Odborné články

Podpora rozvoje a užití bioetanolu v České republice

Výroba bioetanolu v České republice byla zahájena již v roce 2006, kdy byl spuštěn první lihovar, a to ve společnosti Agro-etanol TTD v Dobrovici. Jak je patrné z tab. I., České republice patří díky instalovaným produkčním kapacitám deváté místo v EU 27. Je však nutné zdůraznit, že na rozdíl od uvedených zemí není výroba bioetanolu v ČR zatím žádným způsobem podporována.

Tab. I: Výroba bioetanolu (mil. l) v EU-27 (zdroj: eBIO)

Země 2008 2007
Francie 1 000 539
Německo 568 394
Španělsko 317 348
Polsko 200 155
Maďarsko 150 30
Slovensko 94 30
Rakousko 89 15
Švédsko 78 120
ČR 76 33
Velká Británie 75 20
Itálie 60 60
Finsko 50 0
Litva 20 20
Lotyšsko 20 18
Irsko 10 7
Nizozemí 9 14
Belgie n.a. 0
Celkem 2 816 1 803

V současnosti jsou v ČR dva aktivní lihovary vyrábějící bioetanol. Konkrétně jde o Agroetanol TTD v Dobrovici, který jako základní surovinu pro bioetanolu využívá cukrovou řepu, a dále se jedná o lihovar v Trmicích provozovaný společností PLP, kde se vyrábí bioetanol především z obilí. Celkové instalované kapacity v ČR jsou uvedeny v tab. II.

Tab. II: Výrobní kapacity lihovarů v ČR (zdroj: Svaz lihovarů ČR)

Výrobce Produkční kapacita (hl) Výroba v roce 2008 (hl) Výroba v roce 2009 (hl) - odhad Surovina
Agroetanol TTD lihovar Dobrovice 1000 000 600 000 700 000 cukrová řepa
PLP lihovar Trmice 1 000 000 200 000 600 000 obilí
Ethanol Energy lihovar Vrdy 700 000 0 ? obilí

Všichni tito uvedení výrobci se musí denně vypořádávat s několika negativními faktory, ovlivňujícími výrobu lihu, jež je navíc umocněna i probíhající hospodářskou krizí. Těmi jsou především enormní dovozy levného lihu ze zahraničí, hlavně z Pákistánu a Brazílie, kdy meziroční nárůst dosáhl úrovně 812 % (obr. 1.), což výrazně ovlivňuje cenu bioetanolu na českém trhu. Dalším významným faktorem je proměnlivá cena vstupních surovin, která byla především v loňském roce ovlivněna již tolikrát zmiňovaným nárůstem světových cen všech komodit.

Obr. 1: Dovozy bioetanolu do ČR (zdroj: Svaz lihovarů ČR)

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje výrobu bio-etanolu v České republice, je v porovnání s jinými vyspělými evropskými státy velice nepružná a macešská legislativa. Negativ české legislativy je hned několik. Zatím prakticky neexistující podpora bioetanolu ze strany vlády, nedostatečná marketingová podpora vysokoprocentních směsí a přísná kontrola výrobců biolihu státními orgány. Navíc všichni domácí producenti musí jistit své daňové sklady, a to částkou 40 milionů korun, veškerý líh určený pro přimíchávání na českém trhu musí být denaturován vícesložkovou denaturační směsí a líh, který je exportován, musí být zajištěn po celou dobu přepravy složenou bankovní zárukou (množství expedovaného lihu krát spotřební daň, která činí 265 Kč/l). Tyto všechny uvedené vícenáklady vedou pouze ke zvyšování konečné ceny bioetanolu vyráběného v České republice, což se odráží ve snižování konkurenceschopnosti domácích producentů lihu.

Mezi klady naopak určitě lze zařadit to, že vláda neustoupila od svého záměru přimíchávání obnovitelné složky do fosilních paliv v době, kdy byla biopaliva neprávem nařčena ze zvyšování cen potravin. Od 1. ledna 2008 tedy v ČR platí povinnost přimíchávat určité procento biosložky do benzinu. V roce 2008 to byla 2 %, v letošním roce to je 3,5 % a roce 2010 by měl podíl bioložky ve fosilních palivech činit 5,75 %. (pozn. přehled objemů je uveden v tab. III.).

Tab. III: Přimíchávání bioetanolu do benzinu v ČR (zdroj: MZe ČR)

rok 2008 2009 2010
Podíl přimíchávaného lihu (hl) 2 % 3,5 % 5,75 %
Předpokládané množství (hl) 630 000 1 100 000 1 850 000

V současné chvíli v Parlamentu České republiky čeká na schválení novela zákona o spotřební dani, která osvobozuje vysokoprocentní směsi biopaliv (E85, E95) od spotřební daně. Novela již byla schválena Poslaneckou sněmovnou, zbývá tak již pouze schválení Senátem ČR a podpis prezidenta. Dalším pozitivem je také osvobození takzvaných Flexi Fuel vozidel, schopných spalovat jak klasický benzin, tak i palivo E85, od silniční daně.

Vysokoprocentní směs paliva E85, která se skládá z 85 % bioetanolu a 15 % benzinu Natural 95 byla v Čechách jako první oficiálně představena společností Agroetanol TTD v prosinci roku 2008. Společnost se snaží postupovat systematicky ve spolupráci s prodejci automobilů (Škoda Auto, Ford, Saab) a provozovateli čerpacích stanic. Není to vždy jednoduché, čož dokládá i to, že první veřejný stojan s tímto biopalivem se objevil až šest měsíců po jeho slavnostním představení. V červnu začala prodávat palivo E85 čerpací stanice KM Prona v Mladé Boleslavi, následují ji čtyři stanice společnosti Vena Trade na Moravě, s dalšími potenciálními zájemci v současnosti probíhají jednání. O zvyšujícím se veřejném zájmu o toto biopalivo svědčí i to, že hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath osobně převzal dva vozy Škoda Octavia Multifuel, schopné toto palivo spalovat. Jsme přesvědčeni o tom, že bioetanol je životaschopná alternativa ke klasickým fosilním palivům. Pro udržení evropského bioetanolového sektoru je ovšem naprosto nezbytné zvýšit úsilí v propagaci a marketingu. Naše úsilí v rozvoji bioetanolu ospravedlňují dva hlavní faktory. Loňská zemědělská úroda jasně prokázala, že biopaliva nemají žádný negativní dopad na cenu potravin a potravinovou bezpečnost ve světě. Zároveň si nemůžeme dovolit čekat, až někdo zastaví dodávky životně nezbytné ropy tak, jako se tomu stalo v letošním roce s dodávkami zemního plynu. Navíc biopaliva představují smysluplné řešení pro zpracování zemědělské nadprodukce.

Pro udržitelný rozvoj biopaliv je nezbytné pokračovat v rozvoji jejich podpory v rámci celé EU. Je rovněž nezbytné harmonizovat především v české legislativě jednotlivé typy obnovitelných zdrojů energie (biopaliva vs. biomasa pro výrobu elektrické energie, atd.) a sladit naši legislativu s legislativou okolních zemích tak, aby podmínky byly pro všechny výrobce stejné.

Souhrn

Česká republika – kde byla zahájena výroba bioetanolu v roce 2006 v lihovaru Agroetanol TTD, a. s., v Dobrovici – patří díky instalovaným kapacitám v produkci biolihu na 9. místo v EU-27. Kromě společnosti Agroetanol TTD vyrábějící bioetanol z cukrové řepy, pracuje v ČR ještě lihovar PLP v Trmicích, který zpracovává obilí. Tuzemští výrobci bioetanolu v ČR musí denně čelit negativním faktorům ovlivňujícím výrobu lihu, mj. dopadům nepružné legislativy. Na rozdíl od zahraničí zde prakticky neexistuje podpora bioetanolu ze strany státu, výrobci jsou navíc svazováni vysokým jištěním daňových skladů, nákladnou denaturací veškerého lihu a bankovními zárukami na exportovaný líh. Za pozitivum lze pak považovat to, že vláda neustoupila od svého záměru přimíchávání obnovitelné složky do fosilních paliv. Na schválení čeká novela zákona o spotřební dani, která by měla vysokoprocentní směsi biopaliv (E85, E95) osvobodit od spotřební daně. Právě palivo E85, které je směsí 85 % bioetanolu a 15 % benzinu Natural 95, se začalo v České republice v červnu 2009 prodávat.

Literatura

1. REINBERGR O.: Dlouhodobý výhled výroby bioetanolu v ČR. Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (7/8), s. 200–202

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce s měsíčníkem Listy cukrovarnické a řepařské.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu
Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85
OZE v EU do budoucna – motivační stimuly, nebo striktní závazky?
Energetické využití rostlinné biomasy
Ekonomická analýza využití bioetanolu v zážehových motorech
Výroba bioetanolu v Česku na rozcestí
Biopaliva pro motorová vozidla: produkce, cena, legislativa
Rostlinné oleje jako motorová paliva

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 15.3.2010
Poslední změna: 15.3.2010
Počet shlédnutí: 7166

Citace tohoto článku:
REINBERGR, Oldřich: Podpora rozvoje a užití bioetanolu v České republice. Listy cukrovarnické a řepařské, www.cukr-listy.cz [online], ISSN: 1210-3306

Komentáře:
31 Dec 2010 13:51 Karel
- biolíh
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto