Odborné články

Exkurze na kompostárnu Franze Raitha u Rodingersdorfu

Dne 21. června 2005 uspořádala Agentura ZERA v rámci projektu CBC Phare exkurzi pro odborníky a obce z mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice exkurzi na kompostárnu u obce Rodingersdorf, kterou provozují dva místní farmáři: Franz Raith a Franz Winkelhofer.

Okres Horn

V okrese Horn žije celkem 40 tisíc obyvatel, z čehož je 32 tisíc trvalých obyvatel a 8 tisíc obyvatel tvoří např. chataři, chalupáři apod. Zhruba 60% obyvatel okresu Horn je zapojeno do systému odděleného sběru bioodpadu (ostatní kompostují své bioodpady na zahradě). V okrese je celkem 20 obcí s rozšířenou pravomocí, pod které spadá celkově 120 vesnic a vesniček. To představuje přibližně 15 tisíc domácností.

Sběr bioodpadu

V roce 1992 bylo v okrese Horn sebráno 1.600 tun bioodpadu. V roce 2004 to bylo již 3.700 tun. Zvýšení intenzity odděleného sběru bioodpadu bylo dosaženo především osvětou, za níž je zodpovědná Odpadová asociace okresu Horn.

Bioodpad z obcí sbírá firma Saubemacher do 120 litrových nádob na bioodpad (biotonne). Ty obdržely jednotlivé domácnosti zdarma. Po zvážení bioodpadu na některé ze tří vah umístěných v okresu je bioodpad odvezen na některou z celkem 6 kompostáren. Ty provozuje 9 místních sdružení farmářů, kteří z bioodpadu v roce 2004 vyrobili 1.800 tun kompostu. Velký počet kompostáren je dán „principem blízkosti“, který v EU znamená co největší zkrácení přepravy jak bioodpadu ke zpracování, tak výsledného kompostu ke konečnému uživateli.

Frekvence svozu je 1 x týdně v letních měsících a jednou za čtyři týdny v zimě. Sebraný bioodpad obsahuje v průměru 0,3% - 0,5% nežádoucích příměsí, a to zejména igelitové sáčky.

Kompostárna u Rodingersdorfu

Původním záměrem farmářů bylo kompostovat odpady z farmy ne na farmě, ale mimo na vhodném místě. V roce 1991 založily obce v okresu Horn odpadovou asociaci, která uzavřela s farmáři smlouvu na zpracovávání části biologicky rozložitelných komunálních odpadů z tohoto okresu. Na základě toho vznikla v roce 1992 kompostárna, která byla postupně z původních 500 m2 rozšiřována na současnou plochu téměř 1 hektaru. Dnes je na kompostárně zpracováváno 1.200 tun bioodpadu za rok, z nichž se vyrábí 500 až 600 tun kompostu.Ten je použit na výrobu substrátů pro pěstování květin, pěstování vánočních stromků (8 ha), nebo je využíván pro hnojení orné půdy (celkem cca 110 ha). Rovněž kompost z ostatních kompostáren v okresu Horn je využíván lokálně.

Kompostárna se nachází ve vzdálenosti 1 km od obce. Pro kompostování se využívají plochy o rozloze 5.000 m2. Sklad surovin a manipulační plocha má rozlohu 500 m2, plocha s intenzivním procesem kompostování má rozlohu 2.300 m2. Plocha pro dozrávání má rozlohu cca. 2.700 m2. Plocha pro dozrávání je pouze upěchována, což je dostatečné, jelikož z kompostu již nevytéká žádný výluh a plocha má dostatečný sklon, aby srážková voda mohla odtéci do pole. Skladovací a manipulační plocha je asfaltová. Plocha s intenzivním kompostovacím procesem je opatřena nepropustným povrchem, který byl vytvořen z následujících vrstev: 30 cm hrubý štěrk o průměru 10 cm, 8 cm asfalt a 4 cm speciální nepropustný plastický asfalt, který byl uválcován a zhutněn.

Na kompostárnu se denně přiváží 6-20 tun bioodpadu. Zakládka je vytvářena většinou dvakrát týdně, když je nashromážděno zhruba 40 tun bioodpadu. Surovinová skladba je volena na základě zkušeností a citu. V sezóně od května do listopadu je díky velkému podílu odpadů ze zahrad optimální složení bioodpadu, takže není nutné surovinovou skladbu příliš upravovat. V zimě se sváží pouze kuchyňský odpad z domácností, ke kterému se přidává odpad z čističky, obilí a sláma.

Původně bylo kompostování prováděno v lichoběžníkových hromadách vysokých 3 metry, které byly překopávány čelním nakladačem. To bylo velmi výhodné s ohledem na investiční a provozní náklady, ale kvůli problémům se zápachem musela být technologie změněna. Nyní se kompostuje v pásových hromadách s výškou 1,3 metru, šířce hromady 3 metry a délce 60 metrů. Překopávání zajišťuje mostový traktorový překopávač.

Na kompostárně sledují tlak a teplotu vzduchu, směr větru a předpověď počasí. Podle vývoje počasí volí nejvhodnější dobu pro překopávání. Překopávky rovněž koordinují s ostatními kompostárnami v regionu tak, aby nepřekopávali všichni najednou. Překopání je většinou provedeno do čtvrtka, s ohledem na možný zápach, který nesmí obtěžovat obyvatele vesnic přes víkend.

Intenzivní fáze kompostování trvá 3 měsíce. Teploty nad 60°C se obvykle drží 8 týdnů. Fáze dozrávání trvá 3-6 měsíců, tzn. že celý proces je ukončen za 6-9 měsíců. Během intenzivní fáze kompostování se překopává 1x týdně, během dozrávání 1x za 2-6 týdnů. Během exkurze bylo u zakládky, která byla stará 4 týdny naměřeno 69°C.

Výluhy z kompostu a ze srážek jsou zachytávány ve dvou jímkách s celkovou kapacitou 400 m3 (100 m3 a 300 m3). V oblasti je pouze 500 mm srážek ročně, proto se kompost musí dovlhčovat výluhem zachyceným v jímkách. Kompost se kropí před překopávkou. Vlhkost kompostu je zjišťována pěstní zkouškou.

Na kompostárně se průběžně shromažďuje dřevní odpad, který je dvakrát ročně zpracován na štěpky pronajatým drtičem, který na kompostárnu přijíždí. Zároveň se podrtí i větší kusy, které zbyly z průběhu kompostování. Na hromadách byly vidět různé menší pařezy, silnější dřevo z větví z prořezávek stromů apod. Rovněž sítování vyrobeného kompostu je prováděno dvakrát do roka. Kompost je před použitím upraven do substrátu smícháním 50% kompostu a 50% zeminy.

Ekonomika

V okrese Horn je solidární (paušální) poplatek za nakládání s odpady ve výši 110 € na domácnost a rok. Cena za ukládání odpadu na skládku komunálního odpadu se v Rakousku pohybuje obvykle mezi 100-120 € na tunu.

Farmáři dostávají od Odpadové asociace okresu Horn 45 € za tunu přijatého bioodpadu.

Celkové investiční náklady (stavba i stroje) na navštívenou kompostárnu byly 280.000 €. 70.000 € přispěla Evropská unie a Dolní Rakousko, zbývajících 210.000 € zaplatili farmáři.

Legislativa

Legislativa hnojiv povoluje užívání maximálně 12 - 15 tun kompostu (hnoje či jiného organického hnojiva) na hektar a rok. Z požadavků nitrátové směrnice vyplývá omezení, že na jeden hektar může být aplikováno maximálně 170 kg dusíku.

Vyhláška pro kompostování stanovuje minimální vzdálenost kompostáren od obytné zástavby na 300m, pro kompostárny o kapacitě nad 5.000 tun za rok na 500m. Pokud je dodržena tato minimální vzdálenost, tak není nutné provádět měření zápachu. Tato měření by byla realizována pouze na základě stížnosti.

Kompostárna splňuje podmínky nařízení o vedlejších živočišných produktech (ES) č. 1774/2002 a nemusela kvůli tomuto nařízení cokoliv měnit. Je to díky tomu, že Rakousko má vlastní legislativu, která stanovuje pravidla pro hygienizaci bioodpadu na kompostárnách. Hlavní podmínkou je udržení teplot přesahujících 55°C minimálně 10 dní.

Vodohospodářské zabezpečení kompostáren není upravováno vodní legislativou, ale legislativou odpadů. Povolení kompostárny vyplývající ze stavebního zákona je velmi jednoduché, jelikož jde pouze o plochu.

Dodržování předpisů je kontrolováno mimo jiné jednou až dvakrát ročně namátkovými předem neohlášenými kontrolami z okresu Horn. zatím všechny kontroly dopadly dobře.

Obr. 1: Přednášející Florian Amlinger
Obr. 2: Logo asociace ARGE kompost und biogas na jímce
Obr. 3: Sklad přivážených bioodpadů
Obr. 5: Traktorový mostový překopávač
Obr. 6: Pohled na překopávač zezadu
Obr. 7: Kanálek odvádějící srážky a výluhy do jímky
Obr. 8: Jímka srážek a výluhů

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak na bioodpady? Zkušenosti z Německa (4)
Absence legislativy bioodpadů se začíná projevovat jako závažný nedostatek
Decentralizované kompostování
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 29.6.2005
Poslední změna: 29.6.2005
Počet shlédnutí: 9031

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, ALTMANN, Vlastimil, VALENTOVÁ, Lucie: Exkurze na kompostárnu Franze Raitha u Rodingersdorfu. Biom.cz [online]. 2005-06-29 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/exkurze-na-kompostarnu-franze-raitha-u-rodingersdorfu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto