rostliny mírně poškodit. Porost pak ale rychle regeneruje a proto je diskování výhodné. Provádí se zpravidla po letní sklizni, lépe, když je půda vlhká. Ošetřování porostů šťovíku není obecně náročné, ale je vhodné jej každoročně pěstitelům upřesnit podle konkrétního půdně-klimatického stanoviště.

Sklizeň se provádí ve stavu plné zralosti, což bývá zpravidla již kolem 10. července. Lze k tomu použít běžnou zemědělskou mechanizaci, vhodná je sekačka s použitím tzv. „mačkačů“, čímž se robustní lodyhy částečně naruší a lépe se pak posečená hmota dále zpracovává. Zpravidla se lisuje do balíků, vhodných pro přepravu k místu využití. Balíky lze využít přímo ke spalování v biokotelně, obdobně jako balíky slámy. Výhodou Rumexu je mimo jiné i vysoká teplota tavitelnosti popelů, což je zárukou toho, že se popel v kotli netaví, „nesklovatí“, což se mnohdy stává při spalování slámy, ze které se popel taví při nižší teplotě.

Pro další zpracování lze balíky na místě použití rozdružit a hmotu rozdrtit na drobnou řezanku. Tu je možné využít přímo k přikládání do kotle, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Výhodné je zajistit např. mechanizované přikládání (zpravidla šnekové), podobně, jako při vytápění dřevní štěpkou.

Řezanku lze dále využít pro výrobu tzv. tvarovaných biopaliv, briket, nebo pelet. Brikety se lisují zpravidla tam, kde se jimi může nahradit přikládání dřevěných polen, v kotlích určených ke spalování biomasy – viz Obr.2. Pelety jsou vhodné pro automatické přikládání, k čemuž je třeba pořídit speciální kotel. V současné době by se tato možnost mohla uplatňovat výrazněji, v souladu se současnou významnou státní podporou pro nákup těchto kotlů pro vytápění.

Po letní sklizni při plné zralosti (s využitím pro vytápění) krmný šťovík brzy obrůstá. Nevytváří již plodonosné lodyhy, ale přesto narůstá dostatek kvalitní zelené hmoty. Vytváří pak mohutnou přízemní růžici listů, kterou lze úspěšně zpracovat jako plnohodnotnou senáž pro krmení hospodářských zvířat (viz dále) a jeho porost se tak může využít během jednoho roku pro více účelů.

Krmný šťovík v bioplynové stanici (BPS)

Pro krmivářské účely je vhodné šťovík zaset s přísevem malého množství jílku (cca 4 – 5 kg/ha), který zpravidla zabrání rozvoji plevele, a takto narostlý porost (šťovík s jílkem) lze pak sklízet na zeleno již v prvém roce. Jílek ale musí být jednoletý, aby vydržel jen v prvním období, do té doby než šťovík zakoření a porost se začne zapojovat. V dalších letech je třeba, aby jílek naopak vymizel, neboť by jinak konkuroval šťovíku, který nesnáší konkurenci jiných druhů rostlin. Proto jej nelze pěstovat ve směsi, ale je to také spolehlivá záruka toho, že se nemůže spontánně šířit mimo pěstitelskou plochu. Bohužel se toho stále ještě veřejnost obává, i když okolí dnes už desetiletého porostu nevykazuje naprosto žádné okolní „zaplevelení“. Pokud tomu někdo nevěří, může se přijet podívat a osobně se o tom přesvědčit.

 
Obr. 2: Brikety ze šťovíku pro vytápění zámku Jemniště u Benešova
Obr. 3: Bioplynová stanice – Prosečné, duben 2009
 

Pro využití Rumexu OK 2 pro BPS je nutné jej sklízet včas, zpravidla už v polovině května, kdy má nejlepší krmnou hodnotu, neboť má vysoký obsah dusíkatých látek (NL) i redukovaných cukrů. Později začíná rychle „stárnout“, přitom se snižuje obsah NL a zvyšuje se obsah vlákniny, ale obsah cukrů je stále vysoký, což je také jedna z jeho dalších výhod. Pro využití šťovíku v BPS je důležité jeho snadné a kvalitní konzervování, což šťovík plně zajistí, právě díky vysokému obsahu cukrů. Také proto má krmný šťovík pro využití v BPS velkou perspektivu. Mimo to jej lze pěstovat i v chladnější oblasti, zvl. na svažitých pozemcích, kde se ne vždy dobře daří kukuřici, která je v současné době téměř výhradní plodinou používanou v zemědělských BPS. Rumex tak může být vhodným doplňkem či částečnou náhradou kukuřice, protože náklady na jeho pěstování jsou nepochybně nižší (vydrží až 10 let bez nového setí), než náklady na každoroční nové setí kukuřice.

Reálné uplatnění krmného šťovíku bylo již potvrzeno přímo v provoze BPS v Podkrkonoší. Porost sklizený v květnu byl konzervován formou senáže ve vaku (zcela bez konzervačních přídavků) a v průběhu zimy byl pak přidáván do fermentoru v BPS. Průběh fermentace pokračoval po přídavku šťovíkové senáže bez jakýchkoliv závad, vývin bioplynu byl zcela plynulý, takže bylo možné výkon postupně zvyšovat až na maximum, tj. 250 KWh (v 1 generátoru). Tato bioplynová stanice je představitelem typické „zemědělské“ BPS, neboť se zde pro fermentaci využívá biomasa výhradně z vlastní zemědělské produkce, včetně cíleně pěstovaných plodin (kukuřice, čirok, šťovík) a travních porostů. Fermentace probíhá k plné spokojenosti provozovatelů, jsou dosahovány všechny předpokládané hodnoty, takže se nevyskytují ani žádné problémy s okolním zápachem. Situace je zde natolik bezproblémová, že zde může být v bezprostřední blízkosti dokonce úspěšně provozováno golfové hřiště – viz Obr. 3.

Ověřování Rumexu v BPS bude dále pokračovat a jeho účinek bude provozně porovnáván s dalšími cíleně pěstovanými plodinami, např. s kukuřicí i s čirokem. Dosavadní výsledky již ale prokázaly možnost úspěšného uplatnění šťovíku v BPS, čímž se potvrdily výsledky úspěšných modelových testů při hodnocení jeho vlivu na vývin bioplynu v porovnání s vlivem kukuřice.

Rumex OK 2 pro krmné účely

V poslední době začínají zemědělci stále více zdůrazňovat také kvalitu krmné píce. Rozsáhlým zatravňováním orné půdy, zvl. v poslední době, je sice objemné píce dostatek, někdy až přebytek (a pak může být až nežádoucím odpadem!), ale nemusí být vždy dostatečně kvalitní. Proto se začíná využívat krmný šťovík i k původnímu účelu, ke kterému byl vyšlechtěn, tedy pro krmení hospodářských zvířat. Získané výsledky jsou až překvapivě příznivé. Zkrmováním šťovíkové senáže se výrazně zvýšila dojivost krav a současně byla zjištěna i vyšší tučnost mléka. To se odrazilo přirozeně i na větším zisku z chovu dojnic. Příznivé výsledky byly získány rovněž při spásání šťovíkového porostu mladým dobytkem (nebo ovcemi). Dobrá kvalita šťovíku zde zcela nahradila běžnou potřebu přikrmování jadrným krmivem, které pak nebylo ani potřeba. Tato zkušenost byla získána dlouholetým téměř sedmiletým spásáním šťovíkového porostu mladým skotem na výkrm.

Pro objektivní posouzení je ale třeba stanovit jeho konkrétní krmné hodnoty. Ty byly zajištěny analýzami čerstvě sklízeného porostu krmného šťovíku, ve spolupráci s VÚ živočišné výroby. Vzorky byly odebírány v průběhu celého května, s cílem zjistit dynamiku růstu šťovíku a hlavně předpokládaný vliv stárnutí rostlin na změnu krmných hodnot. Výběr získaných výsledků je uveden v následujícím přehledu:

datum odběru vzorku :  12.5. 20.5. senáž pro srovnání
hodnoty v % ve 100% sušině celá rostlina

šťovík

šťovík + jílek vojtěška jílek
sušina 11,29 12,41 29,33 20,0 22,0
NL 19,82 11,99 23,20 12,7 14,0
vláknina 17,90 26,72 17,88 23,0 28,5
cukry redukované 11,41 11,21 - 6 - 7 8 – 9

Z výsledků je zřejmé, že kvalita krmného šťovíku byla plně potvrzena a to jak vysokou hodnotou dusíkatých látek, tak i redukovaných cukrů. Zajímavá je také změna krmných hodnot v průběhu stárnutí rostlin, což je zřejmé zejména z obsahu NL, které se v polovině května, během pouhých 8 dnů výrazně snížily (z 19,82 na 11,99 %). Obsah cukrů ale zůstává stále vysoký a to přes 11 %. Výsledky těchto analýz mají velký praktický význam:

  1. sklizeň na zelenou hmotu je třeba zajistit velmi brzy, přibližně již kolem poloviny května
  2. vysoký obsah redukovaných cukrů umožňuje snadnou konzervaci, např. stážováním

Dynamika jeho růstu je přitom velmi vysoká, jak je zřejmé i z obr. 4 a 5. Rychlé a velmi časné zapojení porostu má pak nesporný význam i v protierozní ochraně půdy.

Krmný šťovík je tedy jednou z nejrannějších a nejkvalitnějších krmných pícnin, proto bude mít i u nás bezesporu velkou perspektivu také ve výkrmu hospodářských zvířat, tak jako je tomu jinde.

 
Obr. 4: Krmný šťovík 25.4.2008, průměrná výška porostu 40 cm
Obr. 5: Krmný šťovík 26.5.2008,výška porostu 195 cm
 

Rumex OK 2 pro průmyslové využití

Šťovík – Rumex OK 2 vzbudil v poslední době zájem různých firem i o jeho využití pro některé průmyslové výrobky. Bylo např. zjištěno, že má výborné izolační schopnosti a proto bude zřejmě vhodný i pro výrobu stavebních materiálů. V tomto směru je už vyvinuto několik různých stavebních prvků a to nejen izolačních desek, ale také přímo zdících materiálů, jako jsou speciální cihly, apod. Takto vyvinuté výrobky jsou přitom podstatně levnější, než tradiční stavební hmoty. Využití uvedených nových výrobků může mít zvlášť velký význam v současné ekonomické krizi i pro zkvalitnění a zlevnění zateplování budov, které je v poslední době masivně podporováno.

Současný stav pěstování Rumexu OK 2

Přes výhody a perspektivu krmného šťovíku není jeho pěstování dostatečně rozšířeno. Je to dáno bohužel také mýtem z obavy z jeho pěstovávání, které je ale zcela neopodstatněné, což bylo mnohokrát prokázáno. Další příčinou může být ne vždy dostatečné zajištění odbytu šťovíkové produkce a mnohdy i nesprávné ošetřování porostů. Nejdůležitější příčinou je ale zrušení národních dotací pro jeho produkci, počínaje rokem 2008. Zájem o využívání Rumexu OK 2 začíná ale už vykazovat nedostatek jeho produkce a proto se v současné době intenzivně hledají pěstitelé rozsáhlejších ploch šťovíku, kteří pak budou mít výhodu ve stabilním a dlouhodobém odbytu celé produkce šťovíkové biomasy. K tomu je také nutné nalézt konkrétní podporu produkce Rumexu OK 2, např. v rámci programu rozvoje venkova. Rozšířeným zařazením krmného šťovíku i dalších netradičních plodin do zemědělské produkce tak bezesporu přispěje i k žádoucí diversifikaci produkce a nezbytné stabilizaci zemědělského rezortu.

Souhrn a závěry

Stručný výčet uvedených vlastností krmného šťovíku – Rumex OK 2 svědčí o možnosti jeho širokého uplatnění. Osvědčil se především jako biomasa pro energetické využití a to jak v suchém stavu pro vytápění budov, tak i v bioplynové stanici, při vývinu bioplynu. Je to dáno jeho vynikajícími krmnými hodnotami (při sklizni na zeleno), čímž se krmný šťovík řadí mezi nejranější a nejkvalitnější pícniny. Začíná mít proto také u nás velkou perspektivu i v krmivářství. Nová možnost využití Rumexu OK 2 se objevuje i při jeho využívání pro průmyslové výrobky, např. ve stavebnictví. Proto je žádoucí rozšířit jeho osevní plochy a k tomu zajistit potřebnou iniciační podporu pro pěstitele.

Poznámka

Podrobnější informace o pěstování a využívání Rumexu OK 2, včetně zajištění osiva, lze získat na kontaktní adrese: vpetrikova@volny.cz, tel. 233 356 940, 736 171 353

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetické plodiny, povodně a eroze
Význam cíleně pěstovaných energetických plodin
Produkce technického konopí jako příspěvek k revitalizaci antropogenně exploatovaných okresů Ústeckého kraje
Rumex OK 2 má široké využití
Rumex OK 2 – kvalitní píce zlepšuje kvalitu mléka
Nedostatek biomasy
Odstraňte chyby při pěstování krmného šťovíku
Krmný šťovík
Krmná plodina - Rumex OK 2
Současné uplatnění energie z fytomasy - z Rumexu OK 2
Plevel v krmném šťovíku
Rumex OK 2 – surovina pro bioplyn
Možnosti energetického využití netradičních plodin
Hodnocení dosavadních výsledků s pěstováním krmného šťovíku
Krmný šťovík a jeho využití pro výrobu bioplynu
Uplatnění krmného - energetického šťovíku

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 11.5.2009
Poslední změna: 11.5.2009
Počet shlédnutí: 11092

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Rumex OK 2 – krmný šťovík. Biom.cz [online]. 2009-05-11 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt-pelety-a-brikety/odborne-clanky/rumex-ok-2-krmny-stovik>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto