Odborné články

Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině

Separace BRKO v Bílině Na Výsluní

Projekt v příměstské části Bíliny Na Výsluní vznikl z potřeby prozkoumání možností odděleného sběru a zpracování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu. Třídění přímo u zdroje je nejefektivnější metodou možného oddělení této složky od zbytkového odpadu. To potvrzují i předběžné výsledky projektu, a to především ve smyslu čistoty a účinnosti vytříděného BRKO.

Pilotní projekt "Třídění, svoz a zpracování BRKO v Bílině, Na Výsluní", který pod hlavičkou Krajského úřadu Ústeckého kraje realizuje firma EKODENDRA ve spolupráci s Městskými technickými službami v Bílině. BRKO je zde sbírán do igelitových pytlů a je každý týden svážen na kompostárnu, kde je zpracováván. Výsledky a zkušenosti, ať již kladné nebo záporné, budou následně využívány pro potřebu zpracování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. K projektu se velice kladně postavilo zastupitelstvo města Bílina.

Projekt se zaměřil na příměstskou část města Bílina, lokalitu Na Výsluní. V rámci projektu bylo podchyceno 40 rodinných domků, z nichž se do třídění bioodpadů zapojilo 32 rodin, 4 rodiny neprojevily zájem o třídění, 1 rodina má vlastní kompostoviště a 3 domky jsou neobydlené nebo se přestavují. Celkem 74 obyvatel lokality Na Výsluní třídí bioodpad. Před zahájením sběru byl do každé domácnosti roznesen letáček se základními informacemi o třídění BRKO.

Obr. 1: Mapa umístění pilotního systému sběru bioodpadu v Bílině na Výsluní

Systém sběru a svozu BRKO v Bílině, Na Výsluní se zaměřil na kuchyňský a zahradní kompostovatelný odpad. Výjimku tvoří velkoobjemný odpad ze zahrad, jako jsou například větve z prořezávek, které občané mohou samostatně odvézt a za mírný poplatek uložit na kompostárně Pitterling (vzdálenost lokality od kompostárny je přibližně 2 km). Každá domácnost dostala k dispozici nádobu na bioodpad o obsahu 75 litrů a igelitové pytle s vázacím motouzem. V rámci svozu (1x týdně) se rozvážejí pytle, a to dle potřeby jednotlivých domácností a množství produkovaného BRKO, většinou však 1 - 2 ks na domácnost a týden. Svoz BRKO zajišťují Městské technické služby Bílina vozidly MULTICAR nebo AVIE. Nakládaní se provádí ručně. Povinností členů domácnosti je zajistit ochranu před poškozením a odcizením nádoby, a také dbát na čistotu a hygienu nádoby. První svoz kompostovatelného odpadu proběhl 13.10.2003.

Obr. 2: Pytle s bioodpadem připravené pro odvoz
  
Obr. 3: Odnos bioodpadu na místo svozu
Obr. 4: Svoz bioodpadu multikárou

Čistota dovezeného bioodpadu je téměř 100%. Prozatím v dovezených pytlích nebyla žádná omylem vhozená plechovka, igelit nebo jiný odpad, který do kompostovatelného odpadu nepatří.

Množství vyseparovaného BRKO Na Výsluní a počet dovezených pytlů

Datum Množství tun Pytle (ks)   Datum Množství tun Pytle (ks)   Datum Množství tun Pytle (ks)
13.10.2003 0,24 24   5.1.2004 0,11 8   5.4.2004 0,22 19
20.10.2003 0,42 36   12.1.2004 0,04 4   13.4.2004 0,22 18
29.10.2003 0,44 32   20.1.2004 0,04 5   19.4.2004 0,26 19
3.11.2003 0,5 38   26.1.2004 0,05 4   26.4.2004 0,37 21
10.11.2003 0,7 55   2.2.2004 0,1 10   ∑ 2004 3,21 258
18.11.2003 0,65 44   9.2.2004 0,06 7    
24.11.2003 0,31 30   16.2.2004 0,08 10  
1.12.2003 0,35 32   23.2.2004 0,17 18  
8.12.2003 0,25 22   1.3.2004 0,22 18  
15.12.2003 0,29 4   8.3.2004 0,09 10  
22.12.2003 0,06 8   15.3.2004 0,28 24  
30.12.2003 0,03 5   22.3.2004 0,65 45  
∑ 2003 4,24 330   29.3.2004 0,25 18  

Celkem za sledované období 7,45 t BRKO

Obr. 5: Množství vyseparovaného BRKO Na Výsluní

Množství sebraného bioodpadu na 1 obyvatele činí 3,47 kg/týden. BRKO je následně svážen na kompostárnu Pitterling (firma EKODENDRA), kde se váží a provádí se zápis do pracovního deníku o počtu dovezených pytlů, složení a čistotě BRKO.

Obr. 6: Plánek areálu kompostárny Pitterling

Po vysypání z pytle se odpad drtí a je zapracován do zakládky kompostu. Kompostování probíhá tradičním krechtovým způsobem za dodržování technologického postupu (monitoring parametru zakládky, překopávky apod.). Kvalitativní znaky vyrobeného kompostu jsou vyhodnocovány chemickým rozborem vzorku kompostu.

Z celého města Bílina a okolí se na kompostárnu sváží rovněž odpad z údržby zeleně. Část vyrobených substrátů je také používána pro zakládání zeleně v Bílině.

Pokud bude sběr BRKO rozšířen, kompostárna zřídí biofementor pro vyšší hygienizaci sebraného materiálu před vlastním kompostováním na zakládkách.

Před zahájením projektu vyšlo v místním a odborném tisku několik článků o třídění BRKO a o připravovaném projektu. Při předávání nádob a pytlů na třídění BRKO byl obyvatelům lokality Na Výsluní rozdán informační letáček s popisem zahrnujícím: vyjmenování odpadů patřících do nádoby na bioodpad, popis systému svozu, cíl projektu, kontakt na zajišťovatele projektu apod.

Dne 29.10.2003 byla provedena obchůzka domácností třídicích BRKO, kterým byla připomenuta nutnost důsledného třídění, především kuchyňského odpadu, a byl jim předán letáček s poděkováním za zapojení se do systému třídění.

Ze strany zastupitelstva města se na propagaci projektu podílí místostarosta Bíliny, který nabídl občanům třídicím BRKO slevu na poplatku za odvoz odpadu pro rok 2004 a následně prosadil tento návrh i na zastupitelstvu města.

V prosinci 2003 měli obyvatelé Na Výsluní možnost dozvědět se první výsledky projektu zahrnutých do zpracovaného "Informačního zpravodaje", který byl následně roznesen do poštovních schránek. Se zpracováním zpravodajů se bude pokračovat i nadále, jelikož prostřednictvím zpravodaje je možno předávat obyvatelům třídícím BRKO potřebné informace a průběžné výsledky sběru.

Městské technické služby Bíliny, které jsou příspěvkovou organizací, se z velké části podílejí na zajištění a organizaci projektu: zajišťují nákup nádob a pytlů, provádějí svoz BRKO, vedou část administrativy a účetnictví, komunikují s občany atd.

Ze strany občanů jsme se nesetkali s negativní reakcí mimo 4 z oslovených rodin, které neprojevily zájem třídit BRKO. Příslib 50 % snížení poplatku za odvoz odpadu a možná i skutečnost, že při první obchůzce domácností byla přítomna přímo ředitelka Městských technických služeb Bílina spolu s místostarostou města Bílina, přidala celé akci na důležitosti a významnosti.

Příprava projektu na Pražském předměstí v Bílině

Pražské předměstí je tvořeno smíšenou zástavbou rodinných domů a panelového sídliště:

11 rodinných domků cca 32 obyvatel
531 bytů v panelových domech cca 1 022 obyvatel

Po konzultaci se společnosti SSI SCHÄFER bude u každého rodinného domku umístěna nádoba na bioodpad, tzv. compostainer o objemu 120 litrů. V místech panelového sídliště bylo vytipován 19 svozových míst pro nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů.

Každá domácnost, jak v rodinných domcích, tak i v panelovém sídlišti obdrží nádobu do domácnosti o objemu 10 litrů.

Obr. 7: Mapa umístění pilotního projektu sběru bioodpadu v Bílině na Pražském předměstí

Svoz bioodpadu bude zajišťován 1 x týdně Městskými technickými službami Bílina. Množství převzatého bioodpadu bude sledováno pomocí vážního systému RODAN 6 x 3 s nosností do 30 tun.

Na kompostárnu budou doplněny biofermentační boxy ke zvýšení hygienizace bioodpadu, s automatickým měřením teploty a odvětráním do biofiltrů. Strojní vybavení kompostárny:

  • nakladače CAT 428C, CAT 906, CAT 62TH,
  • velkokapacitní drtič S 10000 PEZZOLATO,
  • překopávač kompostů TBU 3-P WILLIBALD,
  • třídič L.3500M PEZZOLATO.

Bioodpad bude po dovozu na kompostárnu bude vyseparován, nadrcen a umístěn do fermentačních boxů, které jsou odvětrány do biofiltru, tím je omezen únik zápašných látek. Hygienizace bioodpadu bude monitorována, o čemž bude proveden záznam vedoucím kompostárny (odpad projde teplotou 70°C po dobu min. 60 minut).

Po vyjmutí hmoty z biofermentačního boxu bude přidán do klasické zakládky. Zde proběhne další proces zrání, který potrvá min 60 dní. Z každé zaevidované zakládky budou po ukončení procesu zrání odebrány vzorky, které budou rozborovány na kvalitativní znaky ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby.

Vyrobený kompost bude využíván z převážné většiny pro rekultivační činnost, sadové a parkové úpravy – obnova zeleně a zahrad v rámci Ústeckého kraje. V rámci rozšíření separace BRKO v této oblasti proběhla informační kampaň (18.6. a 19.6. 2004) ve spolupráci s panem Hodkem (Ekodomov) a Ekokomem (Tonda Obal).
Obr. 8: Zástavba řadových domů pilotního projektu sběru bioodpadu na Pražském předměstí v Bílině
 
Obr. 9: Zástavba panelových domů pilotního projektu sběru bioodpadu na Pražském předměstí v Bílině
Obr. 10: Zástavba řadových domů pilotního projektu sběru bioodpadu na Pražském předměstí v Bílině
 
Obr. 11: Zástavba rodinných domů pilotního projektu sběru bioodpadu na Pražském předměstí v Bílině

Článek byl uveřejněn v rámci projektu Oddělený sběr bioodpadu v Bílině.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra
Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR
Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů
Sběr a využívání odpadů ze zahrad
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Sběr bioodpadu v Plzni
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 30.6.2004
Poslední změna: 27.1.2006
Počet shlédnutí: 9247

Citace tohoto článku:
HORA, Luboš: Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině. Biom.cz [online]. 2004-06-30 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/pilotni-projekty-oddeleneho-sberu-bioodpadu-v-biline>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto