Expertní systémy na Biom.cz

Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

expertní systém, hnojení, zemědělská půda, hnojivo, skladování

Autoři úlohy

Jan Klír, Antonín Slejška, Sergej Usťak

Expertní systém nabízí rozsáhlý přehled informací a pomůcek pro orientaci v tématu organického hnojení. Jednotlivé úlohy expertního systému začínají u popisu vlastností vybraných organických materiálů vhodných pro hnojení. Některé z úloh jsou obohaceny programem umožňujícím výpočet – např. optimální surovinové skladby kompostu.

Pro zemědělce provozující živočišnou výrobu jsou významná především statková hnojiva. V souladu s cíly směrnice Rady 91/676/EHS neboli nitrátové směrnice snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze zemědělských zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody jsou uvedeny informace o skladování hnoje, kejdy a močůvky. Potřebné skladovací kapacity jsou odvozeny od množství a druhu chovaných zvířat, respektive celkové produkce statkových hnojiv. Dodržování zásad nitrátové směrnice při skladování má vliv nejen na ochranu životního prostředí, ale předchází rovněž ztrátě živin obsažených v organickém materiálu.

Expertní systém dále pomáhá nalézt vhodné mechanizační prostředky a technologie na zpracování, dopravu a aplikaci organických hnojiv. V případě zájmu o využití materiálu (odpadu) jiným subjektem obsahuje expertní systém rozsáhlou databázi zařízení na zpracování odpadů v celé České republice. V databázi lze snadno vyhledat vhodného zpracovatele na základě mnoha kritérií.

Pro využití organických hnojiv jsou rovněž důležité údaje ekonomické a legislativní. Především pak informace o tom, jaké lze očekávat finanční náklady a přínosy. Vzhledem k pozitivnímu vlivu organického hnojení na prostředí je možné získat řadu podpor a dotací, které jsou průběžně aktualizovány v databázi podpor.

Expertní systém je ukončen informacemi o legislativě mající vztah k nakládání s organickými materiály a organickému hnojení.


Datum uveřejnění: 22. listopadu 2006
Poslední změna: 8. ledna 2008
Počet shlédnutí: 1503

Citace této úlohy:
KLÍR, Jan, SLEJŠKA, Antonín, USŤAK, Sergej: Expertní systém pro organické hnojení na zemědělské půdě : Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě. Biom.cz [online]. 2006-11-22 [cit. 2024-03-01]. Dostupné z WWW: <http://expert.biom.cz/oh-zem.stm>. ISSN: 1801-2655.