Odborné články

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ

Většina informací obsažených v článku pochází od Enza Favoina, který celou exkurzi organizoval.

V Itálii byly národním plánem odpadového hospodářství 22/97 nastaveny recyklační cíle 15% do roku 1999, 25% do roku 2001 a 35% do roku 2003.

Provincie Miláno má 2,5 milionu obyvatel a 188 obcí, mezi nimiž dominuje město Miláno, které má 1,2 milionu obyvatel. Ve městě Miláno byl oddělený sběr biologických odpadů zaveden v roce 1995, v lednu 1996 již bylo do odděleného sběru bioodpadu zapojeno 600 tisíc obyvatel, avšak v roce 1997 vyhrála komunální volby strana, v níž byli spíše příznivci spalování odpadu, takže byla postavena spalovna a oddělený sběr bioodpadu byl v roce 1999 zrušen. Zůstal pouze sběr biologických odpadů z velkých zdrojů (restaurace, jídelny, apod.).

Cena za likvidaci směsného odpadu na skládce se pohybuje kolem 100 Euro za tunu (ještě nedávno byla až 150 Euro / tunu). Cena za likvidaci odpadu v jedné ze čtyř spaloven (jedné velké a třech malých) se pohybuje mezi 50 až 100 Eury za tunu. Cena za spalování se však bude zvyšovat, jakmile se přejde na nový způsob kalkulace nákladů. Současný předpokládá energetickou výtěžnost 0,75 kWh z kilogramu odpadu a cenu 0,17 Euro za kWh, což celkem znamená 130 Euro na tunu odpadu. Avšak Evropská unie omezuje tento způsob pokřivování trhu s energií (cena je pětinásobkem běžné tržní ceny energie), a proto se výkupní cena sníží na 0,85 Euro za tunu, takže tato nepřímá podpora spalování odpadů se sníží na 65 Euro na tunu odpadu. (Legislativa snižující výkupní cenu elektřiny ze spaloven odpadů platí od roku 2001, ale již existující kontrakty mohou zůstat ještě dalších 5 let v platnosti, to jest maximálně do roku 2006).

V obcích, ve kterých byl zaveden oddělený sběr biologických odpadů bylo dosaženo významných úspor nákladů za nakládání s odpady, takže mohly být sníženy poplatky na 70 Euro na osobu a rok, oproti 85 Euro za rok v obcích, kde oddělený sběr biologických odpadů neprobíhá a 110 Euro za rok ve městě Miláno.

Okres Miláno východ

Východní okres provincie Miláno představuje 48 obcí s celkovým počtem 360 tisíc obyvatel. Obce v roce 1973 vytvořili svaz odpadového hospodářství, jenž se měl starat o nově vybudovanou skládku. Tato skládka byla v roce 1994 naplněna. Svaz je z 12% vlastněn provincií Milán a z 88% obcemi okresu Milán východ, které mají každá podíl úměrný počtu obyvatel.

První obec, ve které byl oddělený sběr biologických odpadů zaveden bylo v roce 1993 Bellusco, kde v roce 2002 dosáhli 82% odděleného sběru z komunálního odpadu. V Carugate, které jsme navštívili dosahují 63%.

Carugate

V Carugate je systém sběru kuchyňských odpadů obdobný jako v ostatních obcích okresu Miláno východ. Každá rodina dostane kalendář svozu odpadů, 6,5 až 30 litrový kbelík a 75 až 150 biodegradabilních pytlíků na rok (dle počtu členů). Další pytlíky si může koupit v supermarketu za 0,06 - 0,1 Euro za kus či od obce za 0,035 Euro za kus (což odpovídá velkoobchodní ceně). Pytlíky jsou vyráběny z kukuřičného škrobu, který dodává firma Novamont několika drobným výrobcům sáčků. Sáčky si ponechají svou pevnost zhruba jeden až dva týdny po naplnění bioodpadem. Zároveň však zaručují 90%-ní biodegradaci během 90 dní.

Rodiny bydlící v rodinných domech vynesou v den svozu svůj kbelík před dům, odkud jej sebere pracovník svozové firmy. Pokud žije rodina v bytovém domě, tak své pytlíky s kuchyňskými odpady dává do 220 litrových sběrných nádob. Důvod tohoto rozdílu je prostý, zatímco ruční vysypání kyblíku do svozového vozu trvá zhruba 20 vteřin, tak mechanizované vysypání sběrné nádoby zabere 3-4 minuty. Proto sběrná nádoba se vyplatí jen tam, kde se do ní nasbírá minimálně 15-20 pytlíků.

Kuchyňský odpad sváží paralelně dvě vozidla. Jedno malé (5 m3) a jedno velké (15 m3), do kterého malé vysypává nasbíraný odpad a to pak odváží všechen nasbíraný odpad na kompostárnu. Svozy kuchyňského odpadu se provádí dvakrát týdně. Za čistotu kyblíků a sběrných nádob jsou zodpovědné domácnosti, čímž se dosahuje významné úspory nákladů.

Zahradní odpad se tímto způsobem nesváží. Hlavním cílem je, aby tento odpad zůstal na místě vzniku a nezvyšoval tak celkovou produkci odpadů. Proto se podporuje domovní kompostování - zejména osvětou. Rodiny, které nechtějí či nemohou kompostovat mají možnost svůj zahradní odpad odvážet na sběrný dvůr. Navíc jsou zhruba jednou měsíčně (v závislosti na ročním období) zahradní odpady sváženy.

Domovní kompostování je podporováno zejména těmito způsoby:

  • distribuce kompostovacího manuálu rodinám vlastnícím zahradu,
  • kurzy s profesionálními zahradníky.

Obec rodinám nijak nepřispívá na domovní kompostování, ale snaží se je naučit, jak správně kompostovat.

Důvody pro oddělení svozu zahradních a kuchyňských odpadů jsou přibližně tyto:

  • snížení množství celkového odpadu,
  • snížení ceny za zpracování odpadu (kompostárna za kuchyňský odpad požaduje dvojnásobnou cenu oproti zahradnímu odpadu),
  • oddělení materiálů s rozdílnými vlastnostmi (například výtěžnost bioplynu je z kuchyňských odpadů vyšší než ze zahradních).

Zároveň svoz od domu k domu přispívá k vysoké čistotě sebraného bioodpadu, protože každá rodina (či skupina rodin - v bytových domech) je zodpovědná za kvalitu třídění a nedochází k znečištění náhodnými kolemjdoucími, jelikož sběrné nádoby jsou umístěny na soukromých pozemcích a na ulici jsou umisťovány pouze v den svozu.

Získaný kompost je prodáván zejména školkám s okrasnými dřevinami, kterých je v okolí Milána velké množství. Dále jej kupují menší zahradníci a firmy starající se o městskou zeleň. Zahradníci nahrazují kompostem zejména rašelinu, která v Itálii stojí okolo 30 Euro za m3, zatímco kompost (prosátý na sítě s průměrem oka 20mm) dostanou za 5-10 Euro za m3.

Exkurze proběhla v rámci twinning projektu "Centrum pro hospodaření s odpady" CZ/00//IB/EN-02

Obrázek 2
Obr. 2: Kuchyňský odpad v biodegradovatelném pytlíku Obrázek 3
Obr. 3: Kuchyňský odpad ve svozovém vozidle Obrázek 4
Obr. 4: Nakládání kuchyňského odpadu Obrázek 5
Obr. 5: Nakládání kuchyňského odpadu Obrázek 6
Obr. 6: Kbelíček pro kuchyňský odpad Obrázek 7
Obr. 7: Kbelíček pro kuchyňský odpad Obrázek 8
Obr. 8: Ruční sběr kuchyňského odpadu Obrázek 9
Obr. 9: Ruční sběr kuchyňského odpadu - kuchyňský odpad není stlačován Obrázek 10
Obr. 10: Biodegradabilní pytlíky pro sběr kychyňského odpadu Obrázek 11
Obr. 11: Sběrné nádoby jsou umisťovány na soukromých pozemcích Obrázek 12
Obr. 12: Účastníci exkurze a radní obce Carugate před radnicí

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Jak snížit množství bioodpadu? Nechte vodu doma!
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Sběr bioodpadu v Plzni
Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Zber bioodpadu
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň
Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně

Předchozí / následující díl(y):

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 7.3.2003
Poslední změna: 11.3.2003
Počet shlédnutí: 9426

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ. Biom.cz [online]. 2003-03-07 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-1-milano-vychod>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto